Stor­kon­kurs i Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Gjelds­for­hand­lin­ge­ne stran­det og Va­ra­da Ma­ri­ne AS er kon­kurs. Kra­ve­ne kan bli i mil­li­ard­klas­sen.

– Un­der gjelds­for­hand­lin­ge­ne ble det meldt inn krav for 969 mil­lio­ner kro­ner, så vi kan nok ende på bort­imot en mil­li­ard, sier ad­vo­kat As­bjørn Breistein hos Simonsen Vogt Wiig Kris­tian­sand.

Han har le­det gjelds­for­hand­lin­ge­ne som har på­gått for off­shore­re­de­ri­et Va­ra­da Ma­ri­ne AS si­den høs­ten 2016. De har imid­ler­tid ikke ført fram. Nå er offf­shore­re­de­ri­et med sju inn­lei­de skip kon­kurs og Breistein har gått fra å være gjelds­for­hand­lings­le­der til bo­sty­rer.

STO­RE FOR­PLIK­TEL­SER

Den sis­te ti­den har kun én per­son ar­bei­det i re­deri­kon­to­ret i Havne­kvar­ta­let i Kris­tian­sand. Bok­ført gjeld per ut­gan­gen av 2015 var «bare» 189 mil­lio­ner kro­ner, i hen­hold til et sterkt for­sin­ket års­regn­skap som ble stemp­let inn i Brønn­øy­sund da­gen før kon­kur­sen var et fak­tum.

Men kra­ve­ne blir alt­så langt stør­re. Va­ra­da Ma­ri­ne har nem­lig for­plik­tet seg til å be­ta­le leie for de sju far­tøy­ene fram til 2021. Ale­ne in­ne­væ­ren­de år er an­sva­ret tall­fes­tet til over 200 mil­lio­ner kro­ner.

Ved si­den av de elen­di­ge, ge­ne­rel­le for­hol­de­ne i mar­ke­det for off­shore sup­ply ves­sels, har Va­ra­da Ma­ri­ne fått pro­ble­me­ne i Bra­sil midt i flei­sen. Seks av sju skip har nem­lig ope­rert for Pe­tro­bras. Først krev­de Pe­tro­bras kraf­tig kutt i ra­te­ne. Så, da kra­vet var inn­vil­get, ble Va­ra­da-ski­pe­ne, med flagg fra Mars­hall-øy­ene i hek­ken, skjø­vet ut til for­del for and­re far­tøy­er med bra­si­li­ansk flagg. 306 da­ger off hire be­tyd­de det i 2015 ale­ne. I en regn­skaps­note opp­gir Va­ra­da Ma­ri­ne et tap på 17,26 mil­lio­ner dol­lar (rundt 144 mil­lio­ner kro­ner) di­rek­te for­år­sa­ket av Pe­tro­bras i 2015.

OVER­SIKT­LIG

Tal­le­ne fra inn­gan­gen på 2016 til nå, har ikke Fædre­lands­ven­nen kjenn­skap til. Da det ble åp­net gjelds­for­hand­lin­ger i Va­ra­da Ma­ri­ne AS i må­neds­skif­tet au­gust/ september i fjor, ut­tal­te ad­vo­kat Breistein at «Si­tua­sjo­nen er kom­pli­sert.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.