– Ta bus­sen, sier vei­ve­se­net

1. mars be­gyn­ner det. I halv­an­net år skal Bane­hei­tun­ne­len og Od­der­nes­tun­ne­len være del­vis stengt. – Ta bus­sen, rå­der vei­ve­se­net.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no

– Gå, bruk syk­kel el­ler ta bus­sen. Det blir litt mer køer, ting vil gå sak­te­re og for­te­re ho­pe seg opp. Vi tror det skal gå vel­dig greit, men al­le som kan bør la bi­len stå.

Det sa kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Sta­tens veg­ve­sen re­gion sør, Lars Hel­ge Rasch, da vei­ve­se­net in­vi­ter­te til in­for­ma­sjons­møte i råd­hus­kvar­ta­let tirs­dag kveld foran cir­ka 30 frem­møt­te.

LANG­VA­RIG

Kris­tian­san­der­ne kan stå foran seks-sju år med tra­fikk­pro­ble­mer på stam­vei­en gjen­nom byen.

●● Fra 1. mars og halv­an­net år fram­over er det tun­nel­ar­beid i Od­der­nes­tun­ne­len og Barne­hei­tun­ne­len.

●● Ut­over vår­en og som­mer­en kom­mer ar­bei­det med den nye Varodd­brua i gang.

●● Får lands­de­len pen­ger til Gart­ner­løk­ka-kols­da­len kan byg­gin­gen der kom­me et­ter­på.

– LÆR å HOL­DE RIK­TIG FELT!

– Det kan skje, men nå for­hol­der vi oss til de to tun­ne­le­ne først. Nå er det vik­tig at al­le inn­byg­ge­re læ­rer kjøre­mønst­re­ne. Vi sen­der i dis­se da­ger ut bro­sjy­re til 65.000 hus­stan­der i Knute­punkt Sør, sier Rasch.

1. mars vil det vest­gå­en­de tun­nel­lø­pet i både Od­der­nes­tun­ne­len og Bane­hei­tun­ne­len være stengt fra 22.00 til 06.00 hver dag. Om nat­ten skal det and­re tun­nel­lø­pet ha beg­ge kjøre­ret­nin­ger.

På dag­tid er beg­ge lø­pe­ne åpne. Men:

Det øst­gå­en­de tun­nel­lø­pet vil få midt­de­ler slik at natt-tra­fik­ken i to ret­nin­ger blir sik­ker. Det blir midt­de­ler fra Ves­ter­vei­broa og helt til Bjørn­dals­s­let­ta.

– Vi vå­ger ikke åpne for felt­skift på Od­der­nes­broa. Sik­ker­he­ten må gå foran. Skal du inn i Kvad­ra­tu­ren og kom­mer vest­fra, må du hol­de høy­re felt. Tar du ven­st­re må du helt til Vol­le­van­net for å snu. Vi reg­ner med at folk læ­rer fort, sier bygge­le­der Mar­tin Fol­ke­stad.

50 KM/T

Kom­mer du vest­fra og skal til syke­hu­set, gjel­der sam­me re­gel. Hold til høy­re helt fra Cir­cle-ksta­sjo­ne­ne på Ves­ter­vei­en! Hvis ikke, må du helt til Vol­le­van­net.

– Vi reg­ner med litt mer kø. Si­den he­le strek­nin­gen får re­du­sert fart til 50 kilo­me­ter i ti­men, vil ting gå sak­te­re og kun­ne ho­pe seg opp, sier pro­sjekt­le­der Jan Hel­ge Ege­land.

Vei­ve­se­net fryk­ter mest pro­ble­mer ved ulyk­ker og sam­men­støt i tun­ne­len med midt­de­ler. Al­le­re­de i dag blir det lan­ge køer når to bi­ler dul­ter borti hver­and­re. Det­te pro­ble­met kan bli svært mye stør­re de nes­te åre­ne.

Det er tun­nel­sik­ker­hets­for­skrif­ten som gjør at både Od­der­nes­tun­ne­len og Bane­hei­tun­ne­len skal ut­bed­res fram til utpå som­mer­en 2018. Da skal Skans­ka være fer­dig.

Det­te skal gjø­res:

●● Ut­vi­de ni tek­nis­ke rom for å få plass til nye sty­rings­sys­te­mer

●● Skif­te ka­bel­bro­er og lys­ar­ma­tu­rer

●● Opp­gra­de­re vifte­an­leg­get til å tåle stør­re bran­ner.

●● Nye lede­lys

●● Nye skilt

●● Skif­te al­le kab­ler. De nye skal ha mer mot­stand mot brann

●● Nye ka­me­ra­er i tun­ne­len

●● Fle­re nød­te­le­fo­ner

●● Berg- og frost­sik­ring

●● Nye kum­mer og kum­lokk. Ar­bei­de­ne vil kos­te 300 mil­lio­ner kro­ner og skal ut­fø­res av Skans­ka.

– Det skjer i snitt 25 stør­re hen­del­ser i nors­ke tun­ne­ler hvert år. Det er vogn­tog med mo­tor­ha­va­ri, sam­men­støt og sto­re ulyk­ker med vogn­tog i brann. På lands­ba­sis skal 200 tun­ne­ler være mo­der­ni­sert før 2019, sier Ege­land.

FRYK­TER STØYPROBLEMER

Le­der i Fro­bus­da­len og om­egn vel­for­ening, Hen­ry Gun­der­sen, var svært kri­tisk til vei­ve­se­nets tun­nel­ar­bei­der på in­for­ma­sjons­mø­tet i råd­hus­kvar­ta­let tirs­dag.

Han vis­te til T 1442, en tek­nisk be­skri­vel­se som han me­ner for­ut­set­ter støy­ana­ly­se og vur­de­ring av støy­dem­pen­de til­tak.

– Tenk når det skal ar­bei­des syv net­ter i uka, sa han.

Vei­ve­se­net med­ga at de føl­ger T 1442, men at de ikke har gjort støy­ana­ly­se, for­di de me­ner det kun gjel­der nye vei­an­legg, ikke re­pa­ra­sjo­ner.

– Men vi job­ber med å mi­ni­me­re støy, for ek­sem­pel skal ikke bi­ler ryg­ge med rygge­alarm om nat­ta. Hvis det blir helt spe­si­el­le til­fel­ler, vil vi dek­ke ho­tell, opp­lys­te pro­sjekt­le­der Jan Hel­ge Ege­land.

ILLUSTRASJON: STA­TENS VEG­VE­SEN / FÆDRE­LANDS­VEN­NEN

Slik pre­sen­te­rer Sta­tens veg­ve­sen pla­ne­ne.

FOTO: ODDINGE RØNNING ULEBERG

Pro­sjekt­le­der Jan Hel­ge Ege­land (t.v) og bygge­le­der Mar­tin Fol­ke­stad sier det blir mer kø når ar­bei­de­ne i Od­der­nes­tun­ne­len og Bane­hei­tun­ne­len star­ter 1. mars.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.