En blomst­ren­de in­du­stri

Det er leit at No­de-be­drif­te­ne sli­ter og kom­mer til å gjø­re det en pe­rio­de ennå. Men vi må ikke glem­me all den and­re, blomst­ren­de in­du­stri­en på Sør­lan­det.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Igår mar­ker­te Hun­to­nit i Ven­ne­sla at en stor in­ves­te­ring er gjen­nom­ført og den nye tre­fi­ber­masse­fab­rik­ken tatt i bruk. Den mo­der­ni­se­rer gode, gam­le «Wallboard-en», gjør den grøn­ne­re og øker sam­ti­dig pro­duk­sjons­ka­pa­si­te­ten. Tirs­dag rap­por­ter­te vi at tra­di­sjons­rike Hen­nig-ol­sen Is sik­ter mot mil­li­ard­omset­ning in­nen se­nest 2019. Be­drif­ten har vokst jevnt og trutt de sis­te åre­ne, kap­ret en mar­keds­an­del på nes­ten 50 pro­sent i Norge og opp­nådd rik­tig så pen lønn­som­het.

Til sam­men har Hun­to­nit i Ven­ne­sla og de to na­bo­ene ved Han­ne­vi­ka i Kris­tian­sand tett på tu­sen an­sat­te.

Hen­nig-ol­sen Is’ nær­mes­te nabo er Glenco­re Nik­kel­verk, en enda mer tra­di­sjons­rik hjørne­steins­be­drift i en helt an­nen bran­sje. Nik­kel­ver­ket sat­te ny pro­duk­sjons­re­kord i fjor igjen og job­ber med om­fat­ten­de in­ves­te­rings- og for­ny­ings­pla­ner.

Til sam­men har Hun­to­nit i Ven­ne­sla og de to na­bo­ene ved Han­ne­vi­ka i Kris­tian­sand tett på tu­sen an­sat­te. Al­le tre er sam­ti­dig be­drif­ter som gjen­nom ge­ne­ra­sjo­ner har skapt sto­re ring­virk­nin­ger i form av lo­kalt inn­kjøp av va­rer og tje­nes­ter.

Fort­satt må le­ve­ran­dør­be­drif­te­ne til den off­shore­ba­ser­te olje- og gass­in­du­stri­en be­teg­nes som Sør­lan­dets vik­tigs­te næ­rings­klyn­ge. Og selv om op­ti­mis­men så vidt be­gyn­ner å ven­de til­ba­ke til sek­to­ren, i takt med en olje­pris som har krab­bet seg godt opp fra bunni­vå­et på 27 dol­lar fa­tet, vil det ta tid før No­de-be­drif­te­ne mer­ker noe kon­kret opp­sving. Til det kom­mer bore­tek­no­lo­gi­en de er do­mi­nert av, for langt ut i mar­keds­syk­lu­sen.

Leit er det. Men desto stør­re grunn er det til å gle­de seg over det fak­tum at Ag­der har en rek­ke and­re in­du­stri­virk­som­he­ter som frem­står som kjerne­sun­ne - i så for­skjel­li­ge bran­sjer som ek­sem­pel­vis tre­fi­ber­pla­ter til bo­li­ger, is­krem og nik­kel.

At ikke olje­pris­fal­let har med­ført en stør­re øk­ning i ar­beids­le­dig­he­ten på Ag­der enn det har, for­und­rer både po­li­ti­ke­re og fors­ke­re. For ti­den job­bes det med å fin­ne for­kla­rin­gen på det hyg­ge­li­ge pa­ra­dok­set. Vi for vår del tvi­ler ikke på at både pro­sess­in­du­stri­be­drif­te­ne i Eyde­klyn­gen og an­nen in­du­stri kom­mer til å være in­klu­dert i fasiten.

Iskrem­pro­du­sent Paal Hen­nig-ol­sen kan stå som eks­po­nent for en sør­lands­in­du­stri med stor bred­de og livs­kraft.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.