Kon­kurs­kjem­pen kon­kurs

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - JAN ODD­VAR EIDE

Fir­ma­et Kon­kurs­kjem­pen gikk selv kon­kurs. – Ikke en kjempe­kon­kurs, be­mer­ker bo­sty­rer Øyvind Sund.

Ne­derst i Hen­rik Wer­ge­lands gate over­tok Ar­ja Mel­heim i 2015 Parti­va­re­hu­set etter Os­car Ma­berg, og end­ret nav­net til Kon­kurs­kjem­pen AS. Kon­sep­tet gikk ut på å kjø­pe va­rer fra konkursbo, og sel­ge dem fra bu­tik­ken som lig­ger vegg i vegg med Coop Me­ga.

3. februar be­gjær­te Skatt Sør sel­ska­pet kon­kurs. Sel­ska­pet har en ak­sje­ka­pi­tal på 30.000 kro­ner.

– Etter bran­nen i nabo­hu­se­ne dal­te tra­fik­ken mar­kant. Vi ba­ser­te oss på spon­tan­han­del. Da nabo­bu­tik­ke­ne for­svant og folk ikke len­ger gikk for­bi på ut­si­den som før, mer­ket vi det, sier Ar­ja Mel­heim som har job­bet som Secu­ri­tas-vakt ved si­den av bu­tikk­drif­ten.

– Hva ten­ker du om nav­net Kon­kurs­kjem­pen AS, nå i etter­tid?

– Det gikk ikke slik vi så for oss, så det med nav­net er jo litt iro­nisk. Tan­ken vår var å kjø­pe inn parti­va­rer og fra konkursbo, sier hun.

– De størs­te kra­ve­ne gjel­der skatt og av­gif­ter, som be­lø­per seg til cir­ka 130.000. Det- te er moms, ar­beids­gi­ver­av­gift og for­skudds­skatt fra 2015 og 2016. Størs­te kre­di­tor ut over det­te ser så langt ut til å være Co­ca-cola Norge, med et krav på 59.000 kro­ner. El­lers er det noen små be­løp, som skyl­dig hus­leie og sli­ke ting, sier bo­sty­rer Øyvind Sund.

Dag­lig le­der i Sam­ei­et Hen­rik Wer­ge­lands gate 1, Lennart An­ders­son, sier til Fædre­lands­ven­nen at sam­ei­et ikke har le­vert noe krav til boet ennå.

– Det er vel nep­pe noe å hen­te der. Men de skyl­der 30.000– 40.000 kro­ner til opp­var­ming pluss noe hus­leie, uten at jeg vet hvor mye det er blitt, sier An­ders­son, som an­ty­der at et krav vil lig­ge mel­lom 50.000 og 100.000 kro­ner.

– Pro­ble­met har ikke vært å skaf­fe va­rer. Men å få opp om­set­nin­gen og ut­skift­ning i vare­la­ge­ret, sier bo­sty­rer Øyvind Sund.

– Den sis­te ti­den har virk­som­he­ten vært dre­vet av Ar­ja Mel­heim, ved si­den av en an­nen stil­ling. Hun står opp­ført som dag­lig le­der, styre­le­der og ak­sjo­nær, sier bo­sty­rer Øyvind Sund.

FOTO: JAN ODD­VAR EIDE

Kon­kurs­kjem­pen AS er slått kon­kurs. Sel­ska­pet drev bu­tik­ken Parti­va­re­hu­set ne­derst i Hen­rik Wer­ge­lands gate i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.