Fa­sci­ne­ren­de og stil­le

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RU­NE SLYNGSTAD

JAZZ

«Qui­et Dreams» Pon­ca jazz records Ro­lig, drøm­men­de og søkende. Na­kent. Slik er «Qui­et Dreams». Det­te er Hil­de Hef­te sitt sju­en­de solo­al­bum, og er litt an­ner­le­des enn det hun har gjort tid­li­ge­re. He­ders­kvin­nen fra Kris­tian­sand slut­ter ikke å ut­ford­re seg selv; det vi­ser hun i lø­pet av 42 mi­nut­ter med gans­ke så ut­ford­ren­de lå­ter.

De er ikke ut­ford­ren­de for­di de er så vel­dig kom­plek­se og in­tro­ver­te, men for­di det går så stil­le for seg. Lyt­te­ren må være tål­mo­dig, så glir det mes­te på plass etter hvert. Al­ler først får vi den over åt­te mi­nut­ter lan­ge «Co­me Fly With Me», der det ikke skjer så mye in­stru­men­talt og ar­ran­ge­ments­mes­sig. Men stem­nin­gen som set­tes er rett og slett be­ta­gen­de.

De­ret­ter får vi bølge­skvulp og lyd­ef­fek­ter i den om­trent like ro­li­ge, «The Sea». Vi snak­ker her om de­ler fra be­stil­lings­ver­ket, «Sea Sto­ries». På tit­tel­kut­tet får vi høre og for­stå hvor­for Hil­de Hef­te av man­ge blir reg­net som en av de sto­re vo­ka­lis­te­ne her hjem­me. Det er ikke man­ge som syn­ger så vak­kert som hen­ne på «Qui­et Dreams».

Et av de stil­mes­si­ge brud­de­ne får vi med vugge­san­gen, «Nu til hvi­le går», som visst­nok har vært en gjen­gan­ger og tra­di­sjons­låt i hen­nes fa­mi­lie gjen­nom man­ge år. Det lå­ter fint. Det gjør også den litt vise­pre­ge­de, «Throw It Away». En­kelt og flott.

Ekte­mann Egil Kap­stad får lov til å ska­pe en egen stem­ning på et par in­stru­men­tallå­ter, før det he­le av­slut­tes med smek­ten­de vo­kal­har­mo­ni­er på «The End». En god slutt på et per­son­lig og sterkt al­bum.

Det sam­me vil nok gjel­de for Jan­ove Otte­sens solo­kar­rie­re som det gjor­de for gam­le­ban­det Kaizers Or­chest­ra: Det­te er noe du en­ten li­ker vel­dig, vel­dig godt el­ler ikke i det he­le tatt.

Jan­ove har tatt med seg kaizer­nes sans for kon­sep­tu­el­le over­bygg. «Ar­tis­ten & Mar­le­ne» er en sam­ling sanger spun­net rundt den rus­sis­ke dan­se­ren Ru­dolf Nure­jev og hans livs­lan­ge kjær­lig­hets­for­hold til en dan­ser­in­ne fra Pa­ris. Det er i hvert fall hva presse­skri­vet sier. Teks­te­ne i seg selv vir­ker åpne for

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Hil­de Hef­te er ak­tu­ell med al­bu­met "Qui­et Dreams".

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.