Uføre­re­for­men gjør man­ge men­nes­ker sy­ke­re

Faedrelandsvennen - - MENING - VIDAR KLEPPE po­li­tisk nest­le­der for De­mo­kra­te­ne i Norge

I den of­fent­li­ge de­bat­ten kan man of­te få inn­trykk av at uføre­trygd er noe man kan vel­ge selv, og at uføre er late men­nes­ker uten ar­beids­mo­ral. Det­te er etter min me­ning feil.

Det hev­des vi­de­re at man har alt­for gode vel­ferds­ord­nin­ger i det­te lan­det som bi­drar til at uføre «vel­ger» trygd frem­for jobb.

Folk har ikke valgt å bli syke, og ingen må tro at det er lu­kra­tivt å mot­ta uføre­trygd. Man­ge av de uføre ble syke i ung al­der, og si­den uføre­trygd be­reg­nes ut fra inn­tek­ten på det tids­punk­tet man ble syk, sier det seg selv at man­ge av de uføre har lav inn­tekt, noen så lav at de hav­ner un­der fat­tig­doms­gren­sen. Hva i all ver­den får folk til å tro at det­te er noe de fleste uføre øns­ker seg?

Hva får man­ge til å tro at de øns­ker seg en hver­dag der det all­tid er en kamp for ikke å gå i mi­nus hver må­ned?

Hva får folk til å tro at ikke også de uføre øns­ker å kun­ne ha råd til å rei­se på fe­rie. Hva får folk til å tro at ikke også de uføre øns­ker at bar­na de­res skal ha de sam­me mu­lig­he­ter som and­re barn har?

Alt i alt var det 317.700 med­men­nes­ker som mot­tok uføre­trygd ved ut­gan­gen av juni 2016. Det ut­gjør 9,5 pro­sent av be­folk­nin­gen i al­de­ren 18-67 år. I al­ders­grup­pen 18–29 år var det om lag 13.800 uføre i juni i år. Det ut­gjør 1,7 pro­sent av be­folk­nin­gen i al­ders­grup­pen.

Hoved­må­let for den nye uføre­tryg­den var å lage en ord­ning som gjør det enk­le­re og mer over­sikt­lig for uføre­tryg­de­de som øns­ker å prø­ve seg i ar­beids­li­vet. Om­leg­gin­gen in­ne- bære at uføre­tryg­de­de skal skatt­leg­ges på sam­me måte som yr­kes­ak­ti­ve.

Der­for fikk uføre­tryg­de­de fra nytt­år 2016 både en høy­ere trygd og de skul­le be­ta­le (høy­ere) skatt.

Fak­tum er at etter om­leg­gin­gen får tu­sen­vis tryg­de­de be­ty­de­lig mind­re å rut­te med når sa­ke­ne de­res skal om­reg­nes etter de nye nye uføre­reg­le­ne. De som var del­vis ufør før 1. ja­nu­ar 2015 og blir helt ufør i dag, ri­si­ke­rer å tape sto­re be­løp.

End­rin­gen er at den tid­li­ge­re brutto­pen­sjo­nen ikke len­ger er med i grunn­la­get for folke­tryg­den. Alt i alt gjel­der det­te man­ge tu­sen per­soner. De ram­mes av uli­ke va­ri­an­ter av end­rin­gen i re­for­men.

Ek­sem­pel­vis så har uføre de se­nes­te åre­ne vært grup­pen med størst ned­gang i an­tall mot­ta­ke­re av bo­støt­te. Mens den ge­ne­rel­le ned­gan­gen i an­tall bo­støtte­mot­ta­ke­re i juli fra 2014 til 2016 var på sju pro­sent, har an­tall uføre som får bo­støt­te falt med nær 30 pro­sent. Fle­re har falt ut av bo­støtte­ord­nin­gen som føl­ge av nye be­reg­nings­må­ter.

Noe av det­te kan for­kla­res med uføre­re­for­men som tråd­te i kraft i 2015, ved at de fleste uføre har fått en høy­ere lig­nings­inn­ktekt enn tid­li­ge­re, og det­te slår ne­ga­tivt ut i be­reg­nin­gen av bo­støt­te og and­re til­skudds­ord­nin­ger. Tall fra juli 2014 vi­ser at det var det nær 106.400 hus­stan­der som mot­tok bo­støt­te. Av dis­se var det 77.700 hus­stan­der som mot­tok en el­ler an­nen trygde­ytel­se. I juli 2016 var det kun i un­der­kant av 54.000 bo­støtte­mot­ta­ke­re som var mot­ta­ke­re av trygde­ytel­ser.

Re­gje­rin­gen vil set­te av 800 mil­lio­ner kro­ner over fle­re år til å ret­te opp util­sik­te­de ef­fek­ter av uføre­re­for­men og det er selv­føl­ge­lig flott, men uan­sett så vi­ser tal­le­ne «kla­re tale» at det er alt for man­ge med­men­nes­ker som sli­ter øko­no­misk med den nye uføre­re­for­men. Der­for må stor­ting og re­gje­ring sna­rest ret­te opp i den­ne uret­ten over­for al­le de som be­vi­se­lig ta­per på uføre­re­for­men.

❞ Hva får folk til å tro at ikke også de uføre øns­ker å kun­ne ha råd til å rei­se på fe­rie.

ARKIVFOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Fak­tum er at etter om­leg­gin­gen får tu­sen­vis tryg­de­de be­ty­de­lig mind­re å rut­te med når sa­ke­ne de­res skal om­reg­nes etter de nye nye uføre­reg­le­ne, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.