Russ­land av­vi­ser an­kla­ger om kupp­for­søk

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Russ­land av­vi­ser an­kla­ger om at Russ­land sto bak et kupp­for­søk og et at­ten­tat mot Mon­te­ne­gros stats­mi­nis­ter

Den rus­sis­ke re­gje­rin­gens tals­mann Dmi­trij Peskov­kal­ler an­kla­ge­ne fra en mon­te­ne­grinsk spe­sial­et­ter­fors­ker ab­sur­de og uan­svar­li­ge.

– Russ­land har ikke in­ter­ve­nert, in­ter­ve­ne­rer ikke og vil ikke in­ter­ve­ne­re i et an­net lands ind­re af­fæ­rer, spe­si­elt Mon­te­ne­gro, som vi har svært gode for­bin­del­ser med, sa Peskov man­dag.

Også uten­riks­mi­nis­ter Sergej Lav­rov for­døm­mer det han kal­ler «grunn­løse an­kla­ger mot oss og vårt land».

Spe­sial­et­ter­fors­ker Mi­li­voje Kat­nic sa søn­dag kveld at etter­forsk­nin­gen av det an­gi­ve­li­ge kupp­for­sø­ket had­de av­dek­ket at rus­sis­ke stat­li­ge or­ga­ner var in­volvert. For­må­let med kupp­for­sø­ket var an­gi­ve­lig å hind­re Mon­te­ne­gro i å bli med­lem av Nato.

Kat­nic sa til tv-ka­na­len Pr­va TV at Eduard Sjisj­ma­k­ov, som an­gi­ve­lig er rus­sisk spion, var man­nen som ko­or­di­ner­te kupp­for­sø­ket.

Iføl­ge Kat­nic var Sjisj­ma­k­ov as­sis­te­ren­de rus­sisk mi­li­tærat- ta­ché i Po­len inn­til han ble ut­vist for spio­na­sje i 2014.

Et 20-tall men­nes­ker, de fleste ser­bis­ke stats­bor­ge­re, er på­gre­pet i for­bin­del­se med kuppla­ne­ne, og to rus­se­re, blant dem Sjisj­ma­k­ov, er etter­lyst.

Iføl­ge den bri­tis­ke avi­sa Dai­ly Te­le­graph var pla­nen å dre­pe da­væ­ren­de stats­mi­nis­ter Milo Dju­kano­vic og styr­te re­gje­rin­gen på valg­da­gen i ok­to­ber. Mo­ti­vet var å ska­pe kaos og hind­re mon­te­ne­grinsk Nato-med­lem­skap, iføl­ge avi­sa.

Pla­ne­ne ble av­slørt i tolv­te time, og myn­dig­he­te­ne sa først at det var rus­sis­ke na­sjo­na­lis­ter som sto bak. Men søn­dag gikk Kat­nic len­ger da han an­kla­get rus­sis­ke myn­dig­he­ter for å være in­volvert.

– Hittil har vi be­vis for at rus­sis­ke na­sjo­na­lis­ter sto bak kom­plot­tet, men nå også for at stat­li­ge rus­sis­ke or­ga­ner var inn­blan­det på et visst nivå, sa Kat­nic.

Han sier at en ho­ved­mis­tenkt, den ser­bis­ke na­sjo­na­lis­ten Alek­san­dar Sindje­lic, ble in­vi­tert til Mosk­va av Sjisj­ma­k­ov, som ba ham ar­bei­de for å hind­re at Mon­te­ne­gro ble med­lem av NATO.

Han opp­ford­ret sam­ti­dig rus­sis­ke myn­dig­he­ter til å etter­fors­ke hvil­ke or­ga­ner som er in­volvert og åpne for retts­li­ge til­tak.

FOTO: AP/NTB SCANPIX

Mon­te­ne­gro har be­skyld Russ­land for å stå bak pla­ner om å dre­pe da­væ­ren­de stats­mi­nis­ter Milo Dju­kano­vic for å prø­ve å hind­re Mon­te­ne­gro i å bli med­lem av Nato. Rus­sis­ke tals­man­ne av­vi­ser på­stan­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.