Bo­sty­rer tok kon­troll – be­gjær­te opp­bud

Ting­ret­ten vil­le ikke slå Geir Egil Ol­sens ei­en­doms­sel­skap kon­kurs. Da tok bo­sty­rer Kai Knud­sen selv styre­le­der­plas­sen og be­gjær­te opp­bud.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIVIND KRIS­TEN­SEN eivind.kris­ten­sen@fvn.no - TEKST: roald.ankersen@fvn.no -

Den pres­se­de brukt­bil­for­hand­le­ren kjem­per hardt for å unn­gå at rek­ken av kon­kur­ser blir len­ger.

Nå kan imid­ler­tid noen trekk fra bo­sty­rer Kai Knud­sen i Wige­myr & Co. vel­te de to sel­ska­pe­ne som fort­satt le­ver.

TOK KON­TROLL

I kraft av å være sty­rer av boet etter Geir Egil Ol­sens per­son­li­ge kon­kurs, har Knud­sen tatt kon­troll over GE Ol­sen Hol­ding AS. Det­te var hel­eid av 40-årin­gen. Da han gikk kon­kurs, over­tok kon­kurs­boet ak­sje­ne i sel­ska­pe­ne.

Vi­de­re har Knud­sen tatt sam­me grep mot Ol­sen In­vest og Ei­en­dom AS, som igjen var hel­eid av hol­ding­sel­ska­pet. Knud­sen har tatt rol­len som dag­lig le­der og styre­le­der i beg­ge sel­ska­pe­ne.

25. ja­nu­ar av­slo Aust-ag­der ting­rett en kon­kurs­be­gjæ­ring fra San­tan­der Con­su­mer Bank. Men den­ne uka meld­te styre­le­der Knud­sen selv opp­bud.

– Som styre­le­der har jeg plikt til å mel­de opp­bud når sel­ska­pet er in­sol­vent (be­ta­lings­udyk­tig, journ.anm.). Den plik­ten har jeg nå ut­ført, sier Knud­sen.

Ved for­ri­ge kon­kurs­be­hand­ling ble gjel­den i ei­en­doms­sel­ska­pet satt til 7,7 mil­lio­ner kro­ner, men ret­ten fant at brukt­bil­for­hand­le­ren var i stand til å be­tje­ne gjel­den sin med en mar­gin på 155.000 kro­ner.

Sel­ska­pet ei­er fle­re ei­en­dom­mer, blant an­net på Ry­ke­ne i Aren­dal.

Da Knud­sen tok po­si­sjo­ne­ne som styre­le­der og dag­lig le­der opp­da­get han at gjel­den til Spare­ban­ken Sør var en mil­lio­ner kro­ner stør­re enn ret­ten had­de lagt til grunn.

SLO SEG SELV KON­KURS

I den fers­ke kon­kurs­åp­ning­s­kjen­nel­sen fra Aust-ag­der ting­rett opp­ly­ses det at gjel­den er på 8,8 mil­lio­ner, og at ak­ti­va er på sju mil­lio­ner kro­ner i bi­ler og ei­en­dom­mer.

Sam­ti­dig har sel­ska­pet GEO Hol­ding AS meldt opp­bud, med en gjeld på 2,6 mil­lio­ner kro­ner, iføl­ge kjen­nel­sen fra ting­ret­ten.

– Ge­ne­ral­for­sam­lin­gen har inn­satt meg som styre­le­der. Etter en gjen­nom­gang i sel­ska­pe­ne, har jeg fun­net at det er grunn­lag for å be­gjæ­re opp­bud i beg­ge sel­ska­pe­ne, sier Knud­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Dis­se to sel­ska­pe­ne var de sis­te som var igjen av Geir Egil Ol­sens for­ret­nings­virk­som­het.

En an­nen be­gjæ­ring mot Ol­sen In­vest og Ei­en­dom AS fra Skatt Sør er fort­satt un­der be­hand­ling i ting­ret­ten. I retts­mø­tet ba 40-¨rin­gen om tid og ar­gu­men­ter­te med at han vil­le kla­re å skaf­fe inn­tek­ter fra ei­en­doms­salg.

70 MILL. I KRAV

Før jul i fjor gikk Ol­sen Bil AS/ Berg Auto One AS over ende. Så fulg­te Ol­sen Bil­verk­sted AS og en per­son­lig kon­kurs for Geir Egil Ol­sen. Det er så langt meldt inn krav på rundt 70 mil­lio­ner kro­ner bare for dis­se sel­ska­pe­ne.

40-årin­gen er sik­tet for grov bounn­dra­gel­se, grovt be­dra­ge­ri, grov kor­rup­sjon, he­le­ri, do­ku­ment­for­falsk­ning, urik­ti­ge opp­lys­nin­ger til myn­dig­he­te­ne, og unn­dra­gel­se av kjøre­tøy fra pant­ha­ver.

ARKIVFOTO: EIVIND KRIS­TEN­SEN

Ol­sen Bil As/berg Auto One AS var det førs­te av Geir Egil Ol­sens sel­ska­per som gikk kon­kurs. Fle­re sel­ska­per føl­ger i rask rekke­føl­ge.

ARKIVFOTO: ROALD ANKERSEN

En av bo­li­ge­ne som er bygd og eid av Ol­sen In­vest og Ei­en­dom AS.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Kai Knud­sen har meldt opp­bud for to Ol­sen­sel­ska­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.