Fryk­ter gjeng­kul­tur «tar av»

Ung­dom ar­ran­ge­rer slåss­kam­per

Altaposten - - Sidan 1 - Av Bjar­ne Krog­stad bjar­ne@al­ta­pos­ten.no

Etter til­fel­ler av ar­ran­ger­te slags­mål, går po­li­ti­et og ung­doms­sko­le­ne sam­men om å ta on­det ved ro­ten. – Vi må få for­eld­re­ne med, sier po­liti­over­be­tjent Svein Tore Nil­sen, her sam­men med Sand­fal­let-in­spek­tør Ann Char­lott Naess.

– Vi fryk­ter at det­te skal es­ka­le­re, sier rek­to­re­ne for ung­doms­sko­le­ne, som sam­men med Hu­set og po­li­ti­et ret­ter fel­les fo­kus mot den alar­me­ren­de tren­den i Al­ta. De job­ber nå tett for å for­hind­re at det es­ka­le­rer yt­ter­li­ge­re.

Slåss­kamp ved Hu­set ble en vek­ker

Tirs­dag ble det­te et tema da po­li­ti­et i Al­ta ved po­liti­over­be­tjent Svein Tore Nil­sen had­de in­vi­tert Ka­ja Kris­ten­sen (Ung­dom­me­nes hus), Ann Char­lott Naess (in­spek­tør Sand­fal­let ung­doms­sko­le) og rek­tor Mag­ne Med­lie ved Al­ta ung­doms­sko­le til lens­manns­kon­to­ret. – På bak­grunn av en hen­del­se ved Ung­dom­mens hus 19. ok­to­ber ble det ar­ran­gert et møte mel­lom eta­ten og sko­len og kon­flikt­rå­det. Gjen­ger som bar­ker sam­men har ikke va­ert så van­lig. Det som er at­skil­lig mer be­kym­rings­fullt, er at en kniv var in­volvert, selv om den ikke ble brukt, sier Nil­sen.

For­eldre­møte

Det ble fulgt opp med et for­eldre­møte ved 9. klas­se på Sand­fal­let ung­doms­sko­le. For­eld­re er sterkt be­kym­ret etter ar­ran­ger­te slåss­kam­per mel­lom ung­dom­mer som fil­mes og sen­des på so­sia­le medi­er. – Det er vik­tig å un­der­stre­ke at det­te gjel­der et få­tall ung­dom­mer. Noe ba­se­rer seg på ryk­ter, men vi tar det på størs­te al­vor når en­kel­te for­eld­re er be­kym­ret for ung­doms­mil­jø­et i Al­ta. Det er ikke noe vi øns­ker å krise­mak­si­me­re, sier in­spek­tør Ann Char­lott Naess. En trend Na­sjo­na­le medi­er har den sis­te året meldt om ung­dom­mer som av­ta­ler slåss­kam­per, i el­ler etter skole­ti­den. – Vi har ikke noe hånd­fast om at slikt fore­går hos oss, men det er klart at når ung­dom­mer kom­mer hjem og for­tel­ler sånt til for­eld­re­ne, blir de også be­kym­ret. Vi valg­te der­for å inn­kal­le til et for­eldre­møte sist uke med blant an­net det­te som tema, sier Naess. – Er man redd for at det skal es­ka­le­re? – Det er der­for vi sam­les igjen og øns­ker å ta et nytt for­eldre­møte ons­dag den­ne uken. Vi er red­de for at det skal es­ka­le­re. Vi må va­ere så aer­li­ge. Tan­ken er å gjø­re også for­eld­re­ne opp­merk­som­me på hva som rø­rer seg. Det vi har sett er at det er et vel­dig opp­sving etter høst­fe­rien med uli­ke epi­so­der, sva­rer Med­lie ved Al­ta ung­doms­sko­le.

Noen råt­ne egg

Nil­sen, Kris­ten­sen, Med­lie og Naess un­der­stre­ker at det er et få­tall ung­dom­mer man snak­ker om som er in­volver­te i de ver­ste til­fel­le­ne.

– Til sam­men er det sakk om 600-650 ele­ver på beg­ge ung­doms­sko­le­ne sam­let. Av dis­se er det snakk om 10-12 per­soner vi vet hvem er og føl­ger nøye opp. Selv om de er i mindre­tall, er det nok til å lage pro­ble­mer for andre ele­ver. Det de­les på so­sia­le medi­er og den «snakk­isen» gjør noe med ung­dom­men og for­eld­re­ne, sier Nil­sen.

– Den ak­ti­ve grup­pa får også med seg med­lø­pe­re som er med, men ikke ak­ti­ve på sam­me måte. Vi har sett fle­re ele­ver som uni­for­me­rer seg og har «skin­net» seg. De sy­nes kan­skje at det er bed­re å va­ere med, enn imot. Det er, som sagt, ikke man­ge ak­ti­ve, men det skal hel­ler ikke man­ge til for å ska­pe en utrygg­het i for­hold til det med sko­len. Vi har et fo­kus på et trygt skole­mil­jø. Det er det vi øns­ker å gjø­re med. Alle som kom­mer på sko­len skal føle seg tryg­ge. Det gjel­der også ting som skjer på fri­ti­den, un­der­stre­ker Med­lie og Naess.

