En nabo­trus­ler

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no

gen mot Stoff­mis­bruk, Lands­for­enin­gen for på­rø­ren­de i psy­kia­tri­en (LPP) og Rus­mis­bru­ker­nes In­ter­esse­or­ga­ni­sa­sjon (Rio) har vært med på pro­sjek­te­rin­ge­ne he­le vei­en, sier Tryg­ve Lau­rit­sen i Ven­ne­sla.

Han sier han gjer­ne skul­le hatt fire bo­fel­les­skap med døgn­be­man­ning.

– Det er uto­pi å tro på så sto­re res­sur­ser. Nå har dis­se men­nes­ke­ne ven­tet i åre­vis på et godt til­bud. Pro­sjek­tet på Lomtjønn blir vel­dig bra for 16 be­bo­ere. Døgn­be­man­ning og mu­lig­het til ak­ti­vi­tet er mye vik­ti­ge­re enn an­tall,sier han.

Borg­hild Mat­hi­sen i LPP er enig, selv om hun fryk­ter at det blir for mye in­sti­tu­sjon og for lite in­te­gre­ring i nabo­la­get.

HUS­BAN­KEN

Bo-pro­sjek­tet i Ven­ne­sla er så langt ikke god­kjent av Hus­ban­ken og Fyl­kes­man­nen. Det er for­di de­talj­pla­ne­ne ikke er kla­re ennå.

– Vi har vært med i dis­ku­sjo­ne­ne rundt pro­sjek­tet i Ven­ne­sla, men god­kjen­ner ald­ri før vi har al­le de­tal­jer. Det er da søk­na­den skal sen­des. For oss er det ingen ab­so­lut­ter rundt an­tall be­bo­ere. Alt må se­es i sam­men­heng med be­man­ning, ak­ti­vi­tet, rom­løs­nin­ger og hvor­dan drifts­opp­leg­get blir, sier as­sis­te­ren­de re­gion­di­rek­tør i Hus­ban­ken, Tone Midt­tun.

Det sam­me bud­ska­pet har Ing­rid Mydland hos Fyl­kes­man­nen i Aust- og Vest-ag­der.

Ven­ne­sla Ti­den­de har si­tert et brev der Hus­ban­ken og Fyl­kes­man­nen er kri­tisk til fle­re enn 1214 på sam­me sted. I bre­vet om­ta­les 16 som i over­kant, mens yt­ter­li­ge­re ut­byg­ging til 24 av­vi­ses.

FOTO: THO­MAS HEGNA

Det­te er om­rå­det mel­lom Snø­myr og Lomtjønn hvor Ven­ne­sla bo­lig­stif­tel­se vil byg­ge rus­bo­li­ger for Ven­ne­sla kom­mu­ne.

Fædre­lands­ven­nen 9. februar

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.