På­stand om hyp­pig kon­takt med rus­sisk etter­ret­ning

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Fle­re av Do­nald Trumps med­ar­bei­de­re var of­te i kon­takt med rus­sisk etter­ret­ning un­der valg­kam­pen i USA, iføl­ge New York Ti­mes og CNN.

Opp­lys­nin­ge­ne stam­mer fra kil­der i ame­ri­kansk po­li­ti og etter­ret­ning, som of­te over­vå­ker te­le­fon­sam­ta­le­ne til rus­sis­ke tje­neste­menn og etter­ret­nings­folk.

Med­lem­mer av Trumps valg­kamp-stab og and­re Trump-med­ar­bei­de­re var gjen­tat­te gan­ger i fjor i kon­takt med rus­sis­ke etter­ret­nings­an­sat­te, opp­ly­ser fire tid­li­ge­re og nå­væ­ren­de em­bets­menn til New York Ti­mes. Kil­de­ne sier om­fan­get av kom­mu­ni­ka­sjo­nen gjor­de dem svært be­kym­ret.

Ame­ri­kansk etter­ret­ning opp­da­get kon­tak­ten om­trent sam­ti­dig som de fant be­vis for at Russ­land for­søk­te å på­vir­ke pre­si­dent­val­get i USA med data­ty­ve­ri­er og lek­ka­sjer. Må­let skal del­vis ha vært å hjel­pe Trump i valg­kam­pen.

INGEN BE­VIS

Selv om kon­tak­ten skal ha vært om­fat­ten­de, er det ikke kom­met fram be­vis for at Trumps folk sam­ar­bei­det med rus­ser­ne da de an­gi­ve­lig prøv­de å på­vir­ke val­get.

Mens New York Ti­mes slår fast at Trump-med­ar­bei­der­ne kom­mu­ni­ser­te med rus­sis­ke etter­ret­nings­an­sat­te, sier CNN s kil­der at kon­tak­ten om­fat­tet rus­se­re som mis­ten­kes for å ha for­bin­del­se til lan­dets etter­ret­ning. Ingen av medie­ne kjen­ner inn­hol­det i sam­ta­le­ne.

UVAN­LIG OM­FANG

At folk til­knyt­tet ame­ri­kans­ke valg­kam­per snak­ker med re­pre­sen­tan­ter for uten­lands­ke re­gje­rin­ger, er ikke uvan­lig. Det som er uvan­lig i det­te til­fel­let, er om­fan­get og hyp­pig­he­ten.

I til­legg kom Trump med fle­re opp­sikts­vek­ken­de ut­ta­lel­ser om Russ­land i valg­kam­pen. I fjor som­mer sa pre­si­dent­kan­di­da­ten at han hå­pet rus­sisk etter­ret­ning had­de stjå­let in­for­ma­sjon fra Hil­la­ry Clin­tons epost­kon­to og at det­te vil­le bli of­fent­lig­gjort.

Rus­sis­ke myn­dig­he­ter, som tid­li­ge­re har hev­det at de had­de kon­takt med Trumps med­ar­bei­de­re før val­get, av­vi­ser nå opp­lys­nin­ge­ne i New York Ti­mes. Avi­sens sak er ikke ba­sert på fakta, hev­der presse­tals­mann Dmi­trij Peskov.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.