– Fø­ler jeg har tatt van­vit­tig

Etter en høst­se­song uten første­lags­spill i Cel­tic har Kris­tof­fer Ajer (18) fått en glim­ren­de start på ut­lån i Kilmarnock.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HER­MAN FOLVIK her­man.folvik@fvn.no

– Det har egent­lig vært helt per­fekt for meg. Jeg har blitt kå­ret til ba­nens bes­te i tre av fire kam­per, og spilt fire gode kam­per. Det har vært vel­dig ar­tig, sier 18-årin­gen til Fædre­lands­ven­nen, hvor han er på be­søk for å gjes­te Fot­ball­ra­dio­en.

Etter en god opp­kjø­ring i Cel­tic med spill mot Bar­ce­lo­na og In­ter, og i Cham­pions League-kva­lik, kom ikke den tid­li­ge­re Start-spil­le­ren seg inn i kamp­trop­pe­ne til den skots­ke se­rie­le­de­ren. Opp­hol­det i Kilmarnock har til nå vært en stor suk­sess.

– Det pas­ser meg yp­per­lig. Jeg treng­te vir­ke­lig det. Det har vært vel­dig bra. Jeg fø­ler jeg har tatt van­vit­ti­ge steg de sis­te må­ne­de­ne i Cel­tic. Det er godt å få be­vist det nå, for­tel­ler Ajer, som fort­satt bor i Glas­gow, men nå har mor og far flyt­tet til­ba­ke til Sør­lan­det.

Da han an­kom sin nye klubb i ja­nu­ar lå de som num­mer el­le­ve, på ned­rykk­s­plass og nest sist. Noen uker se­ne­re er la­get oppe på sjette­plass etter en seier og to uav­gjor­te kam­per i se­ri­en.

– VI­SER AT JEG ER GOD NOK Ræ­lin­gen-gut­ten føl­ges nøye av Cel­tic un­der­veis i lå­net i Kilmarnock.

– Jeg har fått vel­dig gode til­bake­mel­din­ger av Cel­tic etter kam­pe­ne. De er der og ser al­le kam­pe­ne, og jeg får vi­deo­ana­ly­se. Jeg læ­rer av det jeg kan gjø­re bedre. Så får jeg gode til­bake­mel­din­ger un­der­veis. Det er vel­dig po­si­tivt, me­ner den om­sko­ler­te midt­stop­pe­ren - som i sin tid i Start ble brukt både sen­tralt på midt­en og som spiss.

I al­le in­ter­vju­er har Ajer, som ble hen­tet inn av Ron­ny Dei­la, kun pra­tet po­si­tivt om pe­rio­den i Cel­tic tross mang­len­de spille­tid.

– Jeg så for meg for at det var en fantastisk klubb for meg, sær­lig i hver­da­gen, men jeg hå­pet på spille­tid. Så kom Bren­dan Rod­gers, som er en av ver­dens bes­te tre­ne­re. De øk­te­ne jeg har hatt med ham har vært ek­sep­sjo­nelt bra. Du tror de er gode tre­ne­re for­di de har et godt lag, men så er de van­vit­tig på tak­tikk, struk­tur og opp­føl­ging in­di­vi­du­elt, sier Ajer, og fort­set­ter:

– Så har klub­ben hen­tet noen glim­ren­de spil­le­re som selv­føl­ge­lig er foran meg i køen. Jeg kom­mer som en 18-åring som blir om­sko­lert til stop­per. Det er klart jeg be­gyn­ner ba­kerst i køen, men jeg har pres­tert bare bedre og bedre på tre­ning. Det blir bare spen­nen­de frem­over nå.

– Er pla­nen å spil­le i Cel­tic nes­te se­song?

– Ja, jeg skal til­ba­ke til som­mer­en. Cel­tic sat­ser på meg og ser på meg som en frem­ti­dig bi­drags­yter. Jeg skal være med Cel­tic på «pre­se­a­son» til som­mer­en, sva­rer han.

NY PO­SI­SJON

Som Fædre­lands­ven­nen tid­li­ge­re har skre­vet har Ajer blitt om­sko­lert fra midt­bane til stop­per etter en lang prat med Rod­gers.

– Jeg had­de en lang prat med Rod­gers. Han men­te jeg had­de et stort po­ten­si­al som midt­stop­per. Det var jeg enig med ham i. Etter det tren­te jeg mye med Kolo Toure, og had­de han som lære­mes­ter, for­tel­ler Starts topp­sco­rer i 2015.

– Bur­de du spilt stop­per i Start også?

– Jeg har all­tid tenkt at det har vært bedre å ut­vik­le seg som sen­tral midt­bane til nå. Alt skjer ras­ke­re der og det er kom­plekst å spil­le der, men etter hvert må du ta rol­len og ut­vik­le deg i den. Man tren­ger mye ru­ti­ne som stop­per.

Må­let er å bli Nor­ges bes­te midt­stop­per, og spil­le seg inn på U21-lands­la­get etter hvert.

FÅR MYE ROS

– Hvor­dan er ni­vå­et i Kilmarnock?

– For min del som stop­per er det per­fekt. Det er en vel­dig fy­sisk liga, og jeg må øve på po­si­sjo­ne­rin­gen min som stop­per, så det har vært vel­dig bra. Ma­na­ge­ren (Lee Clark, tid­li­ge­re Pre­mi­er League-spil­ler) og team­et i Kilmarnock er også su­pert, sier Ajer.

Han har al­le­re­de høs­tet ros av sin nye sjef.

– Ajer ser så av­slap­pet og kom­plett ut. Du glem­mer hvor ung han er. For en spil­ler han er, sa Clark ny­lig iføl­ge The Scot­tish Sun.

As­sis­tent­tre­ner Lee Mc­cul­loch, tid­li­ge­re kap­tein i Ran­gers, tror Ajer kan bli en nøk­kel­spil­ler for Cel­tic.

– Fort­set­ter han slik, ser jeg ikke hvor­for han ikke skal bli bli det. Han er fantastisk å job­be med. Han trig­ger på dø­ren for å tre­ne eks­tra og se vi­deo av kam­per. Hans hold­ning er av en an­nen klasse, sa Mc­cul­loch til The Na­tio­nal ved må­neds­skif­tet.

FOTO: NTB SCANPIX

Det ble ikke man­ge kam­pe­ne på Kris­tof­fer Ajer i Cel­tic­drak­ta. Nå har han fått en ny vår i Kilmarnock.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.