Rø­ren­de om far og sønn

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CA­THRI­NE SORDAL

DRAMA «Hjerte­start»

Nor­ge 2017 9 år Re­gis­sør og ma­nus­for­fat­ter Arild And­re­sen fra Kris­tian­sand, er til­ba­ke med en ny, sterk film. Han har tid­li­ge­re le­vert fil­mer som «Kom­pa­ni Or­heim», «Keeper’n til Li­ver­pool» og den Em­my-no­mi­ner­te se­ri­en «Gut­ta boys», som al­le er his­to­ri­er for­talt gjen­nom barne­øyne. I «Hjerte­start» hand­ler det også om barn, men fra et mer vok­sent per­spek­tiv.

Kje­til (Kris­tof­fer Jo­ner) og kona Ca­mil­la (El­len Dor­rit Pe­ter­sen) adop­ter­te Da­ni­el (Kris­tof­fer Bech) fra Co­lom­bia, og for en bit­te li­ten stund var lyk­ken kom­plett. Men så dør Ca­mil­la i en ulyk­ke, og den lil­le fa­mi­li­en fal­ler helt fra hver­and­re. Kje­til sli- ter med å for­hol­de seg til den lil­le gut­ten, og ten­ker mye på at Da­ni­el vil­le hatt det mye bed­re et an­net sted. Han tar der­for med seg den seks år gam­le adop­tiv­søn­nen til­ba­ke til Co­lom­bia, for å spo­re opp hans bio­lo­gis­ke mor.

Fil­men for­tel­ler en sterk his­to­rie om kjær­lig­het, sorg, savn og fa­mi­lie. Gjen­nom Kje­til stil­les man­ge in­ter­es­san­te spørs­mål, som om det er let­te­re for kvin­ner å ska­pe bånd til et barn som ikke er de­res bio­lo­gisk, og hva som egent­lig ska­per en fa­mi­lie. Fil­men pe­ker også på in­ter­es­san­te as­pek­ter rundt adop­sjon. Men først og fremst er det en sterk, rø­ren­de og godt for­talt his­to­rie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.