Ord­fø­re­re fø­ler seg lurt av sta­ten

Lindesnes og Mar­nar­dal kom­mu­ner får mil­lion­un­der­skudd når de nå selv må dek­ke kost­na­de­ne med å ha tatt imot mindre­åri­ge asylsøkere.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no -

– Det­te er full­sten­dig hår­rei­sen­de. Sta­ten kan ikke be­hand­le kom­mu­ne­ne på den­ne må­ten når vi tok på oss det sam­funns­an­sva­ret de ba om, sier ord­fø­rer i Mar­nar­dal Hel­ge Sandå­ker (Ap) og kom­mune­styre­re­pre­sen­tant Ås­mund Mjå­land (Ap).

De me­ner seg lurt ut på tynn is, og for­latt der av re­gje­ring og stor­ting.

I Mar­nar­dal har kom­mu­nen an­sva­ret for fire mindre­åri­ge asylsøkere, noe de fikk i fjor høst. For­ut­set­nin­gen var at sta­ten skul­le dek­ke 80 pro­sent av kost­na­de­ne med hus­leie, an­set­tel­se av per­so­nell samt and­re ut­gif­ter. Res­ten av kost­na­de­ne skul­le dek­kes av de van­li­ge flykt­ning­til­skud­de­ne som kom­mer fra sta­ten.

Men da stats­bud­sjet­tet kom, var det­te gjort om til å kun dek­ke en fast sum per mindre­årig – så­kalt stykk­pris­fi­nan­sie­ring. Det hand­ler om 750.000 kro­ner for de over 15 år, knap­pe 1,2 mil­lio­ner kro­ner for de un­der.

– Det er ikke på noen måte i nær­he­ten av de ut­gif­te­ne vi har, sier Sandå­ker.

LA­GET SOM AN­BE­FALT

For å kun­ne drif­te bo­li­gen de mindre­åri­ge er i døg­net rundt, har kom­mu­nen an­satt ni per­soner. Den­ne mo­del­len ble la­get etter an­be­fa­ling fra In­te­gre­ring­sog mang­folds­di­rek­to­ra­tet.

For­di kom­mu­nen la opp til å få fem mindre­åri­ge slik de var fore­spei­let, og ikke fire som til slutt kom, er regne­styk­ket nå at de går tre mil­lio­ner kro­ner i år­lig un­der­skudd. Det skjer i et år kom­mu­nen sli­ter svært tungt øko­no­misk og råd­man­nen vil­le leg­ge ned to sko­ler.

– For å kom­me i ba­lan­se må kva­li­te­ten på til­bu­det lø­pen­de jus­te­res i takt med inn­tek­te­ne som vil si an­tall mindre­åri­ge vi har til enhver tid. For oss, som kun har ett bo­fel­les­skap, må be­man­nin­gen hal­ve­res for å kom­me i ba­lan­se. Det kan bety plas­se­ring i hyb­ler, og bar­na må da i stor grad kla­re seg på egen hånd sto­re de­ler av døg­net, på­pe­ker Sandå­ker.

KRAF­TIG UN­DER­SKUDD

Også i Lindesnes er ord­fø­rer Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen (H) for- tør­net over si­tua­sjo­nen de har hav­net i. Her la man opp til å ta imot 10 mindre­åri­ge asylsøkere slik kom­mu­nen ble bedt om. Det kom fem.

– Det­te ska­per et un­der­skudd for oss på fem mil­lio­ner kro­ner, sier hun.

Kris­tof­fer­sen sier Lindesnes tok det sam­funns­an­sva­ret de ble bedt om, an­sat­te folk og til­rette­la bo­sted.

– Så bare gjør sta­ten en­si­dig om på av­ta­len. Så ja, jeg fø­ler meg lurt, sier hun.

TREN­GER PEN­GER

Kris­tof­fer­sen har brukt sine ka­na­ler gjen­nom Høy­re sen­tralt for å nå fram.

– Jeg mø­tes jo med for­stå­el­se, men nå tren­ger vi pen­ger. Vi kan ikke sten­ge ned til­bu­det vi har etab­lert uten vi­de­re, på­pe­ker hun.

Det sam­me sier Mjå­land. – Det­te er ung­dom­mer som tren­ger hjelp. Men slik det er nå, har vi ikke pen­ger til å fort­set­te til­bu­det, sier han.

MAN­GE KOM­MU­NER

Re­gion­di­rek­tør Jan In­ge Tunges­vik i KS Ag­der sier at den end­re­de fi­nan­sie­rin­gen rundt mindre­åri­ge flykt­nin­ger har blitt et stort pro­blem for fle­re kom­mu­ner.

– Det gjel­der spe­si­elt de små kom­mu­ne­ne som har byg­get opp et ap­pa­rat rundt de mindre­åri­ge flykt­nin­ge­ne, men som nå ikke får dek­ket kost­na­de­ne, sier han.

Han be­teg­ner si­tua­sjo­nen som dra­ma­tisk. – KS er i sam­ta­ler med re­gje­rin­gen for å få det­te løst, sier han.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Ord­fø­rer Hel­ge Sandå­ker og kom­mune­styre­re­pre­sen­tant Ås­mund Mjå­land (Ap) foran bo­li­gen som hu­ser fire mindre­åri­ge flykt­nin­ger i Mar­nar­dal. Nå har kom­mu­nen kom­met i øko­no­misk skvis etter at fi­nan­sie­rings­mo­del­len er for­and­ret. De fø­ler seg lurt av sta­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.