D med pri­vat­sko­le

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEF­FEN STE­NER­SEN stef­fen.ste­ner­sen@fvn.no

det. Det er godt mu­lig at vi kom­mer til å sam­ar­bei­de med kret­sen fort­satt. Men at de inn­går et slikt sam­ar­beid sy­nes jeg er rart, sier Witzøe.

– Men Aka­de­mi­et har in­gen eks­klu­si­vi­tet. Kan ikke dere også gjø­re det sam­me?

– Jo, og had­de vi ikke hatt kom­pe­tan­sen, så vil­le nok vi også søkt den vei­en. Men vi har fag­folk som al­le­re­de i dag blir brukt av kret­sen som in­struk­tø­rer. Så vi er der på en måte al­le­re­de, sier Witzøe.

NFF SER PRO­BLE­MET

Han på­pe­ker at han ikke kjen­ner inn­hol­det i sam­ar­bei­det, an­net enn det han fikk fra At­le Roar Hå­land per te­le­fon noen ti­mer før Fædre­lands­ven­nen ring­te.

– Vi har sam­ar­beid med KKG, blant an­net om tre­ner­kurs, og øn- sker å fort­set­te det. Sam­ar­bei­det med Aka­de­mi­et er ikke eks­klu­sivt, men vi øns­ker å leg­ge til ret­te for best mu­lig ut­vik­ling for alle. Det er vårt an­svar, sier Hå­land.

Jo­han Hol­te ved Aka­de­mi­et øns­ket ikke å kom­men­te­re kri­tik­ken fra Witzøe.

Alf Han­sen er di­rek­tør for sports­av­de­lin­gen i NFF sen­tralt. Han kal­ler pro­sjek­tet for spen­nen­de.

– Vi er po­si­ti­ve. Det gir oss en god mu­lig­het til å ha et godt og hel­het­lig til­bud til de som går en stu­die­for­be­re­den­de ret­ning. Det fin­nes uli­ke ty­per sli­ke ini­tia­tiv, men det er in­gen av dem som har vært fot­ball­fag­lig dre­vet av NFF. Vi er vel­dig godt for­nøyd med at Ag­der er fram­på, for å se om det­te er noe vi kan ut­vik­le vi­de­re, sier Han­sen til Fædre­lands- ven­nen.

– Er det upro­ble­ma­tisk at det er et sam­ar­beid med en pri­vat ak­tør?

– Det er det ikke. Det at det er en pri­vat sko­le kan helt sik­kert gjø­re at det blir opp­fat­tet som et se­gre­gert til­bud. Så det er selv­føl­ge­lig en ut­ford­ring. Men vi kun­ne like gjer­ne inn­gått et sam­ar­beid med den of­fent­li­ge sko­len, sier Han­sen, som leg­ger til at pro­sjek­tet fi­nan­sie­res gjen­nom skole­pen­ger.

– Vi kun­ne øns­ke å sam­ar­bei­de med en of­fent­lig sko­le. Vi vil gjer­ne nå fram til flest mu­lig, sier Han­sen.

AR­KIV­FOTO: HÅ­VARD KARL­SEN

To­bias Chris­ten­sen og Mi­kael Ug­land er to Start-spil­le­re som i dag går på KKG, men som har vars­let at de vil mel­de over­gang til Aka­de­mi­et når topp­idretts­sat­sin­gen i sam­ar­beid med Start og NFF Ag­der kom­mer i gang til høs­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.