Ar­ne Ska­ge er 75 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT - NTB

● Tid­li­ge­re tek­nisk sjef Ar­ne Reidar Ska­ge sr., Hi­dra­ga­ten 7, 4400 Flekkefjord er 75 år 14. februar.

Ju­bi­lan­ten var tek­nisk sjef i Kvi­nes­dal (1972-80) og Flekkefjord kom­mu­ne (1980-2003), og se­nior­kon­su­lent sam­me sted til 2009.

Ska­ge er ut­dan­net jord­skifte­kan­di­dat fra Uni­ver­si­te­tet for Mil­jø- og Bio­vi­ten­skap i 1968, og var an­satt i Kom­mu­nal­de­par­te­men­tet til 1972.

Han har hatt man­ge verv in­nen­for idret­ten, og var for­mann i Nor­ges Svømme­for­bund i 1985

87. Ska­ge har de sis­te 30 åre­ne vært ak­tiv i det lo­ka­le mu­sikk­mil­jø­et, og mot­tok i 2013 Flekkefjord kom­mu­nes kul­tur­pris for sin virk­som­het in­nen idretts- og mu­sikk­liv.

Ju­bi­lan­ten er bort­reist på da­gen. Ragn­hild Hed­vig Lin­gjær­de, Oslo, døde 4. februar. Be­gra­ves fra Vok­sen kir­ke, ons­dag 15. februar.

Wen­che Skeie, Ssk/aure­bekk, døde 8. februar. Be­gra­ves fra Man­dal ka­pell, tirs­dag 14. februar.

Kris­ti­an Kas­per Greip­s­land, Man­dal syke­hjem, døde 3. februar. Be­gra­ves fra Ho­lum kir­ke, tors­dag 16. februar. Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Ver­dig

4. Vi­rak

6. Tagg

7. Ukjent

8. Kjø­lig des­sert

9. Ko­mi­te fork.

10. Plan­te

12. Mot­vil­lig LODDRETT

1. Mun­dur

2. Hol­de hus

3. Kje­der

4. Hvil

5. For­kjø­lel­se

11. Fik­se Løsning for­ri­ge: VANNRETT

1. Ham­le

4. Sår

6. Nn

7. Ie

8. Du

9. Er

10. Sur

12. El­len LODDRETT

1. Hand­le

2. Må

3. Ene­ren

4. Snus

5. Rier

11. Ul Ar­vid Hau­ge, Hå­be­stad, døde 5. februar. Be­gra­ves fra Fjæ­re kir­ke, ons­dag 15. februar.

Frank Birke­land, Flekkefjord, døde 5. februar. Bi­set­tel­se fra Bak­ke kir­ke, tirs­dag 14. februar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.