Há­li­i­divčče sierra ás­san­gu­ovllu sámii­de

Avvir - - FORSIDE - Ki­la An­ti ki­la@av­vir.no

Sierra ás­san­gu­ov­lu Roms­sa gáv­potsápme­laččai­de, mii eaig­gá­duššá si­h­ke sierra si­id­da, návet­doaluid ja luossa­jo­gaid, vai ás­sit bes­set bohc­cui­guin, návet­doaluin ja guolle­bivd­duin bar­gat. Die lea oas­si jur­da­gis ma­in­na dát dáid­dár­trio gea­hčča­la bok­tit di­gaštal­la­ma gáv­potsápme­laččaid di­li bir­ra.

Man­nan va­hkko­loa­h­pa lági­duv­vui «Ka no?» fes­tivá­la Roms­sas. Gáv­poto­asse­fes­tivá­la galg­gai čalm­mustaht­tit mo olbmot há­li­i­divčče háb­met Nord­byena go suo­hkan ođas­maht­ti­goahtá gáv­poto­a­si. Dáid­dár­trio Sig­bjørn Skå­den, Joar Nan­go ja Stein Bjørn alm­muhed­je «Me­ar­ra­riik­ka» proše­avt­ta.

– Me­ar­ra­riik­ka lea sá­mi ás­san­gu­ov­lu mii galg­gašii hukse­juv­vot gu­ov­du Roms­sa gáv­poga. Sápme­laččat le­at ko­lo­ni­se­re­juv­von, ii ge mis le­at sierra stáhta da­hje vuogá­dat mii sud­d­je gi­el­lamet ja kul- tuv­ra­met doar­vái bu­res. Rom­sa lea da­sa las­sin šad­dan stuora sá­mi gáv­pogin, muhto seam­más le­at sá­mit unnit­lo­gus. Mii diehtit ah­te sá­mi gi­el­la, kul­tuv­ra ja ár­be­vier­ut seilot buore­mu­sat smáv­va ser­vo­da­gain, da­nin galg­gašii sierra sá­mi ás­san­gu­ov­lu nan­net sámevuođa Roms­sas, čil­ge gir­ječál­li Sig­bjørn Skå­den.

Bu­ot fálal­da­gat se­am­ma sajis

«Me­ar­ra­riik­ka» lea fiktii­va ás­san- gu­ov­lu ja galg­gašii orr­un­bái­kin 300 sá­mi be­ar­rašii. Da­sa las­sin galg­gašii gáv­poto­a­sis sá­mi mánáid­gár­di, skuv­la, kul­tur­vies­su, gir­jerá­jus, duodje­lan­jat, smáv­va nju­ova­hat ja guol­levuostáivál­din. Sá­mi ás­san­gu­ov­lu galg­gašii hukse­juv­vot Roms­sa­nuor­rái ja hábme­juv­vot dego čoar­vin.

– Duohtavuođas eat le­at maide­ge huk­se­min, muhto dá lea min buvt­ta sá­gas­tallamii sápme­laččaid boaht­teáig­gi bir­ra Roms­sa gáv­po­gis. Dáp­pe lea unnán sáh­ka sámi­id bir­ra ja olu dav­vi-nor­ga­laččat gar­vet dáid sá­gas­tallami­id, lo­hká gov­vadáid­dár ja ar­kite­ak­ta Joar Nan­go.

Re­akšuvnnat

Dáid­dár­trio ár­va­lus «Me­ar­ra­riik­ka» galgá čugge­stit ja suht­ta­dit olbmuid.

– Vuost­tažetti­in suht­ta­dit vár­ra roms­a­laččaid go sá­mit ma­hkáš áigg­ošed­je huk­set máilm­mi stuor­ra ás­san­gu­ovllu gáv­poga fi­id­ná­mus guv­lui. Eai han olbmot šat oa­innáše Sálašoaiv­vi ja Sálašvák­ki gir­ku. Da­sa las­sin nivssi­hivčče vár­ra sápme­laččat jus «Me­ar­ra­rii­ka» livččii duohtan da­hkkon. Sii geat ás­san­gu­ovl­lus há­li­i­divčče or­rut šat­tašed­je oa­innat vás­ti­dit gažal­da­gaid ja dáid vuođul livččii huk­sen­fit­no­dat árv­voštal­lan geat le­at doar­vái buo­rit sápme­laččat ja geat bea­saše oastit áso­da­ga, lo­hká Sig­bjørn Skå­den.

Sierravuoi­gatvuođat

Dávjá čuočču­huv­vo ah­te sápme­laččain le­at sierravuoi­gatvuođat go di­gaštal­la­mat sámi­id bir­ra bohci­i­dit. Jus «Me­ar­ra­rii­ka» livččii duohta, de gal livčče gáv­potsámi­in vie­h­ka olu rievttit bu­ot sá­mi guoske­vaš ealáhus­ain.

– Me­ar­ra­rii­ka lea oastán vaik­ke makkár rivtti­id iežas ás­sii­de, dáid go­hčo­dit sa­telliht­tavuoi­gatvuohtan. Me­ar­ra­rii­ka lea ear­ret eará oastán sierra si­id­da Omasvuo­nas, ja dat me­ark­kaša ah­te gáv­potsá­mit bes­set me­ark­ut ja nju­ov­vat bohc­cuid. Da­sa las­sin le­at oastán návet­doaluid Stál­lovák­kis Báh­cavuo­nas ja mii le­at oastán golbma luossa­joga Stuor­ran­járg­gas. Rá­neš gul­lá maid­dái Me­ar­ra­rii­kii, ja dop­pe bea­sašed­je ás­sit si­h­ke mur­jet, suid­net ja biv­dit, čil­ge dáid­dár­trio geat ov­dan­buk­te plá­naidea­set olbmuide smáv­va čájáhus­ain man­nan va­hkko­loa­h­pa Pop-up gáv­poto­asse­fes­tiválas.

Gov­ven: Ki­la An­ti. Smáv­va gov­va: Me­ar­ra­riik­ka proše­avt­ta gov­va

ME­AR­RA­RIIK­KA: Gir­ječál­li Sig­bjørn Skå­den (gurut beal­de), gov­vadáid­dár ja ar­kite­ak­ta Joar Nan­go ja ne­avttár Stein Bjørn le­at hut­kan «Me­ar­ra­riik­ka» ás­san­gu­ovllu sámi­id várás. Dán áigg­ošed­je huk­set Roms­sa­nuor­rái ja dáp­pe galg­gašed­je dušše sápme­laččat or­rut. Sierra sá­mi giláš galg­gašii se­ail­lu­hit ja ovd­di­dit gáv­potsámi­id gie­la ja kul­tuvrra. Fiktii­va ás­san­gu­ovlluin há­li­i­dit ola­hit ea­net sá­gas­tallami­id sápme­laččaid boaht­teáig­gi bir­ra Roms­sa gáv­po­gis. Smáv­va govas oa­innát makkár ás­san­gu­ov­lu galg­gašii.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.