Kom­mu­nen med re­kord­re­sul­tat

Kom­mu­nens le­del­se fryk­tet skatte­ned­gang som føl­ge av ned­tu­ren i olje og gass. I ste­det ble det re­kord­re­sul­tat for Kris­tian­sand kom­mu­ne og et over­skudd på nær­me­re 300 mil­lio­ner.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

– Det har gått mye bedre enn fryk­tet. Men sam­ti­dig er skatte­veks­ten sva­ke­re enn lands­gjen­nom­snit­tet, så vi er ab­so­lutt pre­get av ned­gan­gen, sier Ha­rald Fur­re (H), ord­fø­rer i Kris­tian­sand.

Han vil ikke av­ly­se ned­tu­ren in­nen de­ler av næ­rings­li­vet til tross for at Kris­tian­sand fikk 21 mil­lio­ner mer i skatte­inn­tek­ter enn de had­de reg­net med.

De eks­tra skatte­inn­tek­te­ne bi­drar uan­sett godt til at Kris­tian­sand kom­mu­ne får et over­skudd (net­to drifts­re­sul­tat) på 295 mil­lio­ner for 2016.

– Det­te er et tegn på at vi er godt styrt og le­det, og at vi har kon­troll på øko­no­mi­en. Det at vi går med et så so­lid over­skudd, be­tyr at vi kan plan­leg­ge vi­de­re for fram­ti­di­ge in­ves­te­rin­ger og gode tje­nes­ter, sier Fur­re.

MYE BEDRE

Kris­tian­sand kom­mu­ne har økt over­skud­det med over hund­re mil­lio­ner og er godt in­nen­for må­le­ne de selv har satt seg. Re­sul­ta­tet er i en sær­stil­ling om man sam­men­lig­ner med de sis­te åre­ne. I 2015 var net­to drifts­re­sul­tat på 156 mil­lio­ner, mens det i åre­ne før har vært helt nede i 42,3 mil­lio­ner (2011).

Inn­byg­ger­ne vil først og fremst mer­ke det gode re­sul­ta­tet ved at man unn­går upo­pu­læ­re kutt. Det er ingen pla­ner om å øke det kom- mu­na­le for­bru­ket i den­ne om­gang.

– Det mes­te av det­te går til fonds­av­set­nin­ger, men vi set­ter også av 44 mil­lio­ner til in­ves­te­rin­ger, sier Ar­ne Hen­rik Lu­kas­hau­gen, regn­skaps­sjef i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Da råd­mann og øko­nomi­di­rek­tør la fram bud­sjet­tet for 2016, var både de og po­li­ti­ker­ne be­kym­ret for svek­ke­de skatte­inn­tek­ter. Ned­gan­gen in­nen olje og gass had­de gitt skatte­svikt i Stav­an­ger, og de fryk­tet det sam­me vil­le skje i Kris­tian­sand.

I ste­det har alt­så det mot­sat­te skjedd.

Men det skyl­des ikke at folk tje­ner mer. Iføl­ge Lu­kas­hau­gen var det nem­lig man­ge som tok ut stør­re ut­byt­te for å til­pas­se seg skatte­re­for­men i 2016. Der­med steg skatte­inn­tek­te­ne over he­le lan­det.

I til­legg ble det en ny for­de­ling av skatte­inn­tek­te­ne mel­lom stat og kom­mu­ne.

– Vi had­de fryk­tet at det ble mye ver­re, selv om skatte­inn­gan­gen er la­ver enn lands­gjen­nom­snit­tet, sier Hans Christian Ditlef­sen, kem­ner i Kris­tian­sands­re­gio­nen.

SVA­KE­RE

Mens Kris­tian­sand fikk en øk­ning i skatte­inn­tek­te­ne på 7,8 pro­sent i fjor, var øk­nin­gen 9,7 pro­sent i res­ten av lan­det. I år bud­sjet­te­rer Kris­tian­sand kom­mu­ne med en skatte­vekst på 1,5 pro­sent. Det er en svak opp­gang, men den fryk­te­de ned­tu­ren i skatte­inn­tek­ter er alt­så av­lyst i den­ne om­gang.

– Det er vans­ke­lig å for­kla­re hvor­for det skjer, for vi had­de reg­net med en svikt. Men Kris­tian­sand har sak­ket ak­ter­ut i for­hold til res­ten av lan­det over en len­ger pe­rio­de, så det kan hen­de at det har skjedd en til­pas­sing over tid, sier Lu­kas­hau­gen.

Når kom­mu­nen får et så so­lid over­skudd, skyl­des det også en rek­ke and­re for­hold. De for­skjel­li­ge sek­to­re­ne har spart 60 mil­lio­ner. Kom­mu­nen fikk også et ut­byt­te i Av­fall Sør på 37 mil­lio­ner.

Om Kris­tian­sand kom­mu­ne skal bru­ke mer pen­ger som føl­ge av det so­li­de re­sul­ta­tet, blir det opp­til po­li­ti­ker­ne å av­gjø­re. Men noen fest blir det nep­pe.

De har vært opp­tatt av å re­du­se­re låne­gjel­den som er på rundt 6,9 mil­li­ar­der. Den­ne gjel­den in­klu­de­rer også gjeld som blir be­talt ned gjen­nom kom­mu­na­le av­gif­ter som vann og av­løp.

– Lå­ne­ta­ket har vært et svært vik­tig red­skap for å ska­pe hand­lings­rom i drif­ten. Kom­mu­nen har fort­satt et høyt in­ves­te­rings­nivå, sær­lig in­nen vann og av­løp, sier Lu­kas­hau­gen.

STØR­RE AVDRAG

En mu­lig­het for kom­mu­nen nå er å be­ta­le mer i lån i ste­det for å øke for­bru­ket.

– By­sty­ret har al­le­re­de be­stemt å be­ta­le ned 50 mil­lio­ner på gjel­da. Så det kan bli ak­tu­elt å be­ta­le enda mer. Men den dis­ku­sjo­nen får vi ta se­ne­re, sier Ha­rald Fur­re.

FOTO: JA­COB JO­HAN­N­ES BUCHARD

Kom­mu­nens regn­skaps­tall er nå kla­re, og regn­skaps­di­rek­tør Ar­ne Hen­rik Lu­kas­hau­gen (tv) kan slå fast at det ble et net­to drifts­re­sul­tat (over­skudd) på 295 mil­lio­ner. Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) sier en mu­lig­het er å be­ta­le ned eks­tra på kom­mu­nens lån.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.