Fore­slår å straf­fe barn un­der 15 år med fot­len­ke

Med­lie me­ner at man skal hel­ler ikke fri­kjen­ne vi­dere­gå­en­de ele­ver.

– Vi har fått be­søk fra Vgs-ele­ver hvor det opp­sto en del ting. Både trus­ler og en del fy­sisk. Jeg har også tid­li­ge­re sett at de er med på å på­vir­ke de som går på ung­doms­sko­len når det blant an­net kom­mer til rus, sier han.

Men de al­ler, al­ler fles­te hol­der seg uten­for pro­ble­mer, un­der­stre­kes det.

– Vi har hatt den ene epi­so­den, men det er også den enes­te epi­so­den på de 15 åre­ne jeg har job­bet på Hu­set som har va­ert av den­ne ty­pen. Vi har hatt fle­re sto­re ar­ran­ge­ment uten en an­tyd­ning til pro­ble­mer, sier Ka­ja Kris­ten­sen, som får støt­te fra rek­tor Med­lie.

– Sko­le­ne har hatt fle­re sto­re ar­ran­ge­men­ter uten noe sa­er­lig støy.

Star­ter hjem­me

Naess sier at for­eldre­mø­tet sist uke før­te med seg fle­re gode inn­spill for hva som kan gjø­res med tan­ke på blant an­net bru­ken av so­sia­le medi­er. Men det er hjem­me det gode grunn­la­get leg­ges, me­ner de. – Tan­ken med dis­se for­eldre­mø­te­ne er å gjø­re opp­merk­som­me på hva som rø­rer seg. For­eld­re må også va­ere kla­re over, blant an­net, den uni­for­me­rin­gen vi ser nå i en­kel­te grup­pe­rin­ger. Snakk med sine barn om det. Ser man at un­ge­ne uni­for­me­rer seg. Spør hvor­for, hva øns­ker de og hva hol­der de på med. De al­ler fles­te er tar en ak­tiv rol­le i bar­nas liv, men ikke alle er like be­viss­te hele ti­den, sier Med­lie.

– Må va­ere be­viss­te

Det får han ge­hør for hos po­liti­over­be­tjen­ten, selv om han med­gir at også de har en jobb å gjø­re på det­te.

– Det fore­byg­gen­de ar­bei­det hos oss, som skal va­ere prio­ri­tert, har vi ikke klart å va­ere fullt in­ne i. Dia­lo­gen med sko­le­ne, med vi­dere­gå­en­de og Hu­set er ikke dår­lig og vi har en tan­ke om hva som skal gjø­res, men en­kel­te hen­del­ser har gjort at vi sit­ter her i dag. At vi har hatt hen­del­ser på sko­le­ne i Al­ta som vi har måt­te in­volvert oss i er ikke hel­dig.

Nil­sen har der­for en opp­ford­ring han gang på gang må ta opp i sli­ke sam­men­hen­ger.

– Va­er be­viss­te. Ting be­gyn­ner hjem­me. For­eldre­mø­ter kan vek­ke de som også ten­ker at de ikke har et pro­blem med sitt barn. Vi skal ikke ska­pe nye pro­ble­mer, men det er vik­tig å va­ere be­viss­te, gjen­tar han og fort­set­ter:

– Barne­opp­dra­gel­se er vans­ke­lig og in­ne­ba­erer ut­ford­rin­ger. Man

kan si at det of­fent­li­ge skal ta i et tak, men det be­gyn­ner hjem­me. Så er det da spørs­må­let; hva med de som har spo­ret av? Der­for er det vik­tig at vi nå etter dis­se mø­te­ne og for­eldre­mø­te­ne fort­set­ter å job­be med det og ikke bare lar det bli glemt.

– Hvor­dan job­ber man fore­byg­gen­de, blant an­net med in­for­ma­sjon til for­eld­re? – På Al­ta ung­doms­sko­le har vi fle­re pro­sjek­ter som går på det­te med å be­visst­gjø­re ung­dom­men. Po­li­ti­et er også på be­søk i fle­re run­der. Vi la­erer om kon­se­kven­ser av bruk av so­sia­le medi­er. Når det er snakk om ung­dom, så har også voks­ne mye å job­be med. Det hand­ler om bevisstgjøring om hva som er greit og ikke i so­sia­le medi­er. For­eld­re skal va­ere kla­re over hva som skjer. Sam­ti­dig er det et sig­nal til bar­na at vi føl­ger med og er opp­tat­te av det­te, av­slut­ter Med­lie.

BEVISSTGJØRING: – Vi har fle­re pro­sjek­ter som skal be­visst­gjø­re ung­dom­me­ne, på­pe­ker Mag­ne Med­lie.

I FEL­LES FRONT: Mag­ne Med­lie, Ann Char­lott Naess, Svein Tore Nil­sen og Ka­ja Kris­ten­sen styr­ker dia­lo­gen for å møte en uhel­dig ut­vik­ling.

ET MINDRE­TALL: – Det sto­re fler­tal­let opp­trer vel­dig bra, sier Ka­ja Kris­ten­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.