Øns­ker for­bud mot det­te

Gass­bal­lon­ger er en uting som ingen bør kjø­pe. Det me­ner Hold Norge Rent. Ola Rus­ten­berg på Hå­nes har i to år kjem­pet for to­tal­for­bud.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no -

– Ingen bør kjø­pe gass­bal­lon­ger og ingen bør slip­pe bal­lon­ger til værs i for­bin­del­se med fes­ter og ar­ran­ge­men­ter. Vi bør slut­te med slikt.

Det sier dag­lig le­der i Hold Norge Rent-kam­pan­jen, Lai­la Keil­ty Gul­bran­sen. Hun tror ikke for­bud er vei­en å gå, men hun øns­ker hold­nings­end­ring.

Ola Rus­ten­berg fra Hå­nes, kjent fly­ver i Ag­der­fly, er uenig. I to år har han sendt epos­ter og job­bet for å få noen til å inn­føre for­bud.

ELENDIG

– Nå må vi ta plast­pro­ble­met på al­vor. Myn­dig­he­te­ne må gå bredt til verks. Vi må få høy av­gift på plast­po­ser og em­bal­la­sje. Men det enk­les­te er å for­by de helt unød­ven­di­ge gass­bal­lon­ge­ne, sier han.

Rus­ten­berg me­ner det er elendig hold­nings­ar­beid å lære bar­na at gass­bal­lon­ger og for­søp­ling er gøy og en fin måte å fei­re na­sjo­nal­da­gen på.

I Ven­ne­sla ap­plau­de­rer den kjen­te na­tur­fo­to­gra­fen Jan Tho­mas­sen. Han bor like ved idretts­plas­sen. Hver enes­te 17. mai sti­ger det du­sin­vis av gass­bal­lon­ger til værs mens små­bar­na grå­ter litt når de tit­ter opp.

– På de øvers­te fjell­knau­se­ne på høg­fjel­let i Se­tes­dals­hei­ene fin­ner jeg gass­bal­lon­ge­ne igjen. De blir tatt av vin­den og lan­der på de øvers­te vid­de­ne til ska­de for både fug­le- og dyre­liv. Det er helt for­fer­de­lig og for­bu­det skul­le vært på plass for len­ge si­den, sier han.

Tho­mas­sen me­ner det har vært for lite fo­kus på plast i na­tu­ren og er glad for at folk våk­ner nå, etter at hva­len med 30 plast­po­ser ble fun­net på Vest­lan­det. Men som han sier, det hand­ler ikke bare om hav, men også om fjell og skog. Det er plast ove­r­alt.

Le­der i Vest-ag­der Na­tur­vern­for­bund, Pe­der Jo­han Pedersen, er også glad for at folk våk­ner, men han sier for­bud nep­pe er vei­en å gå.

– Vi har ikke fore­slått for­bud mot gass­bal­lon­ger, som nok er et lite pro­blem i den sto­re sam­men­heng. Vi tror mer på po­si­tivt hold­nings­ar­beid. Det vik­ti­ge er at hver en­kelt av oss blir be­viss­te og bru­ker mind­re plast, sier han.

BER OM FOR­BUD LO­KALT

Rus­ten­berg sy­nes po­li­ti­ker­ne må våk­ne. Fore­lø­pig har det ikke kom­met kon­kre­te for­slag fra den kan­ten om å for­by gass­bal­lon­ger

17. mai og el­lers, selv om Ven­st­re i hel­gen fore­slo for­bud mot plast­po­ser og be­stikk.

Rus­ten­berg opp­ford­rer lo­ka­le

17. mai­ko­mi­te­er til å for­sø­ke å for­by salg av gass­bal­lon­ger på na­sjo­nal­da­gen.

Hold Norge Rent fikk stor opp­merk­som­het da or­ga­ni­sa­sjo­nen kri­ti­ser­te bal­long­slip­pet til Nor­ges fot­ball­for­bund un­der cup­fi­na­len for et par år si­den.

– Vi har i ste­det for for­bud, ut­vik­let fem bal­long­vett-reg­ler. De bør al­le set­te seg inn i, sier Lai­la Keil­ty Gul­bran­sen.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Bal­long­slipp da Fi­ladel­fia star­tet sin ut­byg­ging i Dron­nin­gens gate. Bør slikt for­bys?

FAKSIMILE FÆDRE­LANDS­VEN­NEN 7.2.17

Zoo­lo­gen Ter­je Lis­le­vand fra Evje og Hornnes fant 30 plast­po­ser i en hval på vest­lan­det tid­le­ge­re den­ne må­ne­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.