Sam­boer­par på­gre­pet fo

En 45 år gam­mel mann ble tirs­dag fun­net drept på et gårds­bruk i Åm­li. Et sam­boer­par er sik­tet for å ha drept man­nen som ikke skal ha vært sett si­den høs­ten 2016.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EIRIN MAR­GRETHE FIDJE eirin.mar­grethe.fidje@fvn.no - TEKST: kje­til.nygaard@fvn.no - TEKST: jan.odd­var.eide@fvn.no - TEKST: er­lend.ols­bu@fvn.no - TEKST: eivind.kris­ten­sen@fvn.no -

To per­soner er på­gre­pet og sik­tet for drap på en 45 år gam­mel mann i Åm­li. De sik­te­de er en kvin­ne i slut­ten av 40-åre­ne og en mann i slut­ten av 30-åre­ne. Den drep­te er iføl­ge Ag­der­pos­ten kvin­nens bror. 45-årin­gen er kjent for po­li­ti­et fra tid­li­ge­re.

Po­li­ti­et star­tet etter­forsk­nin­gen for fle­re uker si­den da de ikke fikk kon­takt med den drep­te man­nen i en an­nen sam­men­heng.

Han har ikke vært meldt sav­net. Og iføl­ge po­li­ti­et til­si­er opp­lys­nin­ger i saken at man­nen kan ha vært borte si­den høs­ten 2016.

– Det ble gjort funn av en død per­son i Åm­li tirs­dag som an­tas å være den ak­tu­el­le man­nen. Ba­sert på funn er det grunn til å tro at det drei­er seg om et drap, opp­ly­ser po­liti­sta­sjons­sjef Jan Sverre Krog­stad på presse­kon­fe­ran­sen ons­dag.

SØK MED HUN­DER

Man­nen er sendt til ob­duk­sjon. Fore­lø­pig er ikke man­nens iden­ti­tet fast­slått. Po­li­ti­et øns­ker ikke å si noe om hvor­dan man­nen er drept, og hel­ler ikke om han ble fun­net in­ne el­ler ute i ter­ren­get.

– Det er gjort tek­nis­ke og tak­tis­ke un­der­sø­kel­ser på åste­det. Det er lo­kalt po­li­ti sam­men med fel­les etter­forsk­nings­en­het i Kris­tian­sand og Kripos som etter­fors­ker saken, sier Krog­stad.

Ons­dag etter­mid­dag sø­ker po­li­ti­et med hun­der i et stør­re om­rå­de på gårds­bru­ket.

NEK­TER STRAFF­SKYLD

Kvin­nen og man­nen har blitt av­hørt tirs­dag og ons­dag. Ag­der­pos­ten skri­ver at de to er sam­bo­ere.

– Min kli­ent har i av­hør i dag gitt en de­tal­jert for­kla­ring om det som har skjedd. Jeg øns­ker ikke å gå inn på hen­nes for­kla­ring, men hun nek­ter straff­skyld for drap, sier kvin­nens ad­vo­kat Ole Joakim De­vold til Fædre­lands­ven­nen.

Kvin­nen skal ha for­klart at hun ikke har vært vit­ne til sel­ve draps­hand­lin­gen.

De­vold be­kref­ter at den drep­te har bodd hos det sik­te­de sam­boer­pa­ret i en pe­rio­de i fjor.

FLYFORBUD

I for­bin­del­se med etter­forsk­nin­gen på åste­det har po­li­ti­et inn­ført flyforbud over Åm­li.

– Hvor­for har dere inn­ført flyforbud?

– Det er for at vi kan job­be ufor­styr­ret på ste­det, sier sta­sjons­sjef Jan Sverre Krog­stad til Fædre­lands­ven­nen.

Han be­kref­ter at de øns­ker å hind­re media fra å fo­to­gra­fe­re ste­det med dro­ner.

Han sier at po­li­ti­et øns­ker tips i saken. Opp­lys­nin­ger i saken til­si­er at man­nen kan ha vært borte si­den høs­ten 2016, iføl­ge Krog­stad.

SPER­RET AV MED BOM

Fædre­lands­ven­nens re­por­ter på ste­det opp­ly­ser at po­li­ti­et har sper­ret av et stort om­rå­de rundt gårds­bru­ket i Åm­li. Går­den lig­ger inn en grus­vei som er sper­ret av med bom rundt 400 me­ter inn.

Fire-fem po­liti­menn sø­ker med en hund som er trent til å spo­re opp lev­nin­ger etter men­nes­ker uten­for det sper­re­de om­rå­det. Po­li­ti­et har opp­lyst til Fædre­lands­ven­nens re­por­ter og fo­to­graf at et stør­re om­rå­de vil bli sper­ret av.

In­ne på det av­sper­re­de om­rå­det står det en grave­ma­skin. Den­ne ble re­kvi­rert av po­li­ti­et tirs­dag, og skal etter det Fædre­lands­ven­nen får opp­lyst ha blitt brukt i å lete etter av­døde.

FLE­RE DOM­MER

På den ak­tu­el­le går­den skal alt­så søs­te­ren og svo­ge­ren til den drep­te 45-årin­gen bo. Fra na­bo­er i byg­da får Fædre­lands­ven­nen vite 45-årin­gen har bodd hos dem en pe­rio­de. Han har også opp­gitt den­ne adres­sen som sin bo­lig­adres­se til po­li­ti­et.

– Det ryk­tes fort når han er her. For da vet vi at vi må låse dø­re­ne, sier en nabo.

Det er imid­ler­tid be­gren­set hva de har sett til dem, for­di sam­boer­pa­ret hol­der seg mye for seg selv, og bor av­skjer­met fra nabo­la­get.

– Bom­men inn til ei­en­dom­men er nede he­le ti­den. De le­ver iso­lert for seg selv, sier en nabo.

45-årin­gen er dom­felt 36 gan­ger fra 1987 til 2016. I ho­ved­sak for vold, inn­brudd, ty­ve­ri, brudd på vå­pen­lo­ven, brudd på vei­tra­fikk­lo­ven og bruk av nar­ko­ti­ka. Han har to dom­mer fra 2016. Den førs­te fra 7. ja­nu­ar 2016. Den sis­te fra 26. september. Ingen av dom­me­ne var av­so­net.

Po­liti­ad­vo­kat Van­ja Bru­voll sier at den sik­te­de kvin­nen er i slut­ten av 40-åre­ne, og at den sik­te­de man­nen er i slut­ten av 30-åre­ne. De ble beg­ge på­gre­pet tirs­dag for­mid­dag. Hun vil ikke kom­men­te­re re­la­sjo­nen mel­lom de to sik­te- de per­sone­ne og of­fe­ret.

De to vil bli fram­stilt for va­re­tekts­fengs­ling tors­dag.

❞ Bom­men inn til ei­en­dom­men er nede he­le ti­den. De le­ver iso­lert for seg selv.

FOTO: SOND­RE STE­EN HOL­VIK

Si­vil­for­sva­ret har satt opp to stør­re telt på ei­en­dom­men – et på tu­net, og et i sko­gen uten­for.

FOTO: KJE­TIL NYGAARD

Etter det Fædre­lands­ven­nen har fått opp­lyst ble grave­ma­ski­nen brukt da po­li­ti­et let­te etter av­døde tirs­dag

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.