Oslo-fir­ma skal grans­ke vars­lings­sak

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN­NE BIRGITTE PRESTVOLD

Tre ad­vo­kat­fir­ma fra Oslo er bedt om å gi an­bud på vars­lings­sa­ken i Søg­ne. Av­sen­der Chris­ten Horn Jo­hann­es­sen er kri­tisk til tids­bru­ken i saken.

Kom­mu­nen send­te ons­dag epost til tre Oslo-ba­ser­te ad­vo­kat­fir­ma­er som er ak­tu­el­le til å vur­de­re vars­lings­sa­ken fra Pa­rat. De tre firmaene er Føy­en Tor­kild­sen, Hjort og De­liot­te.

– Vi har an­ty­det en ukes ar­beid, og bedt dem kom­me med et an­bud. Svar­frist er 22. februar, opp­ly­ser As­laug Bak­ke (Ap).

KOM­MUNE­RE­VI­SJO­NEN

Hun har sam­men med Tom Løchen (H) og Egel Ter­kel­sen (Frp) fått i opp­drag av kom­mune­sty­ret å fin­ne et uav­hen­gig ad­vo­kat­fir­ma som skal grans­ke saken. Det vil si - man­da­tet til fir­ma­et er ikke de­fi­nert.

– Det hå­per jeg kan skje i kom­mune­sty­ret i kveld (tors­dag, red.anm.), sier Bak­ke.

Den er­far­ne po­li­ti­ke­ren me- ner ut­for­min­gen av man­da­tet bør leg­ges til kom­mune­re­vi­sjo­nen, som nøy­tral part.

– Men det er ikke sik­kert det blir fler­tall for det i kom­mune­sty­ret, sier Bak­ke.

– ALT­FOR LANG TID

Chris­ten Horn Jo­hann­es­sen i fag­for­enin­gen Pa­rat, som står bak vars­lin­gen om Søg­ne-råd­man­nens ad­ferd, sier det­te om frem­drif­ten i saken.

– For det førs­te sy­nes jeg det tar alt­for lang tid. Det­te drei­er seg om det dag­li­ge ar­beids­mil­jø­et i Søg­ne kom­mu­ne, og nå er det gått to må­ne­der si­den de mot­tok var­se­let, sier Horn Jo­hann­es­sen til Fædre­lands­ven- nen, og føy­er til:

– Det er po­si­tivt at de set­ter det bort til uav­hen­gi­ge fag­folk.

– Har du noen tan­ker om man­da­tet til fir­ma­et som skal vur­de­re var­se­let?

– Ad­vo­kat­fir­ma­ene må jo få en ram­me for og be­skri­vel­se av opp­dra­get, slik at de vet hva de skal gi an­bud på. Hvis jeg tar ut­gangs­punkt i hva jeg vars­let om, for­ven­ter jeg at kom­mu­nen sør­ger for at bre­vet un­der­leg­ges en for­svar­lig be­hand­ling med tan­ke på å gi et for­svar­lig og kor­rekt svar, sier ad­vo­ka­ten.

– RE­ELT OG FOR­SVAR­LIG

– Hvis de har tenkt å gi et man­dat som bare gir del­vis svar på det­te, så blir jeg usik­ker på når vi skal få en re­ell og for­svar­lig vur­de­ring av ar­beids­mil­jø­et, og at de på skik­ke­lig vis tar fatt i det, sier Horn Jo­hann­es­sen. – Hva me­ner du med det? – At be­hand­lin­gen må byg­ge på vars­ler­bre­vet mitt, og kan­skje også på he­le his­to­ri­en for­ut for det.

FOTO: SOND­RE STE­EN HOL­VIK

As­laug Bak­ke (Ap) sier det er vik­tig at et uav­hen­gig fir­ma som ikke har hatt noe med Søg­ne å gjø­re før, skal se på vars­lings­sa­ken.

FOTO: PA­RAT

Chris­ten Horn Jo­hann­e­sen er ad­vo­kat i fag­for­enin­gen Pa­rat.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.