Šer­res ji­e­nain álgga­hed­je šov­va

Gu­ov­dage­a­innu mánáids­kuv­la álgga­hii Sá­mi álbmot­beaiv­ve áv­vudea­mi Bákte­hár­jjis iđđes - gos sii dol­le skuv­la­kon­se­art­ta.

Avvir - - FORSIDE - An­ne Ma­ret Sa­ra an­nema­ret@av­vir.no In­ger Ma­ri­ta Bals in­ger­ma­ri­ta@av­vir.no

Mánáids­kuvlla oa­hp­pit led­je ráhk­ka­nan nan­no­sit kon­sertii álbmot­beaiv­vi ok­tavuođas Bákte­hár­jjis, ja bu­ot klás­sat fit­ne lávd­di al­de. Bu­o­hkat led­je nu čáb­bát čiŋa­huv­von ivd­nás sá­mi čiŋai­guin, ja guo­im­muhed­je ge­hčči­id si­h­ke láv­lagi­in ja luđi­in.

Ol­les skuv­la čoag­ga­nan

Gu­ov­dage­a­innu mánáids­kuvlla rek­tor, Turid Ves­ter­heim, sávai álg­gos bu­res boah­ti­ma bu­o­hkai­de. Oa­hp­pit, oa­h­pa­head­djit, váhne­mat, ovd­daste­ad­djit, as­sis­te­ant­tat ja eará guos­sit led­je čoag­ga­nan Bákte­hár­jái. Bu­ot čo­hkkánsajit led­je diev­van, ja hál­la lei spag­ga diev­va. Maŋŋel go rek­tor gearg­gai hup­ma­me, attii son sá­ni beaiv­vi lái­de­sted­djii­de. Mag­da­lena Turi, An­na Ragn­hild Bals, Ole Mar­tin Skum ja Sunná Gáh­te Gaup Myr­nes led­je lái­deste­ad­djit.

Álgga­hed­je šov­va

Skuvlla nuora­mu­sat álgga­hed­je šov­va. Sii led­je hárje­hal­lan Sá­mi álbmot­beaiv­vi láv­laga láv­lut, ja šárbma ii vái­lon go de láv­le­sted­je šer­res ji­e­nain. Maŋŋel vuost­taš luo­hká ohppi­id bohte ok­ta nub­bi lávd­di ala. Oa­hp­pit guo­im­muhed­je si­h­ke láv­lagi­in, luđi­in ja eará guo­im­muhemi­in.

Il­lu­dan beaivái

Ingá Máren Näkkäläjär­vi ja Sa­ra Bi­ret Mar­ja Ei­ra vázzi­ba či­hččet

luo­hkás. Sin luo­hkká lea maid ráhk­ka­nan guo­im­mu­hit ge­hčči­id, ja le­aba vuord­dašeame das­sái go lea sin vuor­ru guo­im­mu­hit go Áv­vir jeara­ha sud­no. Soai lo­hka­ba beaiv­vi de­hálažžan.

– Dát beai­vi lea de­hálaš munn­je. Mun lá­ven Bákte­hár­jái vuol­git, ja ru­ovt­tus lá­ven TV:S gea­hččat oidno go nášunála­beaiv­vi bir­ra

mi­hk­ke, mui­tala Sa­ra Bi­ret Mar­ja Ei­ra. Ingá Máren Näkkäläjär­vi lea miel­de ko­a­ras, ja lea gu­hká hárje­hal­lan dán beaivái, go dal­le galgá ko­a­ra maid láv­lut.

– Mun lá­ven mannat bákte­hár­jái, gos mun gea­hčan skuv­la­kon­se­art­ta. Ja lá­ven maid ko­a­rain láv­lut maŋŋe­laš, dad­já fas Ingá Máren Näkkäläjär­vi.

Olu hárje­hal­lan ov­dal beaiv­vi

Ov­dal álbmot­beaiv­vi ja skuv­la­kon­se­art­ta lea skuvlaluo­hkáin leam­aš olu hom­má. Nie­id­daš gu­ovttos mui­tale­aba ieža­set ráhk­ka­nan ja hárje­hal­lan olu ov­dal dán beaiv­vi.

– Mii le­at ov­dal dán beaiv­vi hui olu hárje­hal­lan skuvllas. Mii gal­gat láv­lut «liek­kas» láv­laga, mui­tala Ingá Máren.

Gov­ven: An­ne Ma­ret Sa­ra

VUOST­TAŠ LUO­HKÁ OA­HP­PIT: Gu­ov­dage­a­innu mánáids­kuvlla vuost­taš luo­hká oa­hp­pit led­je bu­res hárje­hal­lan sá­mi álbmot­beaiv­vi láv­laga, ja led­je nu čea­h­pit láv­lut.

Gov­ven: In­ger Ma­ri­ta Bals

SUDNUIDE LEA ÁLBMOT­BEAI­VI DE­HÁLAŠ: Ingá Máren Näkkäläjär­vi ja Sa­ra Bi­ret Mar­ja Ei­ra leig­ga na­h­ke­han gávt­ti álbmot­beaiv­vi ok­tavuođas, sudnuide lea beai­vi de­hálaš ja vállje­ba dan­ne čiŋa­dit gávtti­in.

Gov­ven: In­ger Ma­ri­ta Bals

SPAG­GA DIEV­VA: Bákte­hár­jái led­je boahtán oa­hp­pit, oa­h­pa­head­djit, váhne­mat, ovd­daste­ad­djit, as­sis­te­ant­tat ja eará guos­sit. Bákte­hárji lei spag­ga diev­va.

Gov­ven: In­ger Ma­ri­ta Bals

OA­H­PA­HEAD­DJIT MAID LÁVD­DI AL­DE: Sul­lii 30 oa­h­pa­head­dji fi­naded­je maid lávd­di al­de. Sii láv­lo Sá­mi soga láv­laga.

Gov­ven: In­ger Ma­ri­ta Bals

LÁIDESTEADDJI: 7. luo­hká Ole Mar­tin Skum ja Sunná Gáh­te Gaup Myr­nes.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.