Små­bil­suk­ses­sen for­ny­er seg

Faedrelandsvennen - - MOTOR TOYOTA YARIS - TOR MJAALAND

Hver tred­je små­bil som ble solgt i Norge i 2016 var en Toyo­ta Ya­ris. I mai kom­mer den i for­ny­et ver­sjon.

Fort­satt er det Euro­pa som får an­svar for å pro­du­se­re Toyo­tas små­bil­suk­sess når de førs­te bi­le­ne snart rul­ler ut fra an­leg­ge­ne i Frank­ri­ke. I mai kom­mer den strekt opp­gra­der­te Ya­ris til Norge, bi­len som nær­mer seg 20 år på hjule­ne etter at førs­te ge­ne­ra­sjon ble lan­sert i 1999. Nå er det klart for fjer­de ge­ne­ra­sjon, og Toyo­ta sat­ser på yt­ter­li­ge­re øk­ning av mar­keds­an­de­len etter en opp­gang fra 28,3 til 30,1 pro­sent i det så­kal­te B-seg­men­tet i fjor.

Hy­brid driv­lin­je er fort­satt svært sen­tral for Toyo­ta og Ya­ris. Hy­bri­de­ne ut­gjør 40 pro­sent av det euro­pe­is­ke Ya­ris-sal­get. I Norge vel­ges hy­brid-al­ter­na­ti­vet i he­le 95 pro­sent av til­fel­le­ne. Og kvin­ner ut­gjør rundt 70 pro­sent av Ya­ris-kun­de­ne.

NY FORAN OG BAK

Ya­ris har blitt pro­du­sert ved Toyo­ta Mo­tor Ma­nu­facturing Fran­ce i Va­len­cien­nes si­den 2001. Pro­duk­sjo­nen pas­ser­te tre mil­lio­ner en­he­ter i 2016, med bi­ler som le­ve­res til Euro­pa, Afri­ka, Nord-ame­ri­ka og Midt­østen. For førs­te gang vil end­rin­ge­ne som er ut­vik­let for Ya­ris i Euro­pa også bli be­nyt­tet på søs­ter-mo­del­len Vitz som pro­du­se­res i Ja­pan. End­rin­ge­ne har vært mer om­fat­ten­de enn en van­lig midt­livs­opp­da­te­ring skri­ver Toyo­ta i en presse­mel­ding, med in­ves­te­ring på 90 mil­lio­ner euro og mer enn 900 nye de­ler som skal for­bed­re bi­lens de­sign, ytel­ser og sik­ker­het.

SIK­KER­HET

Nye Ya­ris får ny front og bak­ende som iføl­ge Toyo­ta skal gi bi­len et mer har­mo­nisk de­sign. Inn­ven­di­ge end­rin­ger skal gi en mer mo­der­ne fø­lel­se, spe­si­elt gjen­nom bruk av nye far­ger, ma­te­ria­ler og in­stru­men­ter. Al­le ver­sjo­ner bort­satt fra inn­stegs­mo­del­len får nå en multi­in­for­ma­sjons­skjerm plas­sert i in­stru­ment­pa­ne­let

Sik­ker­het står sen­tralt i fjer­de ge­ne­ra­sjon Ya­ris som nå er ut­styrt med Toyo­ta Safety Sen­se ak­ti­ve sik­ker­hets­sys­te­mer som stan­dard, in­klu­dert kol­li­sjons­vern med autobrems, auto­ma­tisk fjern­lys, fil­skif­te­vars­ling og skilt­gjen­kjen­ning. Det sis­te ikke på inn­stegs­mo­del­len.

Hy­brid­mo­del­len skal få bedre støy­dem­ping, spe­si­elt un­der ak­se­le­ra­sjon. End­rin­ger er gjort gjen­nom nye mo­tor­fes­ter, fron­taks­ler og un­der­ram­me. Ya­ris vil lan­se­res i Norge i mai 2017. Pri­ser er ikke kla­re ennå. ●● In­spi­rert av Norge skal Øs­ter­rike nå sat­se på elek­tris­ke bi­ler. Iføl­ge Norsk El­bil­for­enings hjemme­side skal sam­ferd­sels- og miljø­myn­dig­he­te­ne in­ves­te­re sam­men med bil­im­por­tø­re­ne 72 mil­lio­ner euro i elek­trisk mo­bi­li­tet. Det skal rek­ke til å støt­te kjøp av 16.000 hel- el­ler de­le­lek­tris­ke kjøre­tøy. El­bi­le­ne får egne re­gist­re­rings­skilt, slik at kom­mu­ne­ne i fram­ti­den en­kelt kan inn­føre nye lo­ka­le for­de­ler uten vi­de­re by­rå­kra­ti. For­dels­pak­ken om­fat­ter støt­te til kjøp, ut­byg­ging av lade­in­fra­struk­tur og bruks­for­de­ler i by­tra­fikk: Støt­ten til kjø­pe­re av en el­bil som Vol­ks­wa­gen e-golf blir 4000 euro som i Tysk­land. Sam­ti­dig har Øs­ter­rike valgt å be­gren­se støt­ten til kjø­pe­re av lad­ba­re hy­bri­der til 1500 euro mot 3000 i Tysk­land.

FOTO: TOYO­TA

Mer ut­styr og for­bed­ret sik­ker­het, er iføl­ge Toyo­ta stikk­ord for nye Ya­ris.

FOTO: TOYO­TA

Slik ser nye Toyo­ta Ya­ris ut. Den kom­mer til Norge i mai.

Kjø­per du en e-golf i Øs­ter­rike, blir du sub­si­di­ert med ca 4000 euro.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.