– Van­lig­vis kan man tre­ne etter fire uker

Faedrelandsvennen - - SPORT VM I SKISKYTING. -

Dag El­le Riv­rud, hjerte­spe­sia­list og over­lege ved Fei­ring­kli­nik­ken, ta­ler varmt om fy­sisk ak­ti­vi­tet etter hjerte­in­farkt.

– Det er vel­dig vik­tig å mo­sjo­ne­re etter al­le ty­per hjerte­syk­dom­mer, sier Riv­rud – som ut­ta­ler seg på ge­ne­relt grunn­lag.

– Hvil­ke råd vil du gi til folk som har opp­levd hjerte­in­farkt?

– Det kom­mer helt an på om­fan­get. Hvis det er ukom­pli­sert uten ska­de på hjer­tet, kan man van­lig­vis be­gyn­ne å tre­ne etter fire uker. Men vi fra­rå­der kon­kur­ranse­idrett, sier Riv­rud.

– Er det far­lig å tre­ne hardt? – Vi leg­ger ingen re­strik­sjo­ner på det. Un­der­sø­kel­ser vi­ser fak­tisk at in­ter­vall­tre­ning er guns­tig. Men det skal til­pas­ses den en­kel­te ut fra om­fan­get. Det er vel­dig stor for­skjell på hjerte­syke, sier Riv­rud.

– Kan du si noe ge­ne­relt om å gå et 23 kilo­me­ter langt tur­renn, der ti­den ikke spil­ler noen rolle, en drøy må­ned etter hjerte­in­farkt?

– Nei, ikke så len­ge jeg ikke vet noe om skade­om­fan­get på hjer­tet. Men når ikke ti­den spil­ler noen rolle, ser jeg helt an­ner­le­des på del­ta­kel­sen der enn i kon­kur­ranse­idrett, som man ikke skal del­ta på etter hjerte­in­farkt.

Han for­tel­ler at Trond­sen, med sine 59 år, er i ri­siko­so­nen for å få hjerte­in­farkt.

Hjerte­spe­sia­lis­ten gir føl­gen­de råd til dem som måt­te fryk­te hjerte­in­farkt.

– Hvis man kjen­ner til fore­koms­ten av hjerte­pro­ble­mer i fa­mi­li­en i tid­lig al­der, el­ler man røy­ker, er over­vek­tig el­ler har høyt ko­les­te­rol, er det vik­tig å kom­me i gang med livs­stils­end­ring. Men det er helt klart vik­tig å star­te for­sik­tig, sier Riv­rud.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.