Ent­lig bar­net ditt?

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: MAG­NUS WIKAN

fore­drag for idretts­lag med barn og tre­ning som tema.

– Barn tå­ler ufat­te­lig mye tre­ning. Un­der­sø­kel­ser gjort både i Norge og res­ten av ver­den vi­ser at barn mel­lom åt­te og tolv år har like man­ge tre­nings­ti­mer som se­nior­ut­øve­re. Beg­ge tre­ner mel­lom 20 og 25 ti­mer hver uke, sier sør­len­din­gen.

LAV EL­LER MO­DE­RAT

For­skjel­len er at barn får sto­re de­ler av tre­nin­gen sin gjen­nom uor­ga­ni­sert lekak­ti­vi­tet, som «tik­ken» i fri­mi­nut­tet el­ler fot­ball på løk­ka, mens se­nior­ut­øve­re for det mes­te tre­ner or­ga­ni­sert. Den to­ta­le meng­den blir der­for om­trent den sam­me, men bar­nas tre­ning blir først og fremst lyst­be­tont.

– Rent fy­sisk fin­nes det ingen be­grens­nin­ger for hvor mye barn bør tre­ne. Det som er vik­tig, er at tre­ning er til­pas­set barns vekst og ut­vik­ling, og at en del av tre­nin­gen må være tu­rer med fa­mi­li­en i skog og mark, uor­ga­ni­sert fot­ball el­ler sykling til og fra sko­len. Det­te er vik­tig tre­ning med lav el­ler mo­de­rat in­ten­si­tet, sier Tønnessen.

Jostein Hal­lén er pro­fes­sor i fy­sio­lo­gi ved Nor­ges idretts­høy­sko­le (NIH). Han er enig i at barn tå­ler mye tre­ning fra et fy­sio­lo­gisk per­spek­tiv.

– Men da må ikke tre­nin­gen være en­si­dig. Styrke­tre­ning og en­si­di­ge idret­ter, som tennis, langrenn og sykling, kan være be­las­ten­de, sier Hal­lén.

På Nor­ges idretts­høy­sko­le fors­ker de nå på barn, ut­vik­ling, vekst og tre­ning. Stu­di­en er ikke full­ført, men Hal­lén me­ner man kan se noen ho­vedt­enden­ser.

– Mye ty­der på at tre­ning ikke har sær­lig stor ef­fekt på barns styr­ke og kon­di­sjon, uan­sett. Så ren styr­ke- og kon­di­sjons­tre­ning, som barn sy­nes er mest kje­de­lig, er både mest be­las­ten­de og har minst ef­fekt. Bar­nas tre­ning må være lek og moro, sier pro­fes­so­ren.

Hal­lén og Tønne­sen er redd for at barn med for man­ge or­ga­ni­ser­te tre­nings­ti­mer vil mis­te gle­den ved idrett.

– Fy­sisk tå­ler bar­na fire ti­mer med or­ga­ni­sert tre­ning om da­gen, men spørs­må­let er om det gir en livs­lang kjær­lig­het til idret­ten man dri­ver med. Og det er jo en nød­ven­dig fak­tor for å bli god. Så selv om man tå­ler be­last­nin­gen, er det ikke sik­kert man opp­når må­let. Tre­nin­gen kan da vir­ke mot sin hen­sikt, sier Tønnessen.

Han me­ner at bar­na selv må set­te gren­ser for hvor mye de skal tre­ne.

– Mor el­ler far må ikke be­stem­me. Om mo­ti­va­sjo­nen er ytre styrt, vil kar­rie­ren of­te bli mye kor­te­re, me­ner han.

– FAR­LIG å SI

– Det er far­lig å si at barn tå­ler mye tre­ning, for­di for­eld­re kan opp­fat­te det som et godt ar­gu­ment for å pres­se bar­na sine. Selv om barn tå­ler be­last­nin­gen fy­sisk, er det ikke sik­kert de tå­ler den men­talt. Barn må få dri­ve med det de li­ker, leg­ger Hal­lén til.

I Gneist er de be­viss­te på pro­ble­met. Der­for har de både et til­bud for dem som vil tre­ne tre-fire gan­ger i uken, og for dem som vil være med et par gan­ger i uken. Bar­na må selv få be­stem­me hvor of­te de vil tre­ne.

– Noen er mest med for det so­sia­le. Det vik­tigs­te for oss er at de er ak­ti­ve og fø­ler mest­ring, sier tre­ner Thom­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.