Trygg­het når alvor­lig syk­dom ram­mer

Faedrelandsvennen - - MENING -

Som for­el­der er det en stor på­kjen­ning å opp­le­ve at eget barn blir alvor­lig syk.

●● Der­for er vi nå utro­lig glad for at re­gje­rin­gen ut­vi­der pleiepengeordningen slik at fle­re skal få mu­lig­het til å pleie sine syke barn og være der når bar­na tren­ger dem som mest, uten at det får øko­no­mis­ke kon­se­kven­ser.

Plei­e­pen­ger er en lønns­kom­pen­sa­sjon for for­eld­re som vel­ger å tre ut av jobb for en kor­te­re el­ler leng­re pe­rio­de for å pleie sykt barn. Det er ikke en va­rig ut­be­ta­ling for å ut­fø­re lang­va­ri­ge plei­e­opp­ga­ver, men en mid­ler­ti­dig ytel­se for yr­kes­ak­ti­ve som er mid­ler­ti­dig borte fra ar­bei­det.

Høy­re øns­ker nå å in­klu­de­re fle­re syke barn i ord­nin­gen, samt å gi en for­enk­ling av re­gel­ver­ket som vil bi­dra til like­be­hand­ling, for­ut­sig­bar­het og økt rett­sik­ker­het.

Den nye ord­nin­gen vil in­ne­bære blant an­net at plei­e­pen­ge­ne fun­ge­rer som en «fri­kjøps­ord­ning» fra for­eld­re­nes jobb. Plei­e­pen­ger skal være en mid­ler­ti­dig inn­tekts­sik­ring for bort­fall av ar­beids­inn­tekt, som skal gjø­re det mu­lig å kom­bi­ne­re om­sor­gen med å være yr­kes­ak­tiv.

Det kom­mer i til­legg til ord­nin­ge­ne om­sorgs­lønn og hjelpe­stø­nad. Re­gje­rin­gen ut­vi­der gra­de­rings­mu­lig­het ned til 20 %. Det­te gir økt flek­si­bi­li­tet og at fle­re kom­mer inn i ord­nin­gen. Et an­net vik­tig grep er at al­ders­gren­sen økes opp til 18 år for al­le grup­per. Tid­li­ge­re var al­ders­gren­sen 12 år, og va­rig syke barn in­klu­de­res i ord­nin­gen.

Dis­se end­rin­ge­ne be­tyr mye for de som tren­ger den­ne ord­nin­gen for å få hver­da­gen til å fun­ge­re. End­rin­ge­ne re­gje­rin­gen gjen­nom­fø­rer sør­ger for at he­le 9000 fle­re blir in­klu­dert i ord­nin­gen,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.