Svart mar­ked

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no -

te pen­ger er i om­set­ning, blant an­net i de­sem­ber.

– Det har re­sul­tert i sju an­mel­del­ser med fore­legg i stør­rel­sen mel­lom 8000 og 10.000 kro­ner. I ett til­fel­le ble det be­slag­lagt fø­rer­kort og ilagt bruks­for­bud av en bil, for­tel­ler Yng­var Aas, som lo­ver fort­satt over­våk­ning av virk­som­he­ten og fle­re ak­sjo­ner.

Po­liti­et­ter­fors­ke­ren sup­ple­rer Aas:

– Po­li­ti­et er kjent med at per­soner uten fø­rer­kort og per­soner dømt for vold og se­de­lig­hets­for­bry­tel­ser til­byr slik trans­port. Det be­nyt­tes også fals­ke Face­bo­ok­pro­fi­ler i for­mid­lin­gen. Pas­sa­sje­rer opp­le­ver der­med en falsk trygg­het. Det er ingen ga­ran­ti for at sjå­fø­ren er edru, at bi­len har for­sik­ring el­ler at brem­se­ne er i or­den, un­der­stre­ker han.

– HAR FÅTT ET PRO­BLEM

Ken­neth John­sen er taxi­ei­er og nest­le­der i sty­ret for Ag­der Taxi. Han for­tel­ler at han i no­vem­ber i fjor sam­men­lig­net ak­ti­vi­te­ten på Facebook-si­den med over 8000 med­lem­mer med ak­ti­vi­te­ten på de­res egen taxi­sen­tral.

– Gjen­nom fle­re ti­mer ble det for­mid­let fle­re tu­rer på den­ne Facebook-si­den enn gjen­nom vår egen sen­tral, sier han.

– Hva ten­ker du om det? – Taxi­næ­rin­gen har fått et pro­blem, sier John­sen, som er takk­nem­lig for at po­li­ti­et er ak­ti­ve for å bi­dra til å be­gren­se mar­ke­det med ulovlig per­son­trans­port.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Mirza Becir­be­go­vic (t.v.), fun­ge­ren­de dag­lig le­der for Ag­der Taxi, og nest­le­der i sty­ret for Ag­der Taxi, Ken­neth John­sen. Her står de to ved taxi­holde­plas­sen ved Cale­do­ni­en i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.