Karo­li­ne Ol­sen vil bli den sto­re pro­fi­len

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HER­MAN FOLVIK her­man.folvik@fvn.no

Karo­li­ne Ol­sen (18) hå­per på å leve opp til de sto­re for­vent­nin­ge­ne rundt hen­ne.

– Jeg har fått mye mer er­fa­ring den sis­te ti­den, og opp­levd og vært med på mye. Jeg tror jeg må bare bli trygg på meg selv. Jeg har fer­dig­he­te­ne, jeg må bare stå på mitt og gi alt.

Slik sier Karo­li­ne Ol­sen at hun skal slå gjen­nom i hardt­sat­sen­de Vi­pers.

Sam­men med Mat­hil­de Kris­ten­sen skrev hun nye kon­trak­ter med Vi­pers ons­dag. Ol­sen for tre år, dans­ke Kris­ten­sen for to år.

– Det er vel­dig gøy for meg. Jeg har vokst opp her og fulgt Vi­pers si­den jeg var li­ten. Å få lov til å være med på la­get vi­de­re ser jeg fram til, sier Ol­sen, som har fått stem­pel som «kom­men­de Vi­pers-stjer­ne» av tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen. og jeg har lyst til å leve opp til for­vent­nin­ge­ne, sva­rer Lund­jen­ta med et trygt smil.

Man­ge hånd­ball­in­ter­es­ser­te i byen har stor tro på lys­lug­gen, og hun har vært sett på som den nes­te sto­re lo­ka­le spil­le­ren. Pub­li­kum plei­er også å vise litt eks­tra be­geist­ring når Ol­sens navn ro­pes opp i Aqua­ra­ma.

Gun­nar Pet­ter­sen slapp hen­ne til al­le­re­de i 2015, og Ken­neth Gab­ri­el­sen har etter hvert gitt Ol­sen mer og mer spille­tid den­ne se­son­gen.

– Det har vært vel­dig gøy. Det er all­tid gøy å få til­lit og få igjen for noe du har job­bet hardt for. Jeg fø­ler det har gått fint og, så det har vært en gøy opp­le­vel­se. Jeg må bare job­be på.

Vi­pers-tre­ne­ren har kjent Ol­sen i fle­re år gjen­nom U-lands­lag.

– Han vet hva jeg kan. Han har sett meg len­ge. Jeg fø­ler han ser po­ten­sia­let i meg, for­tel­ler Ol­sen.

Hun kan be­kle både en midt­back- og kant­plass.

– Det blir nok mest venstre­kant. Så får jeg hel­ler ta steg etter hvert. Kan­ten er mor­som og jeg kan lære mye der. – Er lands­la­get må­let?

– Jeg har bare lyst til å se hvor god jeg kan bli, og hvis det be­gyn­ner jeg å nær­me meg lands­lags­nivå så er blir det nok et mål i frem­ti­den. Men akku­rat nå er det bare å få mest mu­lig spille­tid med Vi­pers og ut­vik­le meg vi­de­re der, sva­rer Ol­sen.

– gode Fer­dig­he­ter Sports­sjef i Vi­pers, Pe­der Lang­feldt, er glad for ny­sig­ne­rin­ge­ne.

– Vi øns­ker å ut­vik­le lo­ka­le, så har det gått litt i bøl­ger hvor man­ge det har vært. Nå får vi opp Karo­li­ne. Det er vi vel­dig for­nøyd med. Det er vik­tig å ha lo­kal til­hø­rig­het. Så har hun også gode fer­dig­he­ter. Det er vik­tig å pre­si­se­re at det er først og fremst der­for vi sig­ne­rer hun, ikke for­di hun har adres­se på Lund, sier Lang­feldt.

Vi­pers har også dia­log om frem­ti­den med Thorey Ro­sa Ste­fans­dottir, An­nick Lip­man, San­ne Bak Pedersen og Mo­na Bruske­land som er på ut­gå­en­de av­ta­le.

FOTO: JA­COB BUCHARD

Karo­li­ne Ol­sen har skre­vet kon­trakt med Vi­pers for tre nye se­son­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.