In­spi­rert av se­rie­mor­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRIS­TEN­SEN

På bes­ti­alsk vis tok 17-årin­gen fra Søg­ne liv av små­dyr. Han sier han vil­le ko­piere det han had­de sett på tv og me­to­den til en se­rie­mor­der.

Det kom fram da saken mot gut­ten star­tet i Kris­tian­sand ting­rett, tirs­dag. Saken av­slut­tes i ret­ten tors­dag.

17-årin­gen fra Søg­ne for­klar­te seg ro­lig og svar­te fort­lø­pen­de på spørs­må­le­ne fra ak­tor og dom­mer. Han er­kjen­te straff­skyld for å ha gått løs på en rek­ke små­dyr og på to men­nes­ker.

– Så DET På FILM

I april i fjor sam­let han inn pad­der, stif­tet dem fast i planke­bi­ter, kut­tet dem opp, hel­te salt i så­re­ne og brant dem med ei blåse­lam­pe. Fle­re pad­der ble også brent le­ven­de i ei bøt­te.

– Jeg så det på film og vil­le for­sø­ke å gjø­re det selv, for­klar­te han.

Han sier han først nå har for­stått at det­te ikke er noe man skal gjø­re mot dyr, og at han har lært at de også fø­ler smer­te.

– Det­te er noe jeg har gjort si­den jeg var bit­te li­ten, så jeg viss­te ikke bedre, sa han.

17-årin­gen er un­der­søkt av retts­psy­kia­te­re, som har kon­klu­dert med at han ikke var el­ler er psy­ko­tisk.

I ret­ten vil det bli lagt fram en vi­deo som vi­ser tre ka­ni­ner bli bun­det fast med tau, fes­tet til et bord og stuk­ket gjen­tat­te gan- ger til de døde. To av ka­ni­ne­ne ble flådd le­ven­de.

– Det er vik­tig at ret­ten får en full for­stå­el­se av hva dy­re­ne har vært ut­satt for, sier ak­tor Berit Vox­en til Fædre­lands­ven­nen.

Mis­hand­lin­gen gjor­de til­tal­te sam­men med to ka­me­ra­ter.

I ret­ten for­klar­te han at in­spi­ra­sjons­kil­den var en ame­ri­kansk se­rie­mor­der. Den­nis Ra­der var også kjent som «BTK», en for­kor­tel­se for «Bind, Tor­tu­re and Kill».

– Det var akku­rat det vi gjor­de, sa 17-årin­gen.

Ak­tor Berit Vox­en lur­te fle­re gan­ger på om gut­ten had­de tenkt på hvor­dan dy­re­ne had­de det mens mis­hand­lin­gen fore­gikk.

– Det var ikke noe jeg tenk­te på. Jeg tenk­te mest på min egen til­freds­stil­lel­se, sa 17-årin­gen.

I lik­het med se­rie­mor­de­ren, gikk han rundt med et «Hit Kit», di­ver­se verk­tøy han bruk­te un­der dyre­mis­hand­lin­gen.

– Jeg opp­le­ver at det­te er noe han har gjort for å tøf­fe seg for de and­re gut­te­ne, og at her er mye fan­ta­si­er, sier for­sva­rer Ma­ri­us Lar­sen.

SØK­TE OPP­MERK­SOM­HET

I ja­nu­ar i fjor var han sam­men med en ka­me­rat da han lot en il­der ta li­vet av en ka­nin, for så å dre­pe il­de­ren. Han kvel­te og stakk også mar­svin til de døde.

Dy­re­ne var stjå­let fra Søg­ne vi­dere­gå­en­de sko­le, og ble i hals­hogd til­stand plas­sert i en kors­for­ma­sjon på trap­pa til Søg­ne gam­le kir­ke.

Det­te sier han ble gjort for å kom­me i avi­sen og få opp­merk­som­het. And­re gan­ger sier han mo­ti­vet var kjed­som­het.

– SELVSKADING

Men ak­tor trakk også fram at 17-årin­gen i av­hør har sam­men­lig­net dyre­mis­hand­lin­gen med selvskading.

– Det er slik som jen­ter gjør når de blir lei seg. Hvis jeg blir sur, er jeg ikke så svak at jeg gjør det­te mot meg selv. Men jeg får en trang til å ska­de noe og fin­ne på noe tull, sa 17-årin­gen i ret­ten.

I ok­to­ber i fjor var Søg­ne-gut­ten sam­men med fle­re ven­ner da han tok en sau. Han for­klar­te at må­let var å kors­fes­te sau­en in­spi­rert av en sce­ne i tv-se­ri­en om kan­ni­ba­len «Han­ni­bal Lec­ter».

Pla­nen lyk­tes ikke da den kvin­ne­li­ge bon­den duk­ket opp. Det end­te med at han slo hen­ne gjen­tat­te gan­ger med en brøyte­stik­ke for­di han ble «for­ban­net» da hun vil­le stop­pe ham.

I au­gust i fjor slo han en an­satt på in­sti­tu­sjo­nen Fur­uly med en sokk fylt med knust por­se­len. Gut­ten for­klar­te at det­te var noe han had­de plan­lagt, etter­som han had­de møtt mot­stand fra barne­ver­net.

17-årin­gen sit­ter nå fengs­let for­di ver­ken det stat­li­ge barne­ver­net el­ler den lo­ka­le barne­verns­tje­nes­ten har fun­net et til­bud til ham som kan iva­re­ta hen­sy­net til sam­fun­nets sik­ker­het.

FOTO: PO­LI­TI­ET

I ok­to­ber i fjor had­de 17-årin­gen pla­ner om å dre­pe en sau. Det­te er ut­sty­ret han had­de med seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.