Eks­klu­de­ren­de Sør­lands­ut­stil­ling

Årets Sør­lands­ut­stil­ling som vi­ses i Kris­tian­sands Kunst­hall, eks­klu­der­te svært man­ge kunst­ne­re i lands­de­len fra å søke på ut­stil­lin­gen. Det var ikke for dem!

Faedrelandsvennen - - MENING - IN­GER SALTAAG Kris­tian­sand. Bil­led­kunst­ner, med­lem av Sør­lands­ut­stil­lin­gens re­pre­sen­tant­skap.

Det­te grun­net søk­nad­steks­ten for 2017 som ikke in­klu­der­te kunst­ut­trykk som er la­get for å vi­ses på vegg, slik som ma­le­ri, teg­ning og gra­fis­ke verk. Det til­lot kun kunst­verk som skul­le plas­se­res på et fel­les­bord og tids­ba­ser­te ar­bei­der til Kunst­hal­lens rom i form av per­for­mance, dans, mu­sikk, ly­d­in­stal­la­sjon, lit­te­ra­tur, tekst og opp­le­sing, men in­gen­ting for vegg!

Åh, gå på veg­gen!

Hva tror man Ed­vard Munch had­de sagt hvis han ikke had­de fått lov til å hen­ge bil­de­ne på veg­gen, men bli tvun­get til å leg­ge dem på et bord?

Der var to al­ter­na­ti­ve muligheter for søk­nad: A) Bring til rom­met.tids­ba­ser­te live­ar­bei­der sø­kes til Kunst­hal­lens rom. B) Bring til bor­det. t kunst­verk, en ak­ti­vi­tet el­ler en gjen­stand, som i ut­stil­lin­gen vil bli plas­sert på et stort fel­les­bord i ut­stil­lings­rom­met. Max ori­gi­nal­stør­rel­se per gjen­stand er 50x50x100cm. Hvor bor­det skul­le bli et kol­le­gi­alt sam­ar­beid i lø­pet av to da­ger før ut­stil­lin­gens åp­ning, og også ar­bei­des vi­de­re med på bor­dets en­de­li­ge væ­ren i fel­les­skap, iføl­ge jury­en. Kun en li­ten, smal, sær grup­pe imøte­kom­mes her, og set-

Eter strek over en an­nen, og man­ge ver­di­ful­le kunst­ut­trykk blir ute­latt!

Så hvor­for det? Er det helt greit? Jeg syn­tes det er både frekt og ar­ro­gant. Det blir rett og slett ikke rik­tig for en lands­dels­ut­stil­ling!

Det­te gjor­de at svært man­ge kunst­ne­re i lands­de­len ikke har søkt på SU for 2017, det var ikke for dem med sine kunst­ner­skap og slik de ar­bei­der! Sør­lands­ut­stil­lin­gen 2017 er på in­gen måte re­pre­sen­ta­tiv for hva som la­ges av kunst i lands­de­len. SU skal vise sam­tids­kunst med fri inn­sen­del­se, og hvor kunst­ner­ne skal ha til­knyt­ning til Aust og Vest Ag­der +Tele­mark fyl­ke. Kunst­u­t­rykk som skal vi­ses på vegg kan også være sam­tids­kunst! Dess­uten er det svært man­ge kunst­ne­re her og el­lers i lan­det som ar­bei­der med kunst nett­opp for vegg. Jeg er fullt klar over at det er Nbk-ag­ders sty­re som har opp­nevnt jury­en for 2017, men in­gen vet hva jury­en vil fin­ner på!

Iføl­ge SUS ved­tek­ter § 6.5. bur­de sty­ret ha tatt til­bør­li­ge hen­syn til re­pre­sen­tans­ka­pets syn i sa­kens vik­tig­het, men sty­ret råd­før­te seg ald­ri med dem og god­tok søk­nad­steks­ten! t prøve­pro­sjekt med vis­ning kun ett sted an­net hvert år vek­sel­vis med van-

Edre­ut­stil­ling, ble ved­tatt på et re­pre­sen­tans­kaps­møte, så den er grei. Men ute­la­ting av kunst­u­t­rykk for vegg er en stor forandring, og noe som ald­ri har hendt før i Sør­lands­ut­stil­lin­gens his­to­rie.

