Dra­ma­tisk for Trump

Do­nald Trump er al­le­re­de i sto­re pro­ble­mer. Han be­ta­ler nå pri­sen for sin egen og de nær­mes­te med­ar­bei­der­nes to­ta­le man­gel på po­li­tisk er­fa­ring.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Det var ett av Do­nald Trumps ster­kes­te kort i valg­kam­pen. Han var ikke en po­li­ti­ker. Han kom ikke fra Washing­ton. Og han skul­le ikke gjø­re tin­ge­ne på den van­li­ge må­ten. Al­le­re­de etter tre uker ser vi de førs­te re­sul­ta­te­ne. Hans ad­mi­ni­stra­sjon er i kaos.

Hvis Trump kan knyt­tes til med­ar­bei­der­nes kon­takt med rus­ser­ne, kan det ende med riks­rett.

Det er dra­ma­tisk når den sik­ker­hets­po­li­tis­ke råd­gi­ve­ren må trek­ke seg etter noen få da­ger i job­ben. Enda ver­re for Trump og hans team er be­grun­nel­sen. Michael Flynn før­te sam­ta­ler med den rus­sis­ke am­bas­sa­dø­ren før den nye ad­mi­ni­stra­sjo­nen til­tråd­te, om en opp­he­vel­se av de straffe­til­ta­ke­ne som Oba­ma had­de iverk­satt. Det er brudd på ame­ri­kansk re­gel­verk, som sier at ingen på­trop­pen­de ad­mi­ni­stra­sjon skal dri­ve uten­riks­po­li­tikk før til­tre­del­sen.

Eks­tra ille blir den­ne saken i lys av at rus­ser­ne prøv­de å på­vir­ke det ame­ri­kans­ke val­get gjen­nom hack­eran­grep. Når det så i til­legg kom­mer fram at nære med­ar­bei­de­re av Trump had­de sam­ta­ler med rus­sisk etter­ret­ning gjen­nom sto­re de­ler av valg­kam­pen, ser vi kon­tu­re­ne av det som kan bli en en svært alvor­lig si­tua­sjon.

De sto­re spørs­må­le­ne nå er: Hva viss­te pre­si- den­ten? Og når vis­te han det? Hvis Trump kan knyt­tes til med­ar­bei­der­nes kon­takt med rus­ser­ne, kan det ende med riks­rett.

Ennå er det for tid­lig å kun­ne slå fast noe sik­kert om Trumps rolle i den­ne saken. Men den kom­mer på top­pen av fle­re and­re. Det to­ta­le bil­det er full for­vir­ring, både om vik­ti­ge ut­nev­nel­ser og om ad­mi­ni­stra­sjo­nens po­li­tikk, som det fa­mø­se for­sø­ket på å inn­føre inn­reise­for­bud for bor­ge­re av seks mus­lims­ke land. I til­legg på­går det åpen­bart en hard po­li­tisk makt­kamp in­ternt i Det hvi­te hus og mel­lom en­kel­te med­ar­bei­de­re i Trumps in­ners­te krets og vik­ti­ge stats­rå­der. Ind­re strid er langt fra uvan­lig i sta­ben til ame­ri­kans­ke pre­si­den­ter. Men det er svært uvan­lig at de opp­står etter så kort tid.

Fore­lø­pig ser Trumps stra­te­gi ut til å være å luk­ke øyne­ne og skyl­de på al­le and­re, som etter­ret­nin­gen og media. Samt å kun gi or­det på presse­kon­fe­ran­ser til små el­ler svært kon­ser­va­ti­ve medi­er, som ikke spør om de dags­ak­tu­el­le skan­da­le­ne.

Det er en kort­tenkt stra­te­gi. Men den er i tråd med det øv­ri­ge po­li­tis­ke hånd­ver­ket fra den nye ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten.

Do­nald Trump tok ons­dag imot Ben­ja­min Ne­tanyahu i Det hvi­te hus. Ingen av de sto­re medie­ne fikk stil­le spørs­mål på presse­kon­fe­ran­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.