Når kvar­dag vert hver­dag

Faedrelandsvennen - - MENING -

For litt si­dan del­te sku­len i heim­byg­da mi ei len­kje til nett­sta­den for­eldre­hver­dag. no på Facebook.

●● For­eldre­hver­dag.no vert drif­ta av eit de­par­te­ment, og sjølv om sida ver­ka som ein in­for­ma­tiv nett­stad, vart eg skuf­fa då eg klik­ka meg inn. Ingen av teks­ta­ne var på ny­norsk.

På sku­len der eg kjem frå har ny­norsk vore opp­læ­rings­mål i over 100 år, og al­le ele­va­ne har ny­norsk som sitt språk. Sjølv om des­se ele­va­ne er i fleir­tal lo­kalt, er dei i mindre­tal na­sjo­nalt. Ny­norsk­ele­var ser utru­leg my­kje bok­mål i kvar­da­gen, noko som gjer det vans­ke­le­ga­re å lære fyrste­språ­ket sitt skik­ke­leg. Det­te vert ikkje be­tre når stat­le­ge nett­si­der ber­re kjem på bok­mål.

Fore­dre­hver­dag.no er ikkje ei side som ret­tar seg til ele­va­ne, men det er òg vik­tig at in­for­ma­sjon som går ut til for­eld­ra kjem på rett språk. Stor­par­ten av for­eld­ra til un­ga­ne på den­ne sku­len er ny­norsk­bru­ka­rar. Dei treng som bor­na å sjå nok ny­norsk i kvar­da­gen til å hal­de fram som tryg­ge ny­norsk­bru­ka­rar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.