Meta­mor­fo­se

Faedrelandsvennen - - NÆRT - HÅ­KON BORGENVIK,

2 Kor 3,12-18

«Meta­mor­fo­se er en gjen­nom­gri­pen­de ind­re og ytre fy­sisk for­and­ring som in­di­vi­der gjen­nom­går i lø­pet av en kon­sen­trert pe­rio­de av li­vet.» Slik står det­te or­det for­klart på vår tids «Bi­bel» - Wikipedia. Meta­mor­fo­se er et gresk ord, og vi mø­ter det i den for­tel­lin­gen som kom­men­de søn­dag hand­ler om: Kris­tus som for­vand­les foran øy­ene på Pe­ter, Ja­kob og Jo­han­n­es på fjel­let. An­sik­tet hans skin­te som so­len, og klær­ne var hvi­te som ly­set. De fikk et glimt av han som skul­le sei­re over dø­den. Den opp­stand­ne. Av Gud selv.

Det var det sam­me Mo­ses i sin tid fikk opp­le­ve på top­pen av fjel­let. Da han kom ned igjen skin­te an­sik­tet hans slik at han måt­te leg­ge et slør over det for fol­kets skyld. Når men­nes­ke får se Gud, da skjer det noe. Noe ufor­klar­lig. En gjen­nom­gri­pen­de ind­re og fak­tisk også ytre for­and­ring. For det fin­nes men­nes­ker som le­ver så nær Gud, så nær Je­sus at det skin­ner av dem. Det syns. En mam­ma Mag­gie. El­ler en bis­kop Tho­mas, for å nev- ne to som har gjort så inn­trykk på meg. Men også man­ge and­re, sik­kert man­ge som ikke er så kjen­te. «Og vi, som uten slør for an­sik­tet ser Her­rens her­lig­het som i et speil, vi blir al­le for­vand­let til det­te bil­det, fra her­lig­het til her­lig­het, og det­te skjer ved Her­rens Ånd» sier Pau­lus. Vi gjen­nom­går en meta­mor­fo­se. Jo mer vi ser på Je­sus, ven­der vårt blikk mot ham, i still­het, i bønn, foran et al­ter, noen ten­te lys og gjer­ne et Kris­tus-ikon, jo me­re vil vi for­vand­les. Pre­ges. Jo mer vil vi kjen­ne fred og har­mo­ni i li­vet og in­spi­re­res til å møte våre med­men­nes­ker med kjær­lig­het, god­het, fred. Det hø­res kan­skje rart ut, men jeg tror fak­tisk at det er akku­rat slik det er. Det lig­ger et po­ten­sia­le i oss al­le. Det hand­ler om å ta det ut. Ikke for å frel­se oss selv, den saken er ord­net. Men for å fin­ne oss selv. Slik vi er skapt. Som et speil­bil­de av Gud.

Sokne­prest Flek­ker­øy

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.