Danckert Mon­radKrohn er 80 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT - NTB

●● Tid­li­ge­re fyl­kes­kon­ser­va­tor Danckert Mon­rad-krohn, Gyl­den­lø­ves gate 64 A, 4614 Kris­tian­sand er 80 år 10 februar.

Etter å ha reist et halvt år til sjøs, ut­dan­net ju­bi­lan­ten seg som ma­ler på Kunst- og hånd­verks­sko­len og Sta­tens Kunst­aka­de­mi, og var as­sis­tent for ma­ler­ne Sigurd Win­ge og El­se Ha­gen. Han stu­der­te nor­disk ar­keo­lo­gi, et­no­lo­gi og re­li­gions­his­to­rie og job­bet som vi­ten­ska­pe­lig as­sis­tent ved Oldsak­sam­lin­gen. Han tok ma­gis­ter­gra­den i et­no­lo­gi i Ber­gen, og ble i 1976 an­satt som kul­tur­vern­kon­su­lent hos fyl­kes­kon­ser­va­to­ren i Horda­land.

I 1978 ble han fyl­kes­kon­ser­va­tor i Vest-ag­der, og i 1983 ble han pro­sjekt­le­der for en na­sjo­nal verne­plan for fyr­sta­sjo­ner. Han ble de­ret­ter ut­nevnt til vise­for­mann i en verne­ko­mi­té i In­ter­na­tio­nal As­socia­tion of Light­hou­ses and Aids to Na­vi­ga­tion i Pa­ris. I 1999 ble han an­satt som av­de­lings­di­rek­tør for byg­nings­av­de­lin­gen hos Riks­an­tik­va­ren, med opp­drag også i Ki­na og Tan­za­nia.

I 2005 ble han råd­gi­ver for ord­fø­re­ren på Il­ha de Mo­zam­bi­que, og le­det res­tau­re­rin­gen av et stør­re slave­mar­ked, sam­ti­dig som han iva­re­tok en by­an­tik­vars opp­ga­ver. Som 72-åring dro han hjem igjen til Kris­tian­sand, og bor i det gam­le tre­hus­om­rå­det Pose­byen, som han har kjem­pet for å be­va­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.