For­sva­ret kre­ver 45 mil­lion

For­svars­bygg me­ner Kris­tian­sand kom­mu­ne har kjøpt ei­en­dom­men de­res på bil­lig­salg, gjort det om til bo­lig­tom­ter og mange­dob­let ver­di­en. Nå har de sendt eks­tra­reg­ning.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no -

For­svars­bygg me­ner de solg­te sin gam­le ei­en­dom Sand­vi­kå­sen ved Møvig Fort som fri­lufts­om­rå­de i 2006.

Men i 2014 be­stem­te Kris­tian­sand by­sty­re at sto­re de­ler av det­te om­rå­det skal bru­kes til bo­lig­byg­ging. Det skal inn­gå i det som blir en stor­stilt boligutbygging ved Krood­den.

Da er ver­di­en mange­dob­let, og For­svars­bygg kre­ver et opp­gjør på 45 mil­lio­ner. Reg­ning er sendt kom­mu­nen med be­ta­lings­frist 7. mars.

– Ve­sent­li­ge de­ler av om­rå­det er nå om­re­gu­lert til bo­lig­for­mål av Kris­tian­sand kom­mu­ne. Ny verdi­vur­de­ring ble fore­tatt i april i fjor, og kra­vet på 45 mil­lio­ner er en na­tur­lig opp­føl­ging av kon­trakts­for­plik­tel­ser i den opp­rin­ne­li­ge salgs­av­ta­len, skri­ver Trond Nord­by i en e-post til Fædre­lands­ven­nen.

Han er pro­sjekt­le­der i For­svars­bygg.

TVIST

Men Kris­tian­sand kom­mu­ne har ingen pla­ner om å be­ta­le mer for om­rå­det de over­tok i 2006.

– Vi me­ner at om­rå­det ble tak­sert som et bo­lig­om­rå­de. Det er egent­lig det som er stri­dens kjerne, sier Jon Holt, råd­gi­ver i Kris­tian­sand ei­en­dom.

De me­ner at bare pri­sen på 2,5 mil­lio­ner vi­ser at de ikke kjøp­te Sand­vi­kå­sen som fri­lufts­om­rå­de. Kom­mu­nen me­ner også at det ikke kan kom­me som noen over­ras­kel­se at de øns­ker bo­li­ger. Bo­lig­byg­ging har len­ge vært ak­tu­elt i det­te om­rå­det, også den gang de kjøp­te Sand­vi­kå­sen fra For­sva­ret.

– For­sva­ret lag­de selv et mu­lig­hets­stu­di­um der de la inn ei stor boligutbygging. Men de fant ut at de ikke skul­le byg­ge ut selv, men sel­ge det, sier Holt.

Han sier han skjøn­ner saken er prin­si­pi­elt vik­tig for For­sva­ret.

– Det har skjedd før at de har solgt noe som fri­om­rå­de og så om­re­gu­lert til bo­lig­for­mål. Men vi me­ner at det ikke er til­fel­let her.

KLAUSUL

Om­rå­det det er strid om er på 48,1 de­kar. Det skal alt­så bli en del av bo­lig­om­rå­det ved Krood­den der det to­talt er plass til rundt 800 bo­li­ger.

Spørs­må­let blir da hva som skal skje med de 48,1 de­ka­re­ne som en gang til­hør­te For­sva­ret. Her er det plass til mel­lom 100 - 150 bo­li­ger. Det er en verdi­vur- der­ing fra Sørme­g­le­ren som vi­ser at den­ne om­re­gu­le­rin­gen til bo­lig be­tyr en verdi­øk­ning på 45 mil­lio­ner.

For­svars­bygg me­ner at man har kon­trakt­fes­tet at de har krav på et slikt opp­gjør ved om­re­gu­le­ring.

– For å sik­re at kom­mu­nen ikke spe­ku­ler­te i å kjø­pe stat­lig ei­en­dom billig, for så å om­re­gu­le­re og sel­ge med for­tje­nes­te, ble det som stan­dard pro­se­dy­re inn­tatt en etter­opp­gjørs­klau­sul i salgs­av­ta­len. Iføl­ge den­ne klau­su­len har sel­ger rett til hund­re pro­sent av en even­tu­ell verdi­øk­ning der­som ei­en­dom­men in­nen 10 år om­re­gu­le­res til an­net for­mål enn det som er lagt til grunn ved pris­fast­set­tel­sen og sal­get, sier Nord­by

RETTS­SAK

Kris­tian­sand kom­mu­ne er ueni­ge både i at det skal være et etter­opp­gjør og at om­rå­det er verdt 45 mil­lio­ner.

– Vi me­ner uan­sett at det­te er en helt urea­lis­tisk pris, sier Jon Holt.

Han av­vi­ser ikke at saken kan ende med retts­sak.

– Det er vel­dig stor av­stand. Så om vi må det, er ikke det en ulyk­ke for noen av par­te­ne. Det er jo det vi har et retts­ve­sen til. Men vi hå­per jo at ar­gu­men­ta­sjon vil nå fram.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.