Mann ring­te etter am­bu­lan­se 290 gan­ger

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Sør­lan­det syke­hus send­te be­kym­rings­mel­ding etter at am­bu­lan­ser måt­te ryk­ke ut til sam­me pa­si­ent 287 gan­ger i fjor.

Iføl­ge NRK ring­te man­nen i Ro­ga­land nød­num­me­ret 113 til akutt­me­di­sinsk sen­tral på Sør­lan­det 290 gan­ger i 2016, og am­bu­lan­se ryk­ket ut 287 gan­ger. Opp­ring­nin­ge­ne har fort­satt i 2017. Pa­si­en­ten be­skri­ver sym­pto­mer som helse­per­so­nell må ta på al­vor, og der­for må am­bu­lan­se ryk­ke ut.

– Det er nok få gan­ger pa­si­en­ten har vir­ke­lig be­hov for am­bu­lan­sen, sier se­nior­råd­gi­ver hos Fyl­kes­le­gen i Aus­tog Vest-ag­der, Hall­vard Ki­le.

Det er am­bu­lan­se­ne fra Flekkefjord, Sir­dal og and­re Vest-ag­der-kom­mu­ner som blir sendt, og ut­ryk­nin­gen leg­ger be­slag på mye ka­pa­si­tet. På grunn av fre­kven­sen og at det­te of­te skjer fle­re gan­ger sam­me døgn, send­te Sør­lan­det syke­hus og Sir­dal kom­mu­ne i fjor be­kym­rings­mel­ding til Fyl­kes­man­nen i Ro­ga­land. De har nå fått be­skjed om å fort­set­te å ryk­ke ut inn­til det fin­nes and­re løs­nin­ger for pa­si­en­ten.

– Vi und­rer oss over at kom­mu­nen ikke har sett på til­tak for pa­si­en­ten. Vi sy­nes at saken er så spe­si­ell at vi had­de for­ven­tet en an­nen kon­klu­sjon enn den Fyl­kes­man­nen i Ro­ga­land kom med, sier le­der av pre­hos­pi­ta­le tje­nes­ter ved Sør­lan­det syke­hus, Hel­ge Abrahamsen.

Syke­hu­set har bedt fyl­kes­men­ne­ne og Sta­tens helse­til­syn se på saken igjen.

FOTO: NTB SCANPIX

En pa­si­ent i Ro­ga­land har lagt be­slag på mye ka­pa­si­tet i VestAg­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.