Vil ri på et topp­nivå i ver­den

Ved hjelp av topp­tre­ner To­ny André Hansen og fan­tas­tis­ke tre­nings­fa­si­li­te­ter hjem­me i Rande­sund, har ride­jen­ta Syn­ne Ljos­land (18) sta­ket ut et svært am­bi­siøst mål.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no

– Mitt lang­sik­ti­ge mål er å ri på et topp­nivå i ver­den, sier Syn­ne Ljos­land - som både har to NM­sølv og en 26. plass i EM i al­ders­be­stem­te klas­ser å se til­ba­ke på.

Nå er hun i til­legg en av fire no­mi­ne­re til «årets sprang­ryt­ter un­der 22 år» på Heste­gal­la­en i Vest­fold nes­te helg.

«TALENT I SØR»

Selv kan hun ikke være til ste­de etter­som hun – som enes­te nors­ke – er tatt ut til pre­sti­sje­tun­ge «Got­hen­burg Hor­se Show» i Gøte­borg sam­me helg.

– In­ter­es­sen for rid­ning fikk jeg gjen­nom søst­re­ne mine Ton­je og Kris­ti­ne. Si­den har spor­ten vært en stor del av li­vet mitt. Og når jeg i til­legg får gode re­sul­ta­ter, er det mo­ti­ver­den­de å fort­set­te, sier 18-årin­gen.

Der­for tre­ner hun tre ti­mer hver dag for­uten ti­mes­vis med stell av hes­te­ne. I til­legg får hun til­pas­set sko­len til sat­sin­gen sin gjen­nom «Talent i Sør», som in­ne­bæ­rer at hun tar vi­dere­gå­en­de på KKG over fire år. Der tre­ner hun styr­ke hver dag.

Men grunn­la­get for pre­sta­sjo­ne­ne sine leg­ger hun hjem­me på Åd­ne­vik i Rande­sund, hvor hun har fa­si­li­te­ter de fleste ride­jen­ter bare kan drøm­me om. Der har hun egen stall, egen uten­dørs ride­bane og i fjor vin­ter sto i til­legg en ride­hall fer­dig, som gir topp tre­nings­for­hold uan­sett vær.

– Tre­nings­for­hol­de­ne er vel­dig bra, sær­lig etter at ride­hal­len sto fer­dig. Jeg savner in­gen­ting, sier Ljos­land.

TRENES AV OL-UT­ØVER

Og når hun er ute og rir på stev­ner, i både inn- og ut­land, er fa­ren Tor Olav sjå­før i heste­trai­le­ren med over­nat­tings­plas­ser, kjøk­ken og plass til fem hes­ter.

– Den trai­le­ren er helt topp. Jeg set­ter også stor pris på at pap­pa vil leg­ge pen­ger i det­te, og at han vil kjø­re meg rundt. Det er tak­ket være ham at jeg kan dri­ve med det­te, sier Ljos­land.

Den sports­li­ge ut­vik­lin­gen sør­ger To­ny André Hansen for. Den tid­li­ge­re topp­ryt­te­ren del­tok blant an­net i Bei­jing-ol i 2008.

Nå er han pro­fe­sjo­nell ride­tre­ner i Moss, men rei­ser hver uke til Kris­tian­sand for å tre­ne Ljos­land man­dag og tirs­dag.

– Syn­ne er vel­dig hel­dig som har så gode fa­si­li­te­ter. Alt lig­ger til ret­te for at hun kan nå vel­dig langt, til og med drømme­må­le­ne, sier Hansen.

– HAR EN TOPPRYTTER I SEG Han pe­ker på at man­ge heste­jen­ter i hen­nes al­der, vel­ger å sat­se på sko­le og utdanning frem­for rid­ning, og at val­get hen­nes om å hel­ler bare trap­pe opp sat­sin­gen vi­ser at hun har vil­je og egen­ska­per til å nå langt.

– Jeg tror hun har i seg det som trengs for å bli en topprytter. Hun er vel­dig mål­be­visst og job­ber knall­hardt. Og hes­ten hen­nes, Ho­pe, har hun bygd opp fra ung al­der, og det er en styr­ke. Det be­tyr mye at hun er grunn­leg­gen­de god både til å tre­ne hes­ten og til å stel­le den. I til­legg er hun vel­dig kald i kon­kur­ranse­sam­men­heng, sier Hansen.

Den­ne se­son­gen har hun gått opp en al­ders­klas­se fra junior til «young ri­der» (18–21 år), hvil­ket in­ne­bæ­rer enda tøf­fe­re kon­kur­ran­se.

– Li­ke­vel har jeg et mål om å kva­li­fi­se­re meg til EM og nor­disk, sier Syn­ne Ljos­land, som vant en

FOTO: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

Her in­ne i ride­hal­len, som sto fer­dig hjem­me på Åd­ne­vik i Rande­sund i fjor vin­ter, har Syn­ne Ljos­land og hes­ten Ho­pe fan­tas­tis­ke tre­nings­fa­si­li­te­ter året rundt.

FOTO: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

To­ny André Hansen rei­ser fra Moss til Kris­tian­sand hver uke for å tre­ne Syn­ne Ljos­land og hes­ten Ho­pe man­dag og tirs­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.