Skal full­fø­re Triquart med bein­pro­te­ser

Faedrelandsvennen - - SPORT - FRED ARTHUR ASDAL, stevne­le­der Triquart

Som ni­åring ble Al­maz Menges­ha over­kjørt av en laste­bil. I som­mer skal hun del­ta i både triat­lon og akva­t­lon un­der Triquart.

Dans­ke Al­maz Menges­ha er opp­rin­ne­lig fra Etio­pia, men har bodd i Dan­mark nes­ten he­le li­vet sitt. Som ni­åring ble hun ut­satt for en svært alvor­lig bil­ulyk­ke.

– Jeg tok et par skritt, og så hør­te jeg last­bi­len, mer­ket den, luk­tet den. Den send­te ut en var­me som traff kin­ne­ne mine, og ek­so­sen stakk i nesa mi. Så føl­te jeg en enorm smer­te gjen­nom he­le krop­pen. Jeg skrek av mine lun­gers ful­le kraft. Og pl­ut­se­lig ble alt sort.

Hun ble over­kjørt av en laste­bil, og hun måt­te am­pu­te­re beg­ge bei­na. Li­vet ble snudd på ho­det. Og si­den har det vært slik. Opp ned. Al­maz er Dan­marks enes­te triat­let med to am­pu­ter­te bein. Det har imid­ler­tid ikke hin- dret hen­ne fra å være ak­tiv, ver­ken in­nen idrett el­ler på and­re are­na­er. For den som gir seg, er en lort. I hvert fall hvis vi skal tro Astrid Lind­gren.

Og li­vet er jo som kjent ikke for ama­tø­rer, og det fin­nes en gle­de i å over­vin­ne det som er vans­ke­lig. Så nå er 42 år gam­le Al­maz Menges­ha på­meldt Triquart i Kris­tian­sand. I slut­ten av juli skal hun, uten bein, krys­se mål­stre­ken i Tres­se i som­mer. Ja, ikke bare én gang, fak­tisk. Hun er nem­lig på­meldt både akva­t­lon og triat­lon.

– Det blir fantastisk, sier Al­maz, som har dre­vet med triat­lon i to-tre år. Og hun be­gren­ser seg ikke nød­ven­dig­vis til de kor­tes­te løy­pe­ne. I Kris­tian­sand sat­ser hun på den lengs­te løy­pa.

– Distan­se­ne er ikke noe pro­blem. I Dan­mark kjø­rer jeg gjer­ne den olym­pis­ke dis­tan­sen, sier hun og leg­ger til:

– Men jeg er jo egent­lig ikke triat­let. Jeg er his­to­rie­for­tel­ler. Triat­lon er noe jeg bru­ker til å for­tel- le om de sa­ker jeg er opp­tatt av, blant an­net Afri­kas hekse­barn, de fat­tigs­te og mest ut­sat­te barn i ver­den.

Hun har tre barn, har gitt ut bok og er am­bas­sa­dør for or­ga­ni­sa­sjo­nen Dinnød­hjælp, som i fjor ble ver­dens­kjent da de hjalp det lil­le ”hekse­bar­net” de kal­te Ho­pe. Den to år gam­le gut­ten var ut­støtt av stamme­sam­fun­net da han ble tatt hånd om.

– I triat­lon er det snakk om å mest­re; å fin­ne gle­den i å full­fø­re. Men det hand­ler også om å bi­dra til å hjel­pe små barn som ikke har det bra, som lil­le Ho­pe, sier hun.

– Og hvis det sam­ti­dig kan bi­dra til at and­re funk­sjons­hem­me­de også øns­ker å del­ta i triat­lon, så er jeg bare glad for det.

Og du blir med på beg­ge kon­kur­ran­se­ne, både akva­t­lon og triat­lon?

– Ja, for pok­ker. Jeg gle­der meg ”rig­tig me­get”!

FOTO: PALLER PET­TER SKOV

Dans­ke Al­maz Menges­ha (42) mis­tet beg­ge bei­na da hun ble over­kjørt av en laste­bil for 33 år si­den. Det har ikke hind­ret hen­ne fra å del­ta i fle­re triat­lon­kon­kur­ran­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.