Kris­tus­be­geist­ring

Faedrelandsvennen - - NÆRT - TER­JE TØNNESSEN

Noen me­nig­he­ter er i ro­ligs­te la­get. Det går på et vis. Om ikke på tom­gang, så på gren­sen til auto­pi­lot. Kan­skje er det bare noen få eld­re igjen, ener­gi­en er borte, man er tap­pet for kref­ter, ungdommen kom­mer ikke. Det kan også gjel­de folke­rike me­nig­he­ter der man har mis­tet den førs­te kjær­lig­het, Kris­tus­glø­den. Kul­tisk, ri­tu­elt, se­re­mo­ni­elt går det sin gang, men det blir gans­ke me­ka­nisk, mono­tont. Kris­ten­li­vet får ikke næ­ring, sti­mu­lans. Da Pau­lus var i Efe­sos på sin tred­je mi­sjons­rei­se, kom den jø­dis­ke fi­lo­sof og skrift­lær­de Apol­los på be­søk. Han var fra Alek­sand­ria, sen­te­ret for jø­disk og fi­lo­so­fisk lær­dom. Om ham står det: «Apol­los had­de fått un­der­vis­ning i Her­rens vei og full av be­geist­ring for­kyn­te og lær­te han rett og rik­tig om det som gjaldt Je­sus» (Ap. Gj. 18, 25). Fritt og åpent tal­te han i sy­na­go­gen. Etter å ha fått enda stør­re inn­sikt i hvem Kris­tus er blir det vir­ke­lig glød: «For han sat­te jø­de­ne etter­tryk­ke­lig til veggs når han i åpen dis­ku­sjon be­vis­te fra skrif­te­ne (GT) at Je­sus var Mes­sias» (Ap. Gj. 18, 28). Apol­los ble den førs­te bis­kop i Korint. Blant jø­de­ne i da­gens Is­rael skal det være bare 0,3 % som tror at Je­sus er Mes­sias, ver­dens Frel­ser. 0, 3%! Gjett om vi tren­ger be­geist­ret Kris­tus­for­kyn­nel­se til jø­de­ne og al­le folke­slag! Med glød, li­den­skap, kjær­lig­het! Tenk om vi som sier vi tror på Kris­tus kun­ne opp­glø­des, opp­var­mes, opp­ild­nes til å bli be­geist­re­de Kris­tus­be­kjen­ne­re der vi bor! Hvis ikke vi for­kyn­ner Kris­tus med be­geist­ring – hvem skal da gjø­re det?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.