Mil­li­ard­mile­pæl et­ter 140 år

345 kro­ner var Spare­skil­lings­ban­kens ka­pi­tal­grunn­lag ved opp­star­ten i 1877. 140 år se­ne­re har det pas­sert én mil­li­ard.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

– Vi er stol­te av å kun­ne be­va­re og vi­dere­føre en selv­sten­dig bank som vår. At vi har pas­sert én mil­li­ard kro­ner i egen­ka­pi­tal er også en mile­pæl det set­tes pris på in­ternt, sier ad­mi­ni­stre­ren­de bank­sjef Ken­neth Enge­dal i Spare­skil­lings­ban­ken i Kris­tian­sand.

BYBANKEN

Nok en gang har den sær­eg­ne bybanken pre­sen­tert et års­regn­skap. Fak­tisk er det blitt hele 140 av dem et­ter hvert. Ved siden av å vise ut­mer­ket lønn­som­het og mar­kant ut­låns­vekst (se fakta­ram­me), do­ku­men­te­rer den­ne se­nes­te ut­ga­ven også at «Spare­ban­kens fond», som det he­ter i ba­lanse­regn­ska­pet, end­te på 1.003.984.000 kro­ner ved ut­gan­gen av 2016. Alt­så: Mil­li­ar­den er pas­sert - helt uten dra­hjelp av slikt som egen­ka­pi­tal­be­vis (spare­ban­ke­nes «ak­sjer») el­ler an­svar­lig låne­ka­pi­tal.

Ved opp­star­ten i 1877 var for øv­rig fon­det på 345 kro­ner. Iføl­ge Nor­ges Banks pris­kal­ku­la­tor til­sva­rer det 60.709,63 kro­ner, reg­net om til 2016-penge­ver­di.

Selv så sent som i 1977 var Spare­skil­lings­ban­kens fond på bare fem mil­lio­ner kro­ner. Der­et­ter voks­te det raskt.

❞ Kun­de­ne øns­ker å tref­fe men­nes­ker, ikke ro­bo­ter. End­rin­ge­ne kom­mer na­tur­lig, men vi som bank må være re­le­vant i for­hold til kun­den til en­hver tid. KEN­NETH ENGE­DAL,

UT­LÅNS­VEKST

– Ut­lå­ne­ne voks­te med hele 12,5 pro­sent i fjor, Enge­dal. Tok dere kun­der fra Spare­ban­ken Sør, som selv holdt litt igjen på ut­lå­ne­ne av hen­syn til ka­pi­tal­dek­nin­gen?

– Det vet jeg ikke. Inn­tryk­ket er at vi hen­tet kun­der fra fle­re ban­ker. Nå har vi for­res­ten 26.000 kun­der, hvor­av 85 pro­sent er de­fi­nert som pri­vat­kun­der og 15 pro­sent som næ­rings­livs­kun­der. ad­mi­ni­stre­ren­de bank­sjef – Kan de snart bru­ke Vipps?

– Ja. Det kan kun­de­ne i prak­tisk talt samt­li­ge spare­ban­ker i Nor­ge. Jeg sy­nes fak­tisk det er flott med ett sys­tem som kan bru­kes over­alt, og at lan­dets egen fi­nans­næ­ring kla­rer å sam­ar­bei­de om en kost­nads­ef­fek­tiv in­fra­struk­tur. Vipps re­pre­sen­te­rer for øv­rig ett skritt vi­de­re i di­gi­ta­li­se­rin­gen. Og apro­pos det: Fort­satt tar vi imot gi­ro­er fra kun­der som kom­mer inn­om, men vi ser at om­fan­get na­tur­lig av­tar. Det sam­me ser vi tegn til når det gjel­der kon­tan­ter, og det be­gyn­ner å bli len­ge siden vi had­de jule­rush av kun­der som skul­le ha sjek­ker. Når det er sagt: Kun­de­ne øns­ker å tref­fe men­nes­ker, ikke ro­bo­ter. End­rin­ge­ne kom­mer na­tur­lig, men vi som bank må være re­le­vant i for­hold til kun­den til en­hver tid, pro­kla­me­rer bank­sjef Enge­dal.

38 ÅRS­VERK

I fjor ble det ut­ført 38 an­sat­te-års­verk i de tra­di­sjons­rike bank­lo­ka­le­ne på hjør­net av Fest­nings­gata og Toll­bod­gata.

I til­legg har Spare­skil­lings­ban­ken na­tur­lig nok sitt sty­re, som le­des av ad­vo­kat og kon­kurs­spe­sia­list Øystein E. Krab­be­rød. Rundt bor­det sit­ter el­lers Øy­vind Bernt­sen, Ran­di Hau­kom, Ma­ri­an­ne Fø­re­land, Stef­fen Sy­vert­sen og Tor Arne Enge­støl.

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Ken­neth Enge­dal, ad­mi­ni­stre­ren­de bank­sjef i Spare­skil­lings­ban­ken, kan mel­de om en egen­ka­pi­tal som har pas­sert én mil­li­ard kro­ner. (Ban­kens, ikke hans!)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.