Na­bo­er kri­tis­ke til nytt for­slag

AUF og 22. juli-støtte­grup­pen vil flyt­te 22. juli-minne­ste­det til Utøy­a­kaia for å unn­gå en uver­dig og opp­ri­ven­de retts­sak. Utøy­ana­bo­er er ikke for­nøyd.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

– Vi vil ikke ha et min­nes­mer­ke langs Ut­stran­da rett ved na­bo­er som var di­rek­te in­volvert den da­gen, og som hå­per å få hver­da­gen nor­ma­li­sert og kom­me seg vi­de­re. Vi vil ha hver­da­gen til­ba­ke slik AUF har fått lov til å få Utøya til­ba­ke, sier Dag-kje­til Hol­ta­neBerg.

For­sla­get ble pre­sen­tert for kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­ter Jan Tore San­ner (H) tors­dag for­mid­dag. Hol­ta­ne-berg sa di­rek­te til stats­rå­den at sta­ten nå må be­gyn­ne å høre på dem, og at de ikke vil ha et min­nes­mer­ke langs stran­da.

– Vi vil ha vårt nær­mil­jø, vår hver­dag til­ba­ke på en best mu­lig måte, sier han.

SAN­NER HAR SAN­SEN

Jan Tore San­ner er imid­ler­tid po­si­tiv til det nye ini­tia­ti­vet og vil se nær­me­re på det.

– Jeg har stor sans for det­te for­sla­get. Det­te ste­det er så sen­tralt for den tra­gis­ke da­gen, sier San­ner.

– Jeg øns­ker å job­be vi­de­re med det­te for­sla­get og få det vur­dert. I det ar­bei­det er det av­gjø­ren­de at vi får en god pro­sess med na­bo­er, vel­for­enin­gen og and­re berørte, sier stats­rå­den vi­de­re.

Han tar der­for ini­tia­tiv til et møte med na­bo­er, Hole kom­mu­ne og lo­ka­le in­ter­es­ser raskt for å se om for­sla­get lar seg rea­li­se­re.

– Det er ikke mu­lig å si noe om om­fan­get og ut­for­ming av minne­sted her. Min am­bi­sjon er at vi før som­mer­en får av­klart om et minne­sted på Utøy­a­kaia lar seg rea­li­se­re, sier stats­rå­den.

RETTS­SAK

Na­bo­ene på Ut­stran­da har i fle­re år vært sto­re mot­stan­de­re av den plan­lag­te opp­fø­rin­gen av den svens­ke kunst­ne­ren Jo­nas Dahl­bergs «Me­mory Wound» på Sør­brå­ten. Kon­flik­ten har ført til at na­bo­ene etter pla­nen skal møte sta­ten i Ringe­rike ting­rett 25. april for å få stan­set pla­ne­ne.

– Vi gjør det­te for å unn­gå en opp­ri­ven­de og uver­dig retts­sak, og vi gjør det for å iva­re­ta de berørte og al­le de lo­ka­le hel­te­ne som var der for oss for snart seks år si­den, sier Auf-le­der Ma­ni Hus­sai­ni.

Men retts­sa­ken går som plan­lagt, un­der­stre­ker Hol­ta­ne-berg. Han er svært kri­tisk til at na­bo­ene ikke er blitt in­for­mert på for­hånd og blitt in­volvert i saken.

– Jeg er vel­dig skuf­fet det er vel­dig be­las­ten­de at de ald­ri kom­mu­ni­se­rer med na­bo­ene – at de all­tid tar det­te gjen­nom presse­kon­fe­ran­ser som vi ikke er in­for- mert om, sier Hol­ta­ne-berg.

HAR TOMT

Hus­sai­ni sier AUF har fulgt de­bat­ten rundt det plan­lag­te na­sjo­na­le minne­ste­det fra side­lin­jen i lang tid. Selv om ti­den har gått, har man ikke kom­met noe len­ger i pro­ses­sen.

– AUF kan ikke len­ger sit­te og se på at en vans­ke­lig pro­sess blir enda vans­ke­li­ge­re ved at den nå går inn i en uver­dig retts­sak. AUF er ikke en part i retts­sa­ken el­ler ut­vik­lin­gen av minne­ste­det, men er li­ke­vel na­bo­er på Ut­stran­da. Vi har en tomt her, med di­rek­te ut­syn mot Utøya, som vi i dag stil­ler til dis­po­si­sjon for re­gje­rin­gen med håp om at det kan bi­dra til å ska­pe et sam­len­de na­sjo­nalt minne­sted, sier Hus­sai­ni.

IN­TER­NA­SJO­NAL PRAK­SIS

Tor Ei­nar Fa­ger­land, som le­der In­sti­tutt for his­to­ris­ke stu­di­er ved NTNU, me­ner det er ve­sent­lig at et minne­sted blir plas­sert på et sted med di­rek­te til­knyt­ning til hen­del­sen.

– En plas­se­ring her på kaia vil være i tråd med in­ter­na­sjo­nal prak­sis, hvor minne­ste­der plas­se­res på ste­der med di­rek­te til­knyt­ning til det som skal min­nes. Ste­det vil i kraft av sin his­to­rie opp­le­ves som et meningsfullt sted, sier Fa­ger­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.