Dømt for hate­ful­le yt­rin­ger etter dob­belt­drap

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En mann fra Hed­mark er dømt til 21 da­gers be­tin­get feng­sel etter at han la ut en mel­ding på Facebook om de to som ble drept i Kris­tian­sand i de­sem­ber.

Man­nen i 50-åre­ne var en av kan­di­da­te­ne til par­ti­et De­mo­kra­te­ne i Åsnes og ble sik­tet etter å ha kom­men­tert føl­gen­de på Facebook om en TV 2-sak om dra­pe­ne på Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san (14) og Tone Ile­bekk (48) i Kris­tian­sand:

«Gjør vel ikke noe at Has­san ble tatt av dage. Han var sik­kert en frem­ti­dig ter­ro­rist. Men urett­fer­dig kvin­nen, Tone Ile­bekk, ble en (sic!) til­fel­dig of­fer»

Po­li­ti­et sik­tet man­nen for hate­ful­le yt­rin­ger, og i ja­nu­ar ble det kjent at han er­kjen­te straff­skyld. Saken gikk der­med som en til­stå­el­ses­dom. Sik­te­de sa un­der retts- saken at yt­rin­gen ikke var rasistisk mo­ti­vert.

– Grun­nen til at jeg skrev det, var at jeg trod­de han var en frem­ti­dig ra­di­kal isla­mist som var i ferd med å etab­le­re seg i IS. Men det var ver­ken hud­far­ge el­ler ra­sis­me som var grun­nen, sa den tid­li­ge­re po­li­ti­ke­ren iføl­ge NRK.

Man­nen er også dømt til å be­ta­le en bot på 10.000 kro­ner.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san (14) og Tone Ile­bekk (48) ble drept i skole­går­den uten­for Wilds Min­ne sko­le på Lund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.