Får ikke anke draps­dom

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT ER­LEND OLS­BU

20-årin­gen som er dømt til 17 års for­va­ring etter dra­pet på Joakim Op­haug Røks­land, får ikke anke dom­men til Høy­este­rett.

20-årin­gen ble i no­vem­ber i fjor dømt til 17 års for­va­ring for dra­pet. Anke­ut­val­get har nå kom­met frem til at an­ken ikke til­la­tes frem­met for Høy­este­rett. Dom­men på 17 års for­va­ring, med en minste­tid på 12 år, blir stå­en­de.

«Høy­este­retts anke­ut­valg fin­ner en­stem­mig at ver­ken av­gjø­rel­sens be­tyd­ning uten­for den fore­lig­gen­de sak el­ler and­re grun­ner til­si­er at an­ken blir frem­met for Høy­este­rett», he­ter det i av­gjø­rel­sen.

– Det var vel­dig godt for de på­rø­ren­de at det nå er satt et en­de­lig punk­tum for den straffe­retts­li­ge si­den av saken, sier bistandsadvokat Elise Val­vik lil Fædre­lands­ven­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.