Mar­keds­fø­rin­gen av for­bruks­lån stram­mes inn

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

For­bruks­gjel­den øker så mye, og mar­keds­fø­rin­gen av for­bruks­lån er så på­gå­en­de, at fi­nans­næ­rin­gen på eget ini­tia­tiv inn­fø­rer stren­ge­re reg­ler for mar­keds­fø­ring.

Al­le med­lems­be­drif­te­ne i Fi­nans Norge og Fi­nan­sie­rings­sel­ska­pe­nes Fore­ning (Finfo) er blitt eni­ge om den nye bran­sje­nor­men for mar­keds­fø­ring av for­bruks­lån og kre­ditt. Nor­men skal be­gren­se uøns­ket og på­gå­en­de mar­keds­fø­ring og stil­le stren­ge­re krav enn da­gens lov­gi­ving.

– Vi re­gist­re­rer som man­ge and­re en kraf­tig vekst i både mar­keds­fø­ring og vo­lu­met på for­bruks­gjeld som over tid ikke er bære­kraf­tig. Det­te er bak­grun­nen for at vi nå har ut­ar­bei­det en bran­sje­norm som på noen punk­ter er stren­ge­re og mer kon­kret enn lov­ver­ket, og som vil gjel­de som en mi­ni­mums­stan­dard for al­le med­lem­me­ne i de to for­enin­ge­ne, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Idar Kreut­zer i Fi­nans Norge.

– For­bruks­lån og kre­ditt er na­tur­li­ge og gode pro­duk­ter, men det ford­rer selv­di­si­plin og god in­for­ma­sjon både hos dem som tar opp slik gjeld, og hos dem som til­byr sli­ke pro­duk­ter. Ingen er tjent med at noen blir gjelds­of­fer for­di de har mer for­bruks­gjeld enn de kan be­tje­ne, på­pe­ker han.

Den nye bran­sje­nor­men in­ne­bæ­rer blant an­net at fi­nans­fore­ta­ket må gjø­re for­bru­ke­ren godt kjent med vil­kår, av­tale­for­hold og øko­no­mis­ke for­plik­tel­ser før en av­ta­le om kre­ditt blir inn­gått. Av­ta­ler om kre­ditt skal pas­se for­bru­ker­nes øko­no­mis­ke si- tua­sjon, og det skal tas sær­lig hen­syn til unge for­bru­ke­re.

I til­legg til ty­de­lig mer­king av pro­duk­tet som mar­keds­fø­res, leg­ges det nå stor vekt på at mar­keds­fø­rin­gen ikke må leg­ge opp til at for­bru­ke­ren må ta ras­ke be­slut­nin­ger. Et raskt valg skal hel­ler ikke in­ne­bære for­de­ler.

Men ikke al­le til­by­de­re av for­bruks­lån er med­lem­mer i Fi­nans Norge el­ler Finfo. De som står uten­for, er ikke for­plik­tet til å føl­ge nor­men. Kreut­zer me­ner der­for at myn­dig­he­te­ne må flet­te inn bran­sje­nor­men i lov­ver­ket.

– For fore­tak som ikke er med­lem i en av for­enin­ge­ne, kan det kan­skje være fris­ten­de nå å for­sø­ke å ta mar­keds­an­de­ler ved å ikke føl­ge nor­men. Det vil være uhel­dig, og da kan det være klokt om myn­dig­he­te­ne tar ut­gangs­punkt i vår bran­sje­norm og lov­re­gu­le­rer mar­ke­det slik at al­le må føl­ge de sam­me reg­le­ne, sier Kreut­zer.

FOTO: NTB SCANPIX

Di­rek­tør Idar Kreut­zer i Fi­nans Norge øns­ker stren­ge­re reg­ler for mar­keds­fø­ring av for­bruks­lån.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.