Et ma­le­ri opp­le­ves og se­es be­stemt best ved å hen­ge på en hvit vegg, da gir det mest mu­lig­het for av­stand og ro rundt seg! Jeg har selv del­tatt 19 gan­ger på Sør­land­ut­stil­lin­gen, men det­te opp­leg­get føl­te jeg ikke ga rom for mitt kunst­ut­trykk med stør­re ma­le­ri, for­ma­tet be­gren­set seg jo også, og jeg føl­te at jeg ikke kun­ne søke. Jeg er da hel­ler in­gen bølge­ryt­ter som på død og liv må hige et­ter den sis­te trend!

Jeg har snak­ket med man­ge kunst­ne­re om det­te, og re­ak­sjo­ne­ne har re­sul­tert i at de ikke har søkt. Man­ge fø­ler seg eks­klu­dert. Kunst­ne­re ut­vik­ler jo gjer­ne gjen­nom en år­rek­ke sine sær­egen­he­ter og per­son­li­ge ut­trykk som er gjen­kjen­ne­li­ge i sin sig­na­tur. For meg vil det i hvert­fall være helt una­tur­lig å plut­se­lig skul­le lage noe for å leg­ge det på et bord - det er bare ikke meg! et er kun 58 kunst­ne­re som har søk på Sør­lands­ut­stil­lin­gen for 2017. Det­te av ca.184 kunst­ne­re som al­le er med­lem­mer av Nbk-ag­der og BIT- (Bil­den­de kunst­ne­re Tele­mark).+ al­le som er uor­ga­ni­ser­te. Det­te er lite i for­hold til i 2016 da 120 kunst­ne­re søk­te på ut­stil­lin­gen. I 2015 var det 191 sø­ke­re og i 2014: 100, 2013: 150 sø­ke­re, og det har all­tid vært mu­lig å søke med kunst­verk som skal vi­ses på vegg!

Prøve­ord­nin­gen med vis­ning kun ett sted står nå for eva­lu­e­ring. Årets ut­stil­ling har en va­rig­het på ca.1 mnd, noe som er svært kort tid kon­tra en vandre­ut­stil­ling med en rei­se på 7 mnd. og hvor pub­li­kum har nær­het til

Dut­stil­lin­gen der hvor de bor.

Et tanke­kors er også om­set­ning og inn­tje­ning for de del­ta­gen­de kunst­ner­ne. For ved en kort pe­rio­de på kun 1 mnd. blir veder­la­get svært av­stum­pet til kunst­ne­ren kon­tra i en vandre­ut­stil­ling med en va­rig­het på 7 mnd. or­ri­ge gang Sør­lands­ut­stil­lin­gen var vist på kun ett sted var i 2015 i Bom­ulds­fab­ri­kens Kunst­hall i Aren­dal, da var det hele 191 som valg­te å søke på ut­stil­lin­gen, og hele lo­ka­le­ne var tatt i bruk, også med bil­der på veg­ge­ne. I år lyk­tes ikke Sør­lands­ut­sti­lin­gen med å få mer enn 58 sø­ke­re. Kun halv­de­len av Kris­tian­sand Kunst­halls kost­ba­re lo­ka­ler er tatt i bruk. Det kun­ne ha vært så mye mer! Sør­lands­ut­stil­lin­gen som i 2016 had­de et of­fent­lig til­skudd på kr. 606.000 fra de tre fyl­ke­ne til sam­men, og som sik­kert har et lig­nen­de til­skudd i år, bør in­klu­de­re al­le kunst­ut­trykk og være for al­le med sine ut­trykk­s­for­mer og kunst­ner­skap. Tror jury­en at de har all makt i him­mel og på jord?

FEt ma­le­ri opp­le­ves og se­es be­stemt best ved å hen­ge på en hvit vegg, da gir det mest mu­lig­het for av­stand og ro rundt seg!

ARKIVFOTO: KJARTAN BJEL­LAND

Det er kun 58 kunst­ne­re som har søk på Sør­lands­ut­stil­lin­gen for 2017. Det­te er lite i for­hold til i 2016 da 120 kunst­ne­re søk­te på ut­stil­lin­gen, skri­ver In­ger Saltaag i den­ne kro­nik­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.