Nes­te år blir bus­se­ne hvi­te

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: VE­GARD NEKSTAD nex@krsby.no - 90874018

HVITT NES­TE år.

Ny far­ge på bus­se­ne er bare én av fle­re end­rin­ger når nytt buss-an­bud iverk­set­tes nes­te år.

Sist uke ut­lys­te Ag­der kol­lek­tiv­tra­fikk (AKT) ny an­buds­kon­kur­ran­se for kol­lek­tiv­tra­fik­ken i kris­tian­sands­re­gio­nen. For buss­pas­sa­sje­re­ne be­tyr det fle­re merk­ba­re end­rin­ger.

HVI­TE BUS­SER

1. ja­nu­ar 2011 ble de gule bus­se­ne fra AS Bus­sen par­kert til for­del for blå bus­ser fra Nett­buss. Når det nye an­bu­det gjør seg gjel­den­de 1. juli nes­te år, byt­ter bus­se­ne nok en gang far­ge.

– Da­gens bus­ser er blå, nå blir bus­se­ne hvi­te. Hvor­for det?

– AKT har stilt som krav at bus­se­ne skal være hel-lak­kert hvi­te. Buss­ope­ra­tø­ren vil ha an­led­ning til å ha navn og logo på bus­se­ne. Kunde­un­der­sø­kel­ser vi­ser at det- BLÅTT I DAG. te er for­nuf­tig, for­tel­ler AKT-DI­rek­tør Siv Wi­ken.

Al­le bus­ser som kjø­res på opp­drag fra AKT i Ag­der vil få sam­me pro­fi­le­ring. I kris­tian­sands­re­gio­nen, som om­fat­ter Kris­tian­sand, Lil­le­sand, Søg­ne, Song­da­len, Ven­ne­sla og Bir­ke­nes, kjø­res det om­trent åt­te mil­lio­ner kilo­me­ter buss hvert år. I 2016 ble det gjen­nom­ført 8,7 mil­lio­ner buss­rei­ser, for­delt på an­slags­vis 130 bus­ser.

MER MILJØ­VENN­LI­GE BUS­SER

– Hvil­ke bus­ser vil tra­fik­ke­re Kris­tian­sand de nes­te åre­ne? Bus­ser på fos­silt driv­stoff, hy­brid­bus­ser, gass­bus­ser el­ler el­bus­ser?

– AKT har stilt som mi­ni­mums­krav at bus­se­ne skal være Euro VI og at bus­se­ne skal være for­be­redt for å kun­ne kjø­res på 100 pro­sent fos­sil­fritt driv­stoff. Vi­de­re har AKT stilt krav om at al­le by­bus­ser skal be­nyt­te die­sele­lek­trisk hy­brid­tek­no­lo­gi (even­tu­elt bio­die­sel), bio­gass el­ler elek­tri­si­tet, sier Wi­ken.

FRA BUSSKORT TIL MO­BIL

Lei av å skan­ne buss­kor­tet på vei om bord i bus­sen? I fram­ti­da slip­per du plast­kor­tet. Qr-le­se­re mon­te­res i al­le bus­ser, slik at du kan hen­te opp buss­kor­tet fra en mo­bi­lapp.

– Det vil være mu­lig å be­nyt­te både busskort og mo­bil­te­le­fon, og det blir mu­lig å skan­ne Qr-ko­der både frem­me og bak i bus­sen, sier Wi­ken.

– Blir det fort­satt mu­lig å be­ta­le med kon­tan­ter på bus­sen?

– Ja, men AKT øns­ker mest mu­lig for­hånds­kjøp­te bil­let­ter. AKT vil sti­mu­le­re til det­te med å for­ster­ke den­ne stra­te­gi­en og pris­po­li­tik­ken slik at for­hånds­kjøp­te bil­let­ter sta­dig blir bil­li­ge­re enn kon­tant­bil­let­ter. Det er øns­ke­lig med kon­tant­frie bus­ser i fram­ti­da, for­tel­ler Akt-sje­fen.

PÅSTIGNING I AL­LE DØ­RER

I fle­re stor­byer kan man selv vel­ge hvil­ken dør man vil bru­ke når man går på bus­sen. I Kris­ti­an- GULT FØR.

blå.

sand har man inn­til nå gått inn dø­ra foran. Det blir det snart slutt på.

– Ja. Det leg­ges opp til at pas­sa­sje­rer kan bru­ke al­le dø­re­ne ved påstigning, ikke kun frem­me som i dag, sier Wi­ken. Det åp­nes dess­uten at noen bus­ser kan få tre dø­rer, mot to på da­gens bus­ser. Det stil­les imid­ler­tid ikke krav om en slik eks­tra dør.

AV­TA­LE På INN­TIL TI år

An­bu­det ble pub­li­sert 3. februar, med til­buds­fris­ten satt til 6. mars. De­ret­ter blir ak­tu­el­le le­ve­ran­dø­rer in­vi­tert til å le­ve­re sine til­bud. Av­ta­len gjel­der i ut­gangs­punk­tet i sju år fra 1. juli 2018. I til­legg er det mu­lig­het for op­sjon på inn­til tre nye år.

Ak­tø­ren som le­ve­rer lavest pris på an­bu­det, får lov til å kjø­re rute­buss i kris­tian­sands­re­gio­nen.

ILLUSTRASJON: AG­DER KOL­LEK­TIV­TRA­FIKK

Slik vil fram­ti­das bus­ser i Kris­tian­sand se ut. Fram­ti­da er nes­te år.

ARKIVFOTO: TORSTEIN ØEN

Ved års­skif­tet 2010/2011 ble gule AS Bus­sen-bus­ser malt

FOTO: JA­COB BUCHARD

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ag­der kol­lek­tiv­tra­fikk, Siv Wi­ken, ly­ser ut nytt kol­lek­ti­van­bud i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.