Voks­te ut av Cow­orx

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no - 90523820

Det tok mind­re enn ett år fra grün­der­fel­les­ska­pet Cow­orx star­tet opp, til førs­te sel­skap voks­te ut av re­det. Men Value Accoun­ting, nå med 14 an­sat­te, flyt­ter bare ned én eta­sje.

– I et na­sjo­nalt mar­ked på 15 mil­li­ar­der kro­ner er det kan­skje 15 sel­ge­re. Att­på­til sit­ter halv­par­ten av dem i ett og sam­me sel­skap i Oslo, sier Dag Man­ne­råk.

Selv har han tit­tel som mar­keds­sjef hos Value Accoun­ting AS i Kris­tian­sand, og er føl­ge­lig én av få prof­fe mar­keds­fø­re­re i bran­sjen for regn­skap med til­hø­ren­de råd­giv­ning. Og nett­opp det at Value Aaccoun­ting sat­ser mål­be­visst på tje­neste­salg, er også hva Man­ne­råk og dag­lig le­der Bjørn Ro­land trek­ker fram, når de skal for­kla­re veks­ten fra to til 14 an­sat­te i lø­pet av ett års tid.

FULLT HOS COW­ORX

– Vi har ingen pla­ner om å stop­pe der. I dis­se da­ger ut­vi­der vi på råd­giv­ning/con­sul­ting og skal ha fire nye med­ar­bei­de­re, for­tel­ler Man­ne­råk..

– Kla­rer dere å tje­ne pen­ger med slik vekst?

– Pla­nen har vært maks vekst og null­re­sul­tat i 2016 og 2017. Slik ble det i fjor, og det lig­ger an til det sam­me i år, sva­rer Bjørn Ro- land. Ter­je Klung­land er med på sam­ta­len. Han er man­nen som ord­ner stort og smått hos COW­orx, det­te privat-regi-grün­der­kol­lek­ti­vet i Tore Gus­tav Dri­ve­nes-eide Mar­kens­gate 8 i Kris­tian­sand.

Det må kun­ne be­teg­nes som en suk­sess.

– Rik­tig­nok var Value Accoun­ting på plass med sine førs­te to an­sat­te litt før, men Cow­orx’ of­fi­si­el­le åp­ning var 1. mars 2016. Nå er vi 56 men­nes­ker og man­ge fle­re på vei inn. Ja, i dis­se da­ger klar­gjør vi en eta­sje til for eks­pan­sjon; Cow­orx selv skal ha 450 kvad­rat­me­ter i 2. eta­sje, i til­legg til he­le 3.-eta­sjen som vi har fra før. Value Accoun­ting Kris­tian­sand er blitt så sto­re at de flyt­ter ut av COW­orx, men ikke len­ger enn ned til den sam­me 2. eta­sjen, hvor de har leid 350 kvad­rat­me­ter. Så de skal fort­satt be­nyt­te kan­ti­na vår, trøs­ter Klung­land.

Han leg­ger til:

– Etter ut­vi­del­sen vil Cow­orx ha to­talt 32 fas­te kon­tor­plas­ser og 28 flek­si­plas­ser. Flek­si­plas­se­ne be­nyt­tes i gjen­nom­snitt av to per­soner i lø­pet av én uke.

STAR­TET På NYTT

Til­ba­ke til Value Accoun­ting Kris­tian­sand. Både Dag Man­ne­råk og Bjørn Ro­land var på sel­ger­si­den da PWC over­tok Regn­skaps­fab­rik­ken i 2011. Nå er alt­så de to, pluss fem til fra den gang, i sving på nytt med Value Accoun­ting.

– Alt drei­er seg om å ha de ret­te fol­ke­ne. Vi har søs­ter­sel­ska­per fle­re ste­der i Norge og trek­ker på hver­and­res kom­pe­tan­se. For sel­ve regn­skaps­pro­duk­sjo­nen be­tyr geo­gra­fi in­gen­ting len­ger; den er i stor grad auto­ma­ti­sert. Men råd­giv­ning kre­ver nær­het, kom­men­te­rer Ro­land og Man­ne­råk.

De er selv med­ei­ere i Valua Accoun­ting Kris­tian­sand AS, mens ak­sje­ma­jo­ri­te­ten i al­le Value-sel­ska­pe­ne ei­es av bil- og in­ves­te­rings­fa­mi­li­en Kverne­land i Stav­an­ger.

– Kan du få med at vi har fått Sand­ra Ri­i­se inn i sty­ret? Hun har vært le­der for bran­sje­or­ga­ni­sa­sjo­nen vår i 20 år! ly­der det stolt fra Dag Man­ne­råk i det Fædre­lands­ven­nen er på vei ut dø­ra.

FOTO: REINERTSEN, RU­NE ØIDNE

Ter­je Klung­land (t.v.) ord­ner med stort og smått i grün­der­kol­lek­ti­vet Cow­orx, mens Dag Man­ne­råk og Bjørn Ro­land le­der regn­skaps- og råd­giv­nings­sel­ska­pet Value Accoun­ting Kris­tian­sand AS. Etter å ha vokst fra to til 14 an­sat­te i lø­pet av ett år, må Value Accoun­ting nå ut av Cow­orx-lo­ka­le­ne for å ha nok plass. Men det blir bare ned én eta­sje.

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Ter­je Klung­land for­evi­get i lo­ka­le­ne som er i ferd med å bli Cow­orx’ eks­pan­sjons­are­al.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.