– Fra­stjå­let for 500.000

Linje­byg­ger­ne El­tel Networks har va­ert ut­satt for ty­ve­ri­er av spe­sial­verk­tøy for en halv mill­lion kro­ner.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Gud­ny Jen­sen og sel­ska­pet El­tel er hjem­søkt av ty­ver.

Hms-leder Gud­ny Jen­sen i sel­ska­pet, sier si­tua­sjo­nen er uhold­bar. Til nå har sel­ska­pet El­tel Networks, som byg­ger kraft­lin­ja for Stat­nett mel­lom Skille­mo og Rei­sa, hatt tre inn­brudd på an­leggs­plas­sen syd for Ei­by og de har va­ert ut­satt for mye ha­er­verk. De sis­te uke­ne er con­tai­ne­re, ar­beids­brak­ker og ma­ski­ner brutt opp. Ty­ve­ne bru­ker vin­kel­sli­per på lå­se­ne og Gud­ny Jen­sen for­tel­ler at de så langt har skif­tet ut mel­lom 10 og 15 lå­ser etter inn­brud­de­ne.

Spe­sial­ut­styr

– Vi har va­ert vel­dig pla­get med ty­ve­ri­er, og bare på tre må­ne­der, er det stjå­let ut­styr fra oss for en halv mil­lion kro­ner. Det­te er alt fra kom­pres­so­rer, ag­gre­ga­ter, spe­si­al-li­ner for he­li­kop­ter­løft, spe­sial­ut­styr til grave­ma­ski­ner, driv­stoff og kan­ner. I til­legg er det ut­øvd et be­ty­de­lig ha­er­verk på en rek­ke av brak­ke­ne, sier Hms-le­de­ren.

Hun ber nå folk hol­de ører og øyne åpne hvis de skul­le få til­bud om å kjø­pe ek­sem­pel­vis verk­tøy.

– En hel del av det som er stjå­let er spe­sial­ut­styr, som bare vi har bruk for, som det bare er vi som har nyt­te av i om­rå­det her. En del al­min­ne­lig mind­re verk­tøy er også stjå­let, så det er vel noe folk kan bru­ke, men det som er spe­si­elt for bruk til mon­te­ring av mas­te­ne langs kraft­lin­ja. Det er det nep­pe noe mar­ked for, med mind­re det­te er or­ga­ni­ser­te ty­ve­ri­er, sier Jen­sen.

Po­li­ti­et vars­let

Gud­ny Jen­sen, som er Hms-leder for sel­ska­pet som byg­ger lin­je­ne, sier sel­ska­pet nå har sett seg lei på alle inn­brud­de­ne. Det er der­for nå mon­tert over­vå­kings­ka­me­ra­er på ste­det, som lø­ses ut av sen­so­rer og som vars­ler le­del­sen straks det er uved­kom­men­de på ste­det.

– Det hjel­per ikke hvor mye vi har bom over vei­en som er låst, for lå­se­ne klip­pes el­ler sa­ges over med vin­kel­sli­per. Nå har vi satt opp ka­me­ra­er og vi vars­ler po­li­ti­et straks det skjer ure­gel­mes­sig­he­ter her. Po­li­ti­et har va­ert her hver gang, sik­ret spor og fore­tatt tek­nis­ke un­der­sø­kel­ser, så vi ven­ter spent på om de kla­rer å fin­ne ut hvem som har va­ert på fer­de her. Vi tar det­te på høy­es­te al­vor selv, for når ut­styr som bru­kes til maste­klat­ring blir gjen­stand for ha­er­verk, så er det­te en be­ty­de­lig sik­ker­hets­ri­si­ko, som gjør at vi må sjek­ke eks­tra nøye alt ut­sty­ret som er til­ba­ke i con­tai­ner­ne. Det er el­lers litt vans­ke­lig å for­stå for oss at det stje­les ut­styr som ikke er mu­lig å om­set­te – og som er spe­sial­ut­styr som bare vi kan be­nyt­te oss av, sier en litt opp­gitt Hms-leder til avi­sa.

For å ute­luk­ke at an­sat­te har svin på sko­gen, er det tatt Dna-tes­ter av alle og det er også fore­tatt stø­vel­av­trykk og gjort andre un­der­sø­kel­ser fra po­li­ti­ets side.

Full ak­ti­vi­tet

Det på­går hek­tisk ak­ti­vi­tet på den­ne laste­plas­sen hvor linje­byg­ger­ne opp­be­va­rer ut­sty­ret. Den knap­pe ti­men vi be­sø­ker an­leg­get, hen­ter he­li­kop­te­ret fire las­ter med de­ler til mas­te­ne som flys inn og drop­pes len­ger in­ne på fjel­let, der det nå på­går maste­mon­te­ring. Hver gang det skjer inn­brudd el­ler ty­ve­ri­er blir ar­bei­det for­sin­ket, for­kla­rer Gud­ny Jen­sen. – Vi har sett oss kraf­tig lei over dis­se ty­ve­ri­ene. De kjø­rer bare rett inn her etter at de har kut­tet lå­se­ne. Det som skjer her er øko­no­misk ufor­var­lig og det er en sik­ker­hets­ri­si­ko for våre an­sat­te. Når ty­ve­ne kut­ter løfte­ut­styr og klatre­se­ler og øde­leg­ger in­ne­låst verk­tøy og spe­sial­ut­styr, så er det­te kost­na­der for oss som har bik­ket en halv mil­lion kro­ner. Ut­sty­ret kan de ikke be­nyt­te, med mind­re de har et he­li­kop­ter i bak­går­den, så vi opp­ford­rer de som har va­ert på raid her om å kom­me til­ba­ke med det ut­sty­ret de ikke får solgt, for det­te er sto­re ver­di­er for oss. Med mind­re de har et he­li­kop­ter i bak­går­den så kan de ikke be­nyt­te det­te ut­sty­ret som vi me­ner det er vans­ke­lig å sel­ge på det åpne mar­ke­det. Vi for­står det slik at po­li­ti­et har noen i kik­ker­ten mis­tenkt for ty­ve­ri­ene, sier Gud­ny Jen­sen til slutt.

Al­ta­pos­ten har ikke fått svar fra straffe­saks­an­svar­lig Paul Ar­ne Lind ved po­liti­hu­set i Al­ta for å få vite hvor langt po­li­ti­et er kom­met i sitt ar­beid.

KAPPER LÅ­SE­NE: Hms-leder Gud­ny Jen­sen hos El­tel Networks, som byg­ger kraft­lin­ja til Kvaen­an­gen, har hatt ubud­ne gjes­ter en rek­ke gan­ger på an­leggs­plas­sen sin syd for Ei­by. Nå er det mon­tert over­vå­kings­ka­me­ra­er på ste­det for å sik­re det til­dels kost­ba­re spe­sial­ut­sty­ret som har blitt ty­ve­nes fangst så langt.

(Foto: El­tel Networks)

TVERS AV: Lå­se­ne har ty­ve­ne kap­pet med vin­kel­sli­per, sa­get over med bau­fil, og brent med skja­ere­bren­ner for å sik­re ad­gang til con­tai­ne­re med ver­di­fullt verk­tøy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.