Ju­bel i Sko­da-gjen­gen

Stem­nin­gen er høy hos Sko­da-for­hand­ler G-bil for ti­den.

Faedrelandsvennen - - MOTOR BEST I LANDET. - TEKST: TOR MJAALAND

For fem­te år på rad ble G-bil kå­ret til lan­dets bes­te Sko­da-for­hand­ler. Lør­dag stod hundre­vis av bilin­ter­es­ser­te sør­len­din­ger i kø for å se den nye Sko­da Ko­diaq, som er på vis­nings­tur rundt i lan­det. I ja­nu­ar økte Sko­da-sal­get med 92 pro­sent i Kris­tian­sand sam­men­lik­net med fjor­året. De vet nes­ten ikke hvor de skal be­gyn­ne, dag­lig le­der Ken­neth Abrahamsen og merke­an­svar­lig Tor Erik Røed hos G-bil når de skal opp­sum­me­re den sis­te ti­dens be­gi­ven­he­ter. Men de star­ter gjer­ne med stor­suv-en Ko­diaq.

VOLD­SOM IN­TER­ES­SE

– Rap­por­te­ne fra le­del­sen i Møl­ler Grup­pen er at de ald­ri har opp­levd en slik in­ter­es­se for en bil fra Vol­ks­wa­gen og Sko­da-sys­te­met, sier Røed. – Iall­fall ikke si­den Golf ble lan­sert på 1970-tal­let, leg­ger kol­le­ga Abrahamsen til.

Og de fikk vir­ke­lig opp­le­ve det selv da de had­de bi­len til dis­po­si­sjon noen ti­mer sist lør­dag. 3-400 men­nes­ker møt­te fram til Ko­diaq-fes­ten. 28 kon­trak­ter var un­der­skre­vet før bi­len kom, fire nye mens bi­len var der.

– Man­ge fle­re var in­ter­es­sert i å kjø­pe, men vi had­de rett og slett ikke ka­pa­si­tet og får be­søk av dem den­ne uka, sier Røed. Der­med slår Sko­da vold­somt til­ba­ke over­for dem som hev­der at nå går det stort sett i el­bi­ler og hy­bri­der.

– For svært man­ge er en stør­re bil med en­ten die­sel- el­ler ben­sin­mo­tor helt klart det ret­te val­get, er de to skjønt eni­ge om. I må­ned­s­kif­tet april/mai star­ter le­ve­rin­gen av de førs­te Ko­diaq-bi­le­ne som kom­mer både som fem- og sju­se­ter. Med for­hjuls- el­ler fire­hjuls­trekk.

BEST I LAN­DET

At G-bil for fem­te gang ble kå­ret til bes­te Sko­da-for­hand­ler i Norge gjør Abrahamsen og Røed både yd­my­ke og in­spi­rert til yt­ter­li­ge­re inn­sats. Til­bake­mel­din­ge­ne fra kun­der er vik­tigs­te kri­te­ri­er når en vin­ner skal kå­res. – Det gjel­der alt fra kva­li­tet på verk­sted­job­ben, hvor­dan kun­de­ne blir mot­tatt og be­hand­let, på hvor­dan salgs­fol­ke­ne opp­trer og om kun­de­ne mel­der til­ba­ke om de har lyst til å hand­le på nytt hos oss, sier Tor Erik Røed.

Også høyt brukt­bil­salg, en mar­keds­an­del som lig­ger høyt over lands­gjen­nom­snit­tet og et godt øko­no­misk re­sul­tat er vik­tig for å bli bes­te for­hand­ler. – Det be­tyr at al­le av­de­lin­ger må le­ve­re kva­li­tet, sier Ken­neth Abra­ham- sen og leg­ger til: – Vi har en flott gjeng an­sat­te som li­ker å kon­kur­re­re og vin­ne. Så ser vi sam­ti­dig at vi fort­satt kan for­bed­re oss på man­ge om­rå­der og job­ber vi­de­re med det.

PANG­START

De to G-bil-le­der­ne sy­nes også de har fått en pang­start på 2017. Med en øk­ning i an­tall ny­re­gist­re­rin­ger på 92 pro­sent, do­ku­men­te­rer de med all ty­de­lig­het at de kan kon­kur­re­re mot el­bi­ler og hy­bri­der. Sko­da Octa­via ble nest mest solg­te bil­mo­dell i ja­nu­ar, bare slått av Golf som jo le­ve­res både som el­bil, lad­bar hy­brid og med ben­sin- el­ler die­sel­mo­tor. 20 av 24 nye Octa­via i ja­nu­ar had­de die­sel­mo­tor.

– En fantastisk start på et år som blir utro­lig spen­nen­de, sier merke­sjef Røed. Han nev­ner i rad og rek­ke om­tal­te Ko­diaq og så­kalt fa­celift på Octa­via, Rap­id og Ci­ti­go. – Mot slut­ten av året blir det ny fest, lo­ver Røed. Da lan­se­res helt nye og langt stør­re Ye­ti. – Den går inn i det sto­re mar­ke­det for mel­lom­sto­re suv-er og kom­mer til å bli en tøff kon­kur­rent for de som do­mi­ne­rer det­te mar­ke­det i dag, lo­ver en smi­len­de Sko­da-røed.

FOTO: TOR MJAALAND

Et ut­valg G-bil-an­sat­te i høy stem­ning etter man­ge opp­tu­rer den sis­te ti­den. Bak fra ven­st­re: Ken­neth Abrahamsen, Kris­ti­an Løv­heim, Joa­cim Bjer­ke, Ole Gun­nar Hol­te, Tom­my Aar­li Mor­ten­sen, Geir Jacobsen, Sven Da­vid­sen, Hå­vard Holm­bak­ken, Bjar­ne Kå­bu­land, Joa­chim Høi­land, Joa­chim Smeland Øs­ter­hus, Grethe Lill Enge­støl, Ni­co­lai Øg­lænd, Ted Berg­kvist og Tor Erik Røed. Foran fra ven­st­re: Roy Myklebust, Tho­mas Alv­sei­ke, Stig Løkås Nord­li­en, To­bias Bjer­land, Mi­riann Mi­tan­der, Øystein Fidje­land, Sharef al- Sha­lam, Way­ne At­twood, Skole­elev Hå­kon Svend­sen og Wil­ly Skøie.

FOTO: TOR MJAALAND

Det var nes­ten kamp om å kom­me fram til den nye Sko­da Ko­diaq da den ble vist fram hos G-bil i Sør­lands­par­ken lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.