Vår sko­le, nok en gang

Faedrelandsvennen - - MENING - Fe­vik

Al­le nors­ke barn må gå på sko­le. Sko­len er ob­li­ga­to­risk fra 6 år til 14 år. men man­ge går til de er 18.

●● I den tida skal de læ­res opp til å bli sam­funns­gagn­li­ge men­nes­ke.

Det­te tre­ner de på og sko­len stre­ver med å få godt re­sul­tat. Jeg sy­nes det er uhyg­ge­lig når sta­ten ved kunn­skaps­mi­nis­ter Røe Isak­sen leg­ger opp til at fa­ge­ne norsk, ma­te­ma­tikk og en­gelsk prio­ri­te­res. Må­ler et å få godt re­sul­tat i dis­se fa­ge­ne. Sko­le­ne i Norge ran­ge­res etter hvor godt de gjør det på dis­se prø­ve­ne. Min på­stand er at de sko­len som gjør det best på dis­se prø­ve­ne, kan være en elendig sko­le. De dyr­ker de flin­ke ele­ve­ne, men tar lite hen­syn til­de evne­vei­ke ele­ve­ne.

Al­le som går i den ob­li­ga­to­ris­ke sko­len skal bli an­svars­ful­le bor­ge­re i vårt sam­funn, og da har de krav på å få den opp­læ­ring som pas­ser den en­kel­te. Jeg lu­rer på hvor man­ge sva­ke ele­ver som blir øde­lagt i norsk sko­le. Jeg har i man­ge år mot­tatt evne­mes­sig sva­ke ele­ver med bunn­ka­rak­ter i «ho­ved­fa­ge­ne»; og of­te har de ned­satt ka­rak­ter i or­den og opp­før­sel. Det vi­ser seg svært of­te at de har ev­ner og an­legg som den ob­li­ga­to­ris­ke sko­len ikke er in­ter­es­sert i. Når de får vist hva de kan, og får brukt det, fin­ner de seg vel til ret­te i sam­fun­net. Men det er vondt å høre at grunn­sko­len var en pla­ge. De vil helst ikke pra­te om den.

Når en tre­del av ele­ve­ne slut­ter i vi­dere­gå­en­de sko­le før sko-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.