Urett­fer­dig be­hand­ling av bi­lis­ter

Faedrelandsvennen - - MENING - JO­HAN M. NOME Bi­lis­te­nes Ak­sjons­grup­pe

Nes­ten al­le som til enhver tid be­fin­ner seg på vei­ene, er der i sam­fun­nets tje­nes­te.

Hvis du er på vei til el­ler fra jobb, er du der i sam­fun­nets tje­nes­te. Hvis du kjø­rer un­ger til sko­le el­ler barne­hage, er du der i sam­fun­nets tje­nes­te. Er du på vei til el­ler fra so­sia­le el­ler idretts­kul­tu­rel­le ak­ti­vi­te­ter, er du der i sam­fun­nets tje­nes­te. Hvis du er på jobb al­le­re­de, er du selv­sagt på vei­ene i sam­fun­nets tje­nes­te.

Det må bli slutt på å tro at bi­lis­te­ne fri­vil­lig sit­ter og hum­per i kø hver dag kun for­di de elsker å kjø­re bil. De al­ler, al­ler fleste har ikke an­net valg hvis ikke de­res dag­li­ge trans­port­be­hov skal ta for mye tid. Tid og spe­si­elt fri­tid, er vår tids kan­skje vik­tigs­te res­surs og de al­ler fleste vil få sin dag­li­ge trans­port ve­sent­lig for­len­get hvis de skal gå over til kol­lek­tiv­mid­ler, syk­kel el­ler gan­ge, en stor an­del bi­lis­ter har ikke an­net valg enn å kjø­re selv. De tar rett og slett an­svar for eget trans­port­be­hov i ste­det for å over­late an­sva­ret til det of­fent­li­ge.

Nes­ten alt du hø­rer nå for ti­den ved­rø­ren­de bil er for­urens­ning, for­urens­ning og at- ter for­urens­ning, Co2-utslipp, mil­jø- og klima­pro­ble­mer.

Vel, pri­vat­bi­len er helt nede på 8. plass over for­uren­se­re i byer, det er lite el­ler in­gen­ting å tje­ne på å leg­ge enda mer be­grens­nin­ger på kjø­ring. Selv om vi stan­ser all bil­tra­fikk i det­te øye­blikk her i lan­det vil­le ver­dens to­ta­le utslipp re­du­se­res med un­der 1 pro­mil­le, det er den be­røm­te fjer­ten i snø­stor­men. Bi­len brin­ger man­ge gan­ger mer til bor­det i form av so­sia­le og øko­no­mis­ke go­der for en­kelt­men­nes­ket og sam­fun­net enn de få ne­ga­ti­ve kon­se­kven­se­ne av bil­kjø­rin­gen. Man­ge av våre ak­ti­vi­te­ter i dag vil­le vært umu­lig uten bi­len. Det er egent­lig nok å ta en titt på kar­tet for å inn­se hvor vik­tig bi­len er for fel­les­ska­pet.

Vi har Euro­pas elds­te bil­park, en vei­stan­dard på 74. plass i ver­den og svin­dyrt driv­stoff. Van­li­ge men­nes­ker be­ta­ler nå så mye for «pri­vi­le­gi­et» det er å hum­pe rundt på dår­li­ge vei­er at å leg­ge eks­tra be­last­nin­ger og be­grens­nin­ger på dem er umo- ralsk og urett­fer­dig.

Byer og tett­ste­der bur­de hel­ler leg­ge seg i se­len selv, vas­ke og sope vei­er og flyt­te gjen­nom­gangs­tra­fik­ken uten­for by­kjer­ne­ne. På bare et par ti­år har folks dag­li­ge trans­port­be­hov økt fra 4 km dag­lig til 40 km dag­lig, å se for seg en dras­tisk re­duk­sjon i per­son­bil­par­ken vil kre­ve en dra­ma­tisk om­byg­ging av he­le lan­det, el­lers er al­le eks­tra­av­gif­ter og be­grens­nin­ger grovt urett­fer­dig og står ikke i stil med trans­port­be­ho­vet.

Hvis bare 5% av bi­lis­te­ne satt fra seg bi­le­ne sine i mor­gen tid­lig og tok kol­lek­ti­ve trans­port­mid­ler i ste­det, vil­le he­le trans­port­sys­te­met brutt sam­men på noen ti­mer. Re­sul­ta­tet had­de vært at fleste­par­ten had­de kom­met for sent til jobb, sko­le og/ el­ler barne­ha­ger, noe som vil­le vært svin­dyrt for sam­fun­net.

Bi­len er kom­met for å bli, å tro noe an­net er uto­pi, å ikke byg­ge ut for den for­ven­te­de tra­fikk­øk­nin­gen frem­over er svin­del og be­drag, di­rek­te un­der­slag av bi­lis­te­nes inn­be­ta­lin­ger. Det er fak­tisk sånn at man må kun­ne for­ven­te at «va­ren» står i stil med kost­na­den.

❞ Man­ge av våre ak­ti­vi­te­ter i dag vil­le vært umu­lig uten bi­len.

ARKIVFOTO: JON AN­DERS SKAU

Det må bli slutt på å tro at bi­lis­te­ne fri­vil­lig sit­ter og hum­per i kø hver dag kun for­di de elsker å kjø­re bil, